Benita Brila

Vidzemes slimnīca saņem Kvalitātes balvu

8.Decembris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vidzemes slimnīca savā nesen nosvinētajā 40 gadu jubilejā ieguvusi vēl vienu godam nopelnītu dāvanu — Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2015 izcīņā nominācijā «Ķirurģiskā profila nodaļa» Vidzemes slimnīcas Traumatoloģijas nodaļa saņēmusi Kvalitātes balvu.

Vidzemes slimnīcai — 40

6.Novembris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

1975. gada 19. decembrī Valmieras rajona centrālās slimnīcas ārstnieciskās fizkultūras zālē notika slimnīcas jaunā kompleksa atklāšanai veltīta svinīgā sēde. Bija piepildījies, tā laika galvenā ārsta Ulda Lauča vārdiem runājot, «mūsu kopīgais sapnis». Bija aizsācies jauns un nozīmīgs slimnīcas dzīves cikls — 40 gadi  attīstības un izaugsmes. Četri līdzīgi un tomēr tik atšķirīgi gadu desmiti, kuros slimnīca dzīvojusi savu neatkārtojamo un reizēm grūti izstāstāmo dzīvi.

Visa labā meklētāja

8.Maijs, 2015
Veselība un labklājība
Laikrakstā

5. maijā visā pasaulē atzīmēja  Starptautisko vecmāšu dienu. Sveicot visas vecmātes, Vidzemes slimnīca iepazīstina ar savu jaunāko kolēģi — vecmāti IVETU OZOLIŅU.

Vidzemes slimnīcā jaunas nodaļas

9.Jūnijs, 2014
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Vidzemes slimnīcā ekspluatācijā nodots Eiropas Reģionālās  attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts «Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Vidzemes slimnīca», uzlabojot un paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību».

Sirdsmāsiņa palīdz pašiem mazākajiem

16.Janvāris, 2014
Veselība un labklājība
Laikrakstā

22 Latvijas slimnīcu nodaļās trīs mēnešus tika meklētas sirdsmāsiņas.  Arī Vidzemes slimnīcā varēja aizpildīt anketas un nobalsot par bērniem un viņu vecākiem mīļāko medicīnas māsu. To pacienti izdarīja, šoreiz par sirdsmāsiņu atzīstot jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā strādājošo Inesi Bērziņu.

Pašu izaudzināts kadrs

14.Novembris, 2013
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Šoruden Ivars Zvīgulis ieguva ārsta traumatologa ortopēda sertifikātu, tātad ar dokumentu var pierādīt, ka ir īsts ārsts. Bet pieredzējušākie kolēģi Vidzemes slimnīcā, kuri beidzamos piecus gadus vēroja un vadīja rezidenta Ivara Zvīguļa darbu, pamanīja topošā ārsta profesionālo izaugsmi un tagad ar lepnumu saka: pašu audzināts kadrs.

Gaisma spirāles lokā

25.Jūnijs, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par talku lai runā tās dalībnieki — ko katrs strādāja, kā ņēma nost dēļus no estrādes Neikenkalna pakājē, lai dotu atbrīvotu vietu jaunajai estrādei. Tās tapšana iecerēta, atzīmējot pirmo latviešu Dziedāšanas svētku 150. gadskārtu, ko Dikļos svinēsim nākamgad.

Henrijs ir ieradies

4.Janvāris, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jaunais gads Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļā ir iesācies ļoti ražīgi. Līdz vakardienas, 3. janvāra, pēcpusdienai pasaulē bija nākuši jau 12 mazuļi, vēl divi, kā teica vecmātes, atradās procesā. Bet trešdienas, 2. janvāra, pievakarē piedzima arī šī gada pirmais valmierietis — Henrijs.

Operācija labākai dzīves kvalitātei

1.Novembris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Mo­der­na, mi­ni­mā­li in­va­zī­va (ci­tiem vār­diem — ar pa­vi­sam ne­lie­lu ķi­rur­ģis­ku ie­jauk­ša­nos), efek­tīvs pro­blē­mas ri­si­nā­jums un dzī­ves kva­li­tā­tes uz­la­bo­jums — tā rak­stu­ro­ja­ma jau­nā ķi­rur­ģis­kā me­to­de, ko ta­gad veic arī Vid­ze­mes slim­nī­cā Val­mie­rā. Tā do­mā­ta sie­vie­tēm ar bie­ži sa­sto­pa­mu, bet tik de­li­kā­tu sa­slim­ša­nu, ka vi­ņas par to ne­at­zīs­tas pat sa­vām drau­dze­nēm — dzi­mum­or­gā­nu no­slī­dē­ju­mu, ko bie­ži pa­va­da urī­na ne­sa­tu­rē­ša­na.

Operācija — tiešraidē

16.Septembris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Tieš­rai­dē vē­ro­ja­ma ope­rā­ci­ja — tas no­zī­mē, ka sa­sniegts nā­ka­mais etaps pār­ro­be­žu pro­jek­ta re­a­li­zā­ci­jā. Vid­ze­mes slim­nī­ca ir ie­sais­tī­ju­sies Lat­vi­jas - Igau­ni­jas pro­jek­tā DELMA (De­ve­lo­ping Es­to­ni­an Lat­vi­an Me­di­cal Area), kur stra­tē­ģis­kie part­ne­ri ir vēl Rī­gas Stra­di­ņa klī­nis­kā uni­ver­si­tā­tes slim­nī­ca un no Igau­ni­jas — Tar­tu Uni­ver­si­tā­tes slim­nī­ca, Val­gas slim­nī­ca un Pol­vas slim­nī­ca. Pro­jek­ta mēr­ķis — in­ten­si­fi­cēt sa­dar­bī­bu starp uni­ver­si­tā­tes slim­nī­cām, uz­la­bot in­for­mā­ci­jas un pie­re­dzes ap­mai­ņu, ie­vie­šot mūs­die­nī­gas teh­no­lo­ģi­jas un at­bil­stī­gi mā­cīt per­so­nā­lu lie­tot šīs teh­no­lo­ģi­jas.

Valmierā gads sākas ar puikām

3.Janvāris, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vid­ze­mes slim­nī­cas dzem­dī­bu no­da­ļā šā ga­da pir­mā bēr­ni­ņa klie­dziens at­ska­nē­ja pa­dsmit mi­nū­tes pirms pulk­sten se­šiem. Kā pēc tam stās­tī­ja jau­nais tē­tis Mār­tiņš, iz­de­vies tri­ja­tā — ar jau­no mā­mi­ņu An­tru un ve­cā­ko vec­mā­ti An­tru Kup­ri­šu — pa­šiem ar vi­su tikt āt­ri ga­lā un sa­ņemt sa­vu pirm­dzim­to Ro­ber­tu.

Par medicīnai veltīto mūžu

7.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Kā­da ok­tob­ra die­na ār­stei Gai­dai Šmi­tei šo­gad bi­ja īpa­ša — bei­dza­mā dar­ba die­na Vid­ze­mes slim­nī­cā. Tik­pat īpa­ša, cik pir­mā pirms 37 ga­diem, kad jau­nā la­bo­ra­to­ri­jas ār­ste ti­ka pie­ņem­ta dar­bā Val­mie­ras slim­nī­cā. Jau pēc pie­ciem ga­diem dak­te­rei Šmi­tei ti­ka uz­ti­cēts va­dīt la­bo­ra­to­ri­ju. Vi­ņa to da­rī­ja 14 ga­dus, bet bei­dza­mos as­to­ņus at­kal bi­ja la­bo­ra­to­ri­jas ār­ste.