Par nozīmīgākajiem projektiem mūsu novadā

- 29.Aprīlis, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopumā pašvaldība šajā gadā turpina darbu pie 38 projektu īstenošanas, kas ir saistīti gan ar ielu un ceļu pārbūvi, infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības attīstībai, energoefektivitātes uzlabošanu, inventāra un aprīkojuma iegādi, teritorijas labiekārtošanu, zivju fonda aktivitātes, vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, ar izglītību saistīti projekti par kompetenču pieeju mācību saturā, mobilitāti, atbalsta pasākumi karjeras attīstībai, kultūras mantojuma saglabāšanai u.c. Pašvaldības ilgtermiņa prioritātes ir iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un novada vides aizsardzība, līdz ar to pašvaldība projektu īstenošanā iegulda gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan piesaista ES struktūrfondu finansējumu, lai veicinu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem.

Smiltenes novads apvieno Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas. Pašvaldība vienmēr ir pievērsusi lielu uzmanību, lai novads attīstītos kā viens vesels. Pagastos liela problēma ir tieši neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Lai šīs problēmas risinātu, šogad noslēgsies Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas trešās kārtas projekts, kura ietvaros būs veikta vēl četru pašvaldības grants ceļu Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos pārbūve ar kopējo garumu 8,75 km. Pirmajā un otrajā kārtā kopumā ir pārbūvēti 12 pašvaldības ceļi ar kopējo garumu 23,4 km. Šogad nozīmīgu projektu īstenošana turpinās arī Smiltenes pilsētā, darbi norit pēc sākotnējā plāna, un ļoti ceram, ka ārkārtējā situācija tos šobrīd neietekmēs.  

Projekts Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā tiek realizēts, lai radītu vienotu Smiltenes vidusskolas ēku kompleksu ap tās centrālo mācību ēku, radot vienotu vidi mācību, interešu pulciņu darbam, sporta nodarbībām un aktīvās atpūtas iespējām ap skolu internātā esošajiem skolēniem. Šobrīd ekspluatācijā ir jau nodota internāta jaunbūve ar 60 vietām un viens no sporta laukumiem. Pašlaik būvdarbi turpinās pie Smiltenes vidusskolas divu mācību korpusu pārbūves. Pakāpeniski tiks plānota arī turpmāko, mācību vides uzlabošanai paredzēto būvprojektