Valmierietis

Laimoņa audzēkne

- 22.Novembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Daudzi krāj, glabā, arī uz citām valstīm bijušajiem valmieriešiem sūta Valmierieti. Tajā īpašs cilvēks ar savām publikācijām ir Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja INGRĪDA ZĪIRIŅA.

Šobrīd — bizness, ne "modelēšana"

- 22.Novembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

No MADARAS DZĒRVES, Hertfordšīras universitātes (University of Hertfordshire) studentes, e-pastiem staro tāda pozitīvisma un enerģijas deva, ka, lasot viņas atbildes, kas tapušas pēc «trekna referāta uzrakstīšanas», visu laiku jāsmaida.

Gaismā būt. Komandā. Sadarbībā.

- 22.Novembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Valmieras augstāko apbalvojumu Benita Zeltiņa vasarā saņēma, novērtējot ārstes nesavtīgo ieguldījumu Valmieras un Vidzemes iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā un attīstībā. No trīsdesmit astoņiem Valmieras slimnīcā nostrādātajiem gadiem divdesmit septiņus daktere Zeltiņa bija slimnīcas izpilddirektore pacientu aprūpē, bet ikdienas pienākumu gūzmā nepārstāja rūpēties par Parkinsona slimības pacientiem. Pamatīgāk iedziļināties un pārzināt kādu no neiroloģijas jomām, lai savā pieredzē un kongresos, semināros, kursos iegūto dalītos ar kolēģiem, ir mūsu slimnīcas neiroloģijas nodaļas visu ārstu ilggadēja un  laba tradīcija, viņa atzīst.

Ar savu darbu visu iegūsi

- 25.Oktobris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Šo vienkāršo devīzi, kas iekalta Svētā Savas piemineklī blakus majestātiskajai pareizticīgo katedrālei Serbijas galvaspilsētā Belgradā, šīgada Eiropas junioru čempionāta laikā iegaumējis peldēšanas treneris Vladimirs Širjājevs, kam 16. novembrī apritēs apaļi 60, uzreiz varbūt neapjaušot, cik trāpīgi šie vārdi raksturo viņa līdzšinējo mūža gājumu.

Dun sliedes Valmierā. VI

- 25.Oktobris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Šo­reiz Val­mie­rie­tī beidzam ieskatu Valmieras dzelzceļa stacijas dzīvē. Jāatzīst, ka realitāte visai būtiski atšķiras no tiem plāniem, kādus kala pagājušajā sliežu dunēšanā pieminētie atbildīgie ļaudis. Pilnīgi droši, ka šogad nekāds mūsdienīgs Val­mie­ras dzelz­ce­ļa sta­ci­jas un au­to­os­tas mul­ti­fun­kci­onā­lais kom­plekss ekspluatācijā netiks nodots. Vienkārši nav vairs Latvijā tamlīdzīgiem megaprojektiem labvēlīgs laiks.

Mazais bānītis

- 25.Oktobris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Mazo bānīti atceros vēl no t.s. Ulmaņlaika. Uz Ainažiem tad gāja pasažieru motorvagons. Kara laikā ar bānīti brauca uz jūrmalu pēc reņģēm. Vāciešiem atkāpjoties, tika uzspridzinātas stacijas, ūdenstorņi, Pāles depo. Veselas palika Jāņparka, Kocēnu, Zilākalna un Ārciema stacijas.

Talants plaukst Briselē

- 25.Oktobris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

LĪ­GA PAT­MAL­NIE­CE, Bri­se­les Ka­ra­lis­kās mū­zi­kas kon­ser­va­to­ri­jas aka­dē­mis­kās dzie­dā­ša­nas no­da­ļas tre­šā kur­sa stu­den­te, daudz ko sa­snie­gu­si ar mil­zī­gu gri­bas­spē­ku. Lī­ga ne ti­kai piln­vei­do sa­vu mū­zi­ķes ta­lan­tu, bet līdz­te­kus tam arī ap­gūst ar­vien vai­rāk sveš­va­lo­du.

Savā pilsētā

- 25.Oktobris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Valtenbergi Valmierā sen zināma dzimta. Pirms dažiem gadu desmitiem biji ļoti populārs. Atgādini, lūdzu, airēšanas slaloma sākumu Valmierā, Latvijā.

Dun sliedes Valmierā. V

- 20.Septembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Šo­reiz Val­mie­rie­tī bi­ju ce­rē­jis pa­beigt vēs­tu­ris­ki po­pu­lā­ro stās­tī­ju­mu par dzelz­ce­ļa lie­tām Val­mie­rā. Ta­ču tā­dai stei­gai pa­trau­cē­ja kā­da ne glu­ži apaļ­a, to­mēr ju­bi­le­ja – rau­gi, 2. ok­tob­rī pa­iet 3 ga­di, kopš Val­mie­rā no­ti­ka Sa­tik­smes mi­nis­tri­jas dar­ba gru­pas sē­de, ku­rā gal­ve­nais iz­ska­tā­mais jau­tā­jums bi­ja Zi­ņo­jums par Val­mie­ras dzelz­ce­ļa sta­ci­jas un au­to­os­tas ap­vie­no­ša­nas pro­jek­ta iz­vēr­tē­ša­nu.

Ar Valmieras pamatu

- 20.Septembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

1920. gada 18. oktobrī Rīgas 2. vidusskolā pirmajā mēģinājumā ir gandrīz simts jauniešu. Viņus aicinājis pirmais latviešu profesionālā simfoniskā orķestra diriģents Arturs Bobkovics (1885 — 1959). Pirms tam, jau 1918. gadā, viņš organizējis, vadījis Latviešu strēlnieku rezerves pulka orķestri Valmiermuižā, Kokmuižā, Valmierā, vēl citviet mūspusē. Un turpinājums visai loģisks: topošā kora kodolu veido valmierieši. Sākums grūts: nav pastāvīgu telpu, nav nošu materiāla, nav pat mūzikas instrumenta.

Mīļākās bērnības grāmatas — enciklopēdijas

- 20.Septembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Ar prieku un lepnumu atceros, kā pašreizējais matemātikas ģēnijs MADARS VIRZA bērnībā skraidīja pa Jumaras ielas pagalmu. Tagad viņš studē vienā no labākajām pasaules augstskolām — Masačūsetsas tehnoloģiskajā institūtā (MIT), un savā spraigajā studiju režīmā atrada laiku atbildēt uz Valmierieša jautājumiem.

Sīkstā mūžā!

- 20.Septembris, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Pū­tē­ju or­ķes­tra Sig­nāls pir­ma­jam un vie­nī­ga­jam pre­zi­den­tam ĒVAL­DAM PA­VLO­VI­ČAM 12. sep­tem­brī ap­ri­tē­ja sep­tiņ­des­mi­tā gads­kār­ta. Šim no­ti­ku­mam par go­du 10. sep­tem­brī Val­mie­rā bi­ja pul­cē­ju­šies ra­di, drau­gi, vi­dus­sko­las kla­ses­bied­ri ar audzi­nā­tā­ju Ēri­ku Roš­to­ku ie­rin­dā, bi­ju­šie ko­lē­ģi no ga­ļas kom­bi­nā­ta, se­ni­oru an­sam­blis Dzies­mo­tā se­nat­ne, po­li­tis­ki re­pre­sē­to vī­ru ko­ra Bal­tie bēr­zi di­ri­ģen­tes un or­ķes­tris Sig­nāls, lai su­mi­nā­tu ju­bi­lā­ru ar dzies­mām un ra­gu mū­zi­ku, bet va­ka­ra sa­vie­sī­ga­jā da­ļā sau­ktu ga­viļ­nie­ka ie­cie­nī­to tos­tu Sīk­stā mū­žā! Sa­ņe­mot ap­svei­ku­mus, bla­kus Ēval­dam kā al­laž bi­ja vi­ņa dzī­ves­bied­re Ru­ta, — ar vi­ņu ko­pā no­dzī­vo­ti 45 ga­di, iz­au­dzi­nā­ta mei­ta Ani­ta, kas pat­la­ban ar ģi­me­ni dzī­vo un strā­dā An­gli­jā.

