Viedokļi

Paši ķēzāmies, pašiem jāsakopj

- 14.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Finanšu ministrs Andris Vilks uzstājīgi potē sabiedrības apziņā «brīnumrecepti» mūsu valsts austrumu robežas sakārtošanai un kontrabandas apkarošanai: jāaicina talkā profesionālie, modrie un neuzpērkamie somu muitnieki!

Bijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca

- 12.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Iepriekšējās nedēļas nogalē kļuva zināms, ka Latvijai neiztikt bez vēl vienas politiskās partijas — par to, ka 23. jūlijā, dienā, kad notiks referendums par Saeimas atlaišanu, tiks dibināta jauna partija, paziņoja eksprezidents Valdis Zatlers.

Celsim — necelsim, pieliksim — noņemsim

- 11.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pirms gada diez vai kāds varēja paredzēt, ka jau šoruden varētu notikt nākamās Saeimas vēlēšanas. Visticamāk, pēc 12 dienām esošā Saeima referendumā tiks atlaista un septembrī notiks parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Šāda notikumu attīstība politiķiem liek steigā būvēt jaunas vēlēšanu koalīcijas un jaunus solījumus.

«Nolieku savas vieglās dienas...»

- 7.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Turpmākos četrus gadus ir sagaidāma visai intriģējoša prezidentūra. Iespējams, tieši Andrim Bērziņam izdosies noskaidrot robežu, aiz kuras beidzas latvju tautas gluži vai monarhistiskā valsts augstākās amatpersonas pielūgsme, tai pārvēršoties izsmieklā.

Kur palikusi inovāciju ekonomika?

- 5.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Kad jautā, kam būtu jāatrodas Latvijas ekonomiskās nākotnes pamatā, parasti tiek pieminēta uz eksportu orientēta ražošana un inovācijas. Pēdējās ir veids, kā pārvērst dažādus izgudrojumus un uzlabojumus naudā (samazinot ražošanas vai citas izmaksas, radot jaunus produktus, tehnoloģijas vai idejas utt.) un tātad ekonomiskajā izaugsmē un visas sabiedrības labklājībā.

Likteni lemjot

- 4.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Tiek sa­la­sī­ta tau­ta, die­vu gri­ba par upu­rē­ša­nu iz­zi­nā­ta ar lo­zi. Tiek no­likts šķēps, iet zirgs, liek uz priek­šu kā­ju, pēc Die­va gri­bas dzī­vī­bai lem­tu. ...un zirgs li­ka uz priek­šu dzī­vī­bas kā­ju...

Balta pūka atlido pa vējiem

- 1.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Ka­mēr aiz­ejo­šais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers iz­lie­kas, ka ne­var vien iz­lemt: kam lai sē­žu ka­ma­nās vai di­bi­nāt pa­šam sa­vu po­li­tis­ko glā­bēj­spē­ku, ro­sī­gi ļau­dis Vid­ze­mē ne­sēž, ro­kas klē­pī tu­rē­da­mi — vi­ņi ga­ta­vi al­ka­tī­go oli­gar­hu li­pī­ga­jiem pirk­ste­ļiem ap­trai­pī­to Tau­tas par­ti­jas zī­mo­lu aiz­spert tāl­tā­lu vēs­tu­res mēs­lai­nē, pul­ci­not sa­vu­laik oran­ža­jai ti­cī­bai pie­vēr­su­šos viet­val­žus zem svai­gi šū­ta kar­mīn­sar­ka­na ka­ro­ga, jo cil­vē­ki re­ģi­o­nos vai­rāk no­vēr­tēs to, ko jau­nās par­ti­jas bied­ri da­rī­ju­ši uz vie­tas kon­krē­ta­jās paš­val­dī­bās — teikts ini­ci­a­tī­vas gru­pas iz­pla­tī­ta­jā pa­zi­ņo­ju­mā.

«Pelēkais kardināls» priekšlaikus uzvaras skurbulī

- 30.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Da­žam valsts gal­vas pa­dom­de­vē­jam Val­da Zat­le­ra po­pu­la­ri­tā­te sa­gro­zī­ja gal­vu vai­rāk ne­kā vi­ņam pa­šam. Ro­berts Ķī­lis ar sa­viem pa­zi­ņo­ju­miem ta­gad nī­ci­na to Valsts pre­zi­den­ta po­li­tis­ko ka­pi­tā­lu, ko sa­kās ra­dī­jis.

Aizejošā prezidenta grūtā izvēle

- 28.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Lat­vi­jas iekš­po­li­ti­kas vēt­rai­nā dis­ku­si­ja, pro­tams, ir sais­tī­ta ar to, ko pēc sa­vas pre­zi­den­tū­ras bei­gām da­rīs no pos­te­ņa aiz­ejo­šais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers. Pa­ras­ti de­mo­krā­tis­ku val­stu eks­pre­zi­den­ti, kas vē­las pa­likt ak­tī­va­jā po­li­tis­ka­jā dzī­vē, di­bi­na vai nu tā dē­vē­tos do­mu tan­kus (think tank) — pēt­nie­cis­kos in­sti­tū­tus ide­ju un plā­nu ģe­ne­rē­ša­nai vai arī fon­dus, ar ku­ru starp­nie­cī­bu at­bal­stīt sa­vu ide­ju re­a­li­zē­ša­nu. To­mēr V. Zat­le­ra ga­dī­ju­mā ar to būs daudz par maz.

Cenu regulē kurināmais

- 27.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Zi­nu, ka a/s Val­mie­ras piens jau ar 1. jū­ni­ju ir pa­cē­lis ra­žo­ša­nas ta­ri­fu, bet lie­lā­kais sil­tu­ma pie­gā­dā­tājs — Val­mie­ras ener­ģi­ja — vēl nav de­vu­si ne­kā­du sig­nā­lu, ta­ču mēs no­jau­šam, ka sa­ka­rā ar ak­cī­zes no­dok­li da­bas­gā­zei arī vi­ņi pie re­gu­la­to­ra pār­ska­tīs sa­vu ra­žo­ša­nas ta­ri­fu. Tik­līdz vi­ņi to iz­da­rīs un pa­zi­ņos — pie­ļau­ju, ka tie va­rē­tu būt 8 %, arī mēs pār­rē­ķi­nā­sim sa­vu ga­la ta­ri­fu. Va­rē­tu būt, ka ar 1. ok­tob­ri, kad mēs pa­ras­ti sā­kam ap­ku­res pe­ri­o­du, būs skaid­rī­ba par ga­la ta­ri­fu pie­au­gu­mu.

Jātur īkšķi par Grieķiju

- 27.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Uz Grie­ķi­jas sa­mil­zu­ša­jām fi­nan­šu pro­blē­mām var rau­dzī­ties di­vē­jā­di. Pie va­ras eso­šie Lat­vi­jas po­li­ti­ķi ar zi­nā­mu pā­rā­ku­ma sa­jū­tu, jo Grie­ķi­ja ti­kai gra­sās iet cau­ri tam el­les tu­ne­lim, kam lie­lā­ko­ties jau esam iz­gā­ju­ši, sa­vu­kārt fi­nan­šu jo­mas pār­stāv­jiem Grie­ķi­jas piņ­ķe­rē­ša­nās ar sa­vām fi­nan­sēm vai­rāk ne­kā ga­du liek aiz­vien vai­rāk šau­bī­ties par grie­ķu spē­jām pil­dīt pa­šu so­lī­ju­mus par tē­ri­ņu dra­ko­nis­ku sa­ma­zi­nā­ša­nu un struk­tu­rā­lo re­for­mu īs­te­no­ša­nu. Pa­sau­les ie­vē­ro­ja­mā­kie eko­no­mis­ti un eks­per­ti aiz­vien vai­rāk ru­nā par Grie­ķi­jas ie­spē­ja­mo bank­ro­tu, ei­ro zo­nas drū­mo lik­te­ni un šo­ka vil­ni pa­sau­les fi­nan­šu sis­tē­mai. Šāds at­tīs­tī­bas sce­nā­rijs ne­nāk­tu par la­bu Lat­vi­jas eko­no­mi­kas at­lab­ša­nai, tā­pēc mums jā­tur īk­šķi, lai grie­ķiem to­mēr iz­do­das.

Savi «plusi» un «mīnusi»

- 24.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

«Simt­lat­nie­kiem» no jū­li­ja mak­sās ti­kai 80 la­tus mē­ne­sī, bet tā sau­ca­mā simt­lat­nie­ku pro­gram­ma tur­pi­nā­sies ti­kai līdz šā ga­da bei­gām. Par pro­gram­mas īs­te­no­ša­nas pie­re­dzi stās­ta Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma spe­ci­ā­lists IVO VIRSIS:

Vēlētāji, neļausim sevi satraukt!

- 24.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Jā­ņi un vēl šī ne­dē­ļas no­ga­le Lat­vi­jas po­li­ti­ķiem ir pē­dē­jās īs­tās brīv­die­nas. Par­ti­jām nu dar­ba pil­nas ro­kas, kaut arī 10. Sa­ei­ma, ne­kai­ti­not ļau­dis, kas ie­do­mā­jās to esam jau valsts gal­vas at­lais­tu, tā īs­ti ko­pā sa­nāks sep­tem­brī. Ta­gad jā­glābj pēr­na­jā ok­tob­rī gū­tā va­ras da­ļa un jā­cen­šas to pie­au­dzēt.

Latvijas izpārdošanas sindroms

- 21.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pē­dē­jā lai­kā aiz­vien bie­žāk skan ru­nas par Lat­vi­jas «iz­pār­do­ša­nu» ār­valst­nie­kiem. Tiek pie­sauk­ti ne­ie­prie­ci­no­šie fak­ti, ka ār­val­stu pil­so­ņu ro­kās no­nā­ku­si jau pu­se lauk­saim­nie­cī­bā iz­man­to­ja­mās Lat­vi­jas ze­mes, ka vai­rāk ne­kā trīs ce­turt­da­ļas (78 %) pē­dē­jo des­mit ga­du lai­kā īpaš­nie­kus mai­nī­ju­šo uz­ņē­mu­mu no­nā­cis ār­valst­nie­ku ro­kās, ka ār­val­stu ban­ku ro­kās at­ro­das pil­nī­bā viss Lat­vi­jas fi­nan­šu sek­tors, utt. No­tie­ko­šais ofi­ci­ā­li tiek dē­vēts par in­ves­tī­ci­jām, to­starp arī stra­tē­ģis­ka­jām, ta­ču pēc bū­tī­bas nav ne­kas cits, kā eko­no­mis­kā ko­lo­ni­ā­lis­ma for­ma. Vai šo pro­ce­su ir ie­spē­jams ja ne pa­griezt pre­tē­jā vir­zie­nā, tad vis­maz ap­tu­rēt?

Pliko skrējiens

- 20.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Klāt ga­da ga­rā­kā die­na un īsā­kā nakts, kad tum­ša­jās stun­dās nak­tī uz 22. jū­ni­ju ir gan as­tro­no­mis­kie, gan lat­vis­kie va­sa­ras saul­grie­žu svēt­ki. Šo­nakt, lai gais­ma ko­pā sa­tur ga­da di­vas da­ļas, ir jā­kur uguns­kurs. Ka­mēr tas deg, var un va­ja­got lū­ko­ties ap­kārt­nē, lai ik­die­nā no­tie­ko­šo la­bāk at­skār­stu un pa­ma­nī­tu zī­mes, kas kaut ne­daudz ļau­jot re­dzēt rīt­die­nu.

Par līgošanu bez pēcgaršas

- 20.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Tu­vo­jas Jā­ņi. Lī­go svēt­ki vie­niem būs at­pū­ta, bet ot­riem — sūrs darbs, lai no­dro­ši­nā­tu kār­tī­bu un kon­tro­lē­tu sa­tik­smes da­līb­nie­kus — ve­lo­si­pē­du, mo­pē­du, mo­to­cik­lu, kvad­ra­cik­lu, au­to­mo­bi­ļu un trak­to­ru va­dī­tā­jus uz saus­ze­mes un mo­tor­lai­vu, ūdens­mo­to­cik­lu un ku­te­ru va­dī­tā­jus uz ūdens. Par trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­ša­nu dzē­ru­mā pa­ra­lē­les tiek vilk­tas ar Ce­ļu sa­tik­smes no­tei­ku­miem, un so­di ir tie­ši tā­di pa­ši, kā rei­bu­mā brau­cot ar au­to. Tā­dēļ trans­por­ta lī­dzek­ļu va­dī­tā­jiem lū­gums ne­sēs­ties pie stū­res pēc al­ko­ho­la lie­to­ša­nas.

Saldi rūgtie darba augļi

- 17.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

jeb Stāsts par to, kā­pēc Dom­brov­skis ne­drīkst du­sēt uz sa­snie­gu­mu lau­riem

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ti­ku­mi prem­jer­mi­nis­tram Val­dim Dom­brov­skim ļā­va plūkt sal­dos dar­ba aug­ļus pēc vai­rāk ne­kā di­vu ga­du sū­ra un grū­ta dar­ba.

Atklāta izvēle = nebrīva izvēle

- 16.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Va­kar­die­na bi­ja tik ba­gā­ta ar po­li­tis­kiem no­ti­ku­miem, ka no­lē­mu ap­ce­rē­ša­nai iz­vē­lē­ties it kā ma­zāk sva­rī­go — Sa­ei­mas ko­mi­si­ju iz­ska­tī­ša­nai ir no­dots priekš­li­kums, kas pa­redz kar­di­nā­li ie­ro­be­žot amat­per­so­nu ap­stip­ri­nā­ša­nu ama­tā ar aiz­klā­tu par­la­men­ta bal­so­ju­mu. Daž­reiz po­li­ti­ķi, dze­no­ties pēc tau­tas mī­les­tī­bas, sa­mī­da ve­se­lā sa­prā­ta ap­svē­ru­mus.

Ļauno bubuļu saraksts

- 14.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Ka ame­ri­kā­ņu fi­nan­sists Džordžs So­ross, ne­rau­go­ties uz dās­na­jiem zie­do­ju­miem «de­mo­krā­ti­jas at­tīs­tī­bai», nav glu­ži labs cil­vēks, dzir­dē­ju­ši dau­dzi. De­mo­krā­ti­jas at­tīs­tī­ša­na So­ro­sam ne­kad nav trau­cē­ju­si cen­sties iz­pu­ti­nāt ve­se­las val­stis, un pa­sau­lē ne­trūkst vie­tu, kur am­bi­ci­o­zo mil­jar­die­ri ar prie­ku re­dzē­tu sē­žam aiz res­tēm par vi­ņa fi­nan­šu no­da­rī­ju­miem.