Atbildīgs darbs, ko ne katrs spēj veikt

- 21.Decembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Kopš 2017. gada pavasara sociālo aprūpi mājās arī Valmieras pusē uzņēmusies biedrība «Latvijas Samariešu apvienība». Cik nepieciešams un cik pieejams ir šis pakalpojums, stāsta samariešu apvienības Vidzemes nodaļas vadītāja KARĪNA VECĀ.

Pakalpojums pieejams katram, kam tas nepieciešams

Cik samariešu pašlaik iesaistīti mājas aprūpes pakalpojumā?

Valmieras pilsētā palīdzību sniedz seši darbinieki, lauku teritorijā – viens darbinieks, attālajā novada pusē – Mazsalacā un Rūjienā darbojas trīs aprūpētājas, šie ir darbinieki, kas aprūpē vairākus klientus pēc noteikta grafika. Ir arī vairāki – seši – individuālie palīgi mājas darbos, kas palīdz konkrētam cilvēkam.

Pēc kādiem kritērijiem šie cilvēki tiek izvēlēti šim sociālajam darbam, kādām prasmēm, īpašībām viņiem jāpiemīt?

Ne katrs spēj veikt šo atbildīgo darbu, jo tas prasa ne tikai fizisku piepūli, bet arī tādas rakstura īpašības kā pacietība, sapratne, sirsnība, savaldība, nosvērtība, kā arī prasmi plānot darāmos darbus, mācēt uzklausīt un palīdzēt, saredzēt darāmos darbus bez norādēm.

Cik liels aprūpējamo skaits ir novadā? Vai tas pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pieaudzis? Vai cilvēkiem šis pakalpojums ir pieejams?

Šobrīd novadā pavisam ir 107 mājas aprūpes klienti. Jā, reformas rezultātā to kopējais skaits ir palielinājies par apmēram 30%. Esam paplašinājušies, un pašlaik var droši teikt, ka pakalpojums «Aprūpe mājās» ir pieejams katrā Valmieras novada teritorijā, kā arī tiek meklēti risinājumi, lai palīdzība nokļūtu pie ikviena, kam tā nepieciešama.

Kādi ir noteikumi, lai šo pakalpojumu varētu saņemt?

Cilvēkam, kurš vēlas saņemt palīdzību, jāvēršas pie sava ģimenes ārsta un jāsaņem slēdziens par veselības stāvokli. Pēc tam viņam jādodas uz novada Sociālo lietu pārvaldi, kur jāuzraksta iesniegums par nepieciešamību saņemt aprūpes pakalpojumu. Tad sociālais darbinieks veic seniora apsekošanu, vajadzību izvērtēšanu, pēc tam šis izvērtējums tiek nodots Samariešu apvienībai pakalpojuma nodrošināšanai.

Kādas ir pakalpojuma drošības un kvalitātes prasības?

Kā ikvienā darbā, jāievēro darba drošības noteikumi, tāpat tiek lietoti darba aizsardzības līdzekļi – cimdi, maskas, priekšautiņi utt., ne mazāk svarīgas ir vadlīnijas darbiniekiem, kas izstrādātas, lai uzlabotu kvalitāti veiksmīgākai aprūpes darba norisei.

Kā notiek sadarbība ar novada pagastu un pilsētu sociālajiem darbiniekiem?

Pakalpojuma «Aprūpe mājās» sniegšanas process nav iedomājams bez pašvaldību sociālo darbinieku atbalsta, jo viņi ir tie, kas izstāsta par vajadzībām pēc aprūpes, izvērtē situāciju, sadarbojas, nodod informāciju, kopīgi risina konfliktsituācijas, iepazīstina ar klientu. Valmieras novadā sadarbība ir veiksmīga, operatīva, lai pēc iespējas ātrāk nepieciešamā palīdzība nonāktu pie cilvēka.

Kā veidojas saikne starp pakalpojuma sniedzēju un ņēmēju?

Cilvēki ir dažādi, arī vajadzības dažādas, un arī veselības stāvokļi ir dažādi, bet galvenais, kas ir nepieciešams – tas ir atbalstošs, uzticams aprūpētājs. Tāpēc īpaši svarīga ir šī uzticēšanās un atbalstošās vides veidošana, cieņa un sapratne no abām iesaistītajām pusēm. Daži seniori ir atvērtāki, daži piesardzīgāki, bet ar visiem tiek meklēta un rasta kopīga valoda.

Kāda ir pakalpojuma ņēmēja piederīgo attieksme pret pakalpojuma sniedzējiem?