Dun sliedes Valmierā IV

- 23.Augusts, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Kaut ārā jo­pro­jām at­va­ļi­nā­ju­mu laiks, stās­tī­jums par Val­mie­ras dzelz­ce­ļa sta­ci­ju un ar to sais­tī­tām lie­tām ap­stā­ties ne­drīkst. Šo­reiz pa­lū­ko­sim, kas te uz slie­žu ce­ļiem no­ti­cis pēc­ka­ra ga­dos, pie rei­zes at­gā­di­not, ka pa­šu sta­ci­jas ēku 1941. ga­dā prom­ejo­šā Sar­ka­nā ar­mi­ja, pro­tams, ne­do­mā­ja at­stāt vā­cie­šiem, tā­pēc no­de­dzi­nā­ja.

Izglītības tradīciju pirmsākumi Valmierā un novadā

- 23.Augusts, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Pirmās

Pirmās skolas Vidzemē dibinātas jau zviedru laikos 17. gadsimtā, bet 1632. gadā Valmierā atvērta zemnieku jeb «nevācu» skola latviešiem. Tās nams nodedzis Ziemeļu kara laikā, 1707. gadā. Vēlāk šo skolu pārcēla ārpus pilsētas, uz Brēžas riju. Šajā vietā draudzes skola pastāvēja līdz pat 1929. gadam. No 1738. līdz 1743. g. Valmierā, Gaujas krastā, Jēra kalnā darbojās M. E. Hallartes (1683 — 1750) izveidotais brāļu draudzes seminārs, kura audzēkņi vēlāk strādāja par skolotājiem tuvējo pagastu un draudzes skolās.

Ap 1730. gadu skolotāju algu jeb peļņu mēroja ar tā saucamajiem «sieciņiem» (nodevām), vietējiem zemniekiem nodrošinot skolu un pašu gudrības nesēju ar malku, svecēm vai taukiem, sieru un alu. Pilsētas skolās bez visa minētā kā papildus atalgojumu vēl piešķīra vienu vai labos gados pat divas (!) mazās vīna muciņas....

Valmieriete ar stiprām liepājnieciskām saknēm

- 19.Jūlijs, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Aktrise LIGITA DĒVICA nesen kļuvusi par Goda valmierieti. Nemaz nav ilgi palicis līdz brīdim, kad uz Valmieras teātra skatuves būs nospēlēts pusgadsimts. Tomēr Gitai, kā viņu no sākta gala ir dēvējuši kolēģi, ģeogrāfiskie jautājumi joprojām ir sarežģīti, jo cilvēks top par personību bērnībā, bet tā ir pagājusi otrā Latvijas malā — Liepājā.

Dun sliedes Valmierā. II

- 14.Jūnijs, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Kaut arī pēc mē­ne­ša, to­mēr at­sauk­šu sa­vu mi­sēk­li par pro­boļ­še­vis­tis­kās Pē­te­ra Stuč­kas val­dī­bas lai­ku Lat­vi­jā, kas bi­ja ga­dī­jies Dun slie­des Val­mie­rā I. Kā pa­rei­zi man aiz­rā­dī­ja kāds acīgs Val­mie­rie­ša la­sī­tājs, 1919. ga­dā ne­va­rē­ja būt ne­kā­das ru­nas par Lat­vi­jas Pa­dom­ju So­ci­ālis­tis­ko Re­pub­li­ku, t.i., Lat­vi­jas PSR. Tie­sa, to­rei­zē­jo so­ci­ālis­tis­ko val­sti Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jā, kas 1918. – 1920. ga­da Brī­vī­bas cī­ņu lai­kā ar Pa­dom­ju Krie­vi­jas po­li­tis­ku, eko­no­mis­ku un mi­li­tā­ru at­bal­stu past­āvē­ja līdz­te­kus Lat­vi­jas Re­pub­li­kai, sau­ca stip­ri līdz­īgi – Lat­vi­jas So­ci­ālis­tis­kā Pa­dom­ju Re­pub­li­ka jeb Lat­vi­jas SPR. Tā­tad 1919. ga­da ti­ka iz­vei­do­ta Lat­vi­jas SPR Dzelz­ce­ļa pār­val­de, ku­ra mē­ģi­nā­ja pār­val­dīt dzelz­ce­ļu Vid­ze­mē un Lat­ga­lē. At­vai­no­jos par mi­sēk­li.

Maskava nebeidz pārsteigt

- 14.Jūnijs, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Tā kā ED­GARS SKU­JA, Lat­vi­jas Re­pub­li­kas ār­kār­tē­jais un piln­va­ro­tais vēst­nieks Krie­vi­jas Fe­de­rā­ci­jā, strā­dā Mas­ka­vā, ar vēst­nie­ka kun­gu sa­zi­nā­jā­mies e-past­ā, un viņš at­sau­cī­gi at­bil­dē­ja uz «Val­mie­rie­ša» jau­tā­ju­miem.

Neapstāties un dzīvot brīvi

- 14.Jūnijs, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Ir pa­gā­ju­ši te­ju trīs ga­di, kopš Ha­ralds Ozo­liņš sa­pra­ta, ka vē­las ie­gūt ka­lē­ja un ju­ve­lie­ra pro­fe­si­ju. Piekt­die­nas va­ka­rā, uz­reiz pēc tam, kad viņš bi­ja at­sto­pē­jis no Rī­gas, mū­su tik­ša­nās no­ri­tē­ja lie­lā stei­gā, jo Ha­ral­da da­bā nav lie­ki tē­rēt lai­ku. — Dien­nak­tī ir 86 400 se­kun­des, un katrs pats iz­vē­las, kā tās tē­rēt; laiks, ko pa­va­dām ne­pro­duk­tī­vi, nav at­gūs­tams. Es cen­šos iz­man­tot kat­ru iz­de­vī­bu, ko dzī­ve man pie­spē­lē, — tā Ha­ralds.

Vienmēr ir iespēja izvēlēties savu ceļu

- 14.Jūnijs, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Lie­la RITAS VIĻUMSONES dzī­ves da­ļa sais­tī­ta ar dzimt­sa­rak­stu no­da­ļu, ku­rā par va­dī­tā­ju vi­ņa strā­dā no 1994. ga­da, tā­pēc dzimt­sa­rak­stu 90 ga­du ju­bi­le­ju, ko Val­mie­rā svi­nē­sim 1. jū­li­jā, uz­ska­ta arī par sa­vu dzim­ša­nas die­nu. Vi­ņu šis cie­nī­ja­mais ve­cums ne­maz ne­mul­si­not.

Dun sliedes Valmierā I

- 17.Maijs, 2011
Valmierietis
Laikrakstā

Tur­pi­not ie­ska­tī­ties Val­mie­ras in­dus­tri­āla­jā vēs­tu­rē, lo­ģis­ki ir pie­stāt pil­sē­tas dzelz­ce­ļa sta­ci­jā. Kā te viss lai­ka gai­tā vei­do­jies, mē­ģi­nā­sim tikt skaid­rī­bā, iz­man­to­jot  eks­klu­zī­vu Lat­vi­jas dzelz­ce­ļa 90. ju­bi­le­jai par go­du 2009. ga­dā ta­pu­šu Ju­ma­vas iz­de­vu­mu – To­ma Al­tber­ga, Ka­rī­nas Augus­tā­nes un Ie­vas Pē­ter­so­nes sa­stā­dī­to  Dzelz­ce­ļi Lat­vi­jā. Kā jau ie­rasts, au­to­ram pa­lī­dzī­gu ro­ku se­nu fo­to­grā­fi­ju mek­lē­ša­nā snie­gu­si arī In­dra Vī­lis­te­re no Val­mie­ras mu­ze­ja.