Jāatzīst, ka attieksme no piederīgajiem ir ļoti dažāda – ir daudz tuvinieku, kuri novērtē pakalpojumu nozīmīgumu, jo šis ikdienas atbalsts, palīdzība sniedz iespēju pašam piederīgajam turpināt savu ikdienas dzīvi, darbu. Tāpat daudzi iespēju robežās iesaistās, palīdz, atbalsta aprūpētāju, lai tuvinieks saņemtu visu nepieciešamo.

Ir arī tuvinieki, ar kuriem mazliet grūtāk sadarboties, bet ar sociālā darbinieka iesaisti arī tādas situācijas tiek veiksmīgi risinātas.

Ko konkrēti ietver šis pakalpojums — sociālā aprūpe mājās?

Pakalpojums «Aprūpe mājās» ietver palīdzību svarīgās ikdienas darbībās, ko cilvēks vecuma vai invaliditātes dēļ pats vairs nespēj veikt. Tā ir palīdzība ikdienas pamatvajadzību nodrošināšanā – produktu, malkas, ūdens piegāde, telpu uzkopšana, palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā – palīdzība nomazgāties, sakopt matus, nagus, kā arī pavadīt uz medicīnas iestādēm, nomaksāt rēķinus u.c. Ikdienas uzraudzības nolūkos tiek izmantotas drošības pogas, kas nodrošina iespēju izsaukt palīdzību jebkurā diennakts laikā. Uz attālākajiem lauku reģioniem, kur nav pieejams siltais ūdens, ar speciāli izbūvēto automašīnu dodas mobilās dušas brigāde un sniedz iespēju nomazgāties, sakopt kāju pēdas, nagus, izmazgāt veļu.

Vai, īstenojot šo pakalpojumu, traucē kādi birokrātiski šķēršļi?

Nē, no Sociālo lietu pārvaldes puses ir ātra, operatīva reaģēšana, pakalpojuma piešķiršana, lai savukārt biedrības «Latvijas Samariešu apvienība» darbinieki pēc iespējas ātrāk dotos sniegt nepieciešamo palīdzību.

Varbūt mūspusē ir kāds samarietis, kurš izceļas ar īpašu pieeju šim darbam?

Valmieras novadā ir darbinieki, kas strādā jau ilgāku laiku, un visus varētu atzīmēt kā īpašus. Sniegt palīdzību otram var tikai tas, kam tas ir aicinājums.

Piemēram, jau piecus gadus kopš darbības uzsākšanas atbildīgi, apzinīgi, centīgi aprūpes un aprūpes plānošanas darbu Valmieras pilsētā no sirds veic Sandra Balode.

Nozīmīgs atbalsts iedzīvotājiem

«Īstenojot Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valmieras novada pašvaldības finansējumu šogad aktīvi norisinās infrastruktūras izveide un sakārtošana daudzveidīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem,» stāsta Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste AIJA KLEIMANE: «Oktobra izskaņā atklāti divi sociālo pakalpojumu centri – Mazsalacā un Rūjienā. Mazsalacā darbojas atbalsta centrs «Laiva» Parka ielā 31, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Parka ielā 9 pieejams grupu dzīvokļa pakalpojums.

Savukārt Rūjienā, atjaunojot vēsturisko slimnīcas koka ēku un pielāgojot tās infrastruktūru sociālo pakalpojumu sniegšanai, personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidoti grupu dzīvokļi un dienas aprūpes centrs.

Pašvaldības deleģējuma līguma ietvaros gan Mazsalacā, gan Rūjienā pakalpojumus nodrošina biedrība «Latvijas Samariešu apvienība». Veiksmīgā sadarbībā ar pašvaldību biedrība nodrošina arī specializētās darbnīcas Naukšēnu pagasta «Mazaldaros».

Arī Valmierā, Rīgas ielā 53A, pašlaik tiek būvēts jauns daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Vaidavā, Nākotnes ielā 1 un Skolas ielā 1, norisinās ēku remonta un labiekārtošanas darbi, pielāgojot telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai.

Šo projektu īstenošana ir nozīmīgs solis Valmieras novada un visa Vidzemes reģiona sociālās jomas infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā – tiek veidota iekļaujoša sabiedrība, lai ikviens iedzīvotājs, kurš savā dzīves ceļā saskaras ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem, var justies pieņemts un būt pārliecināts par sociālās palīdzības un aprūpes pieejamību savā pašvaldībā.»

2019. GADA 4. SEPTEMBRĪ Latvijas Samariešu apvienība kopā ar Valmieras pašvaldību un Valmieras Sociālo dienestu atklāja jaunu Sociālo pakalpojumu centru «Vanags» Valmierā, Ūdens ielā 2c.

Ārijas Romanovskas foto

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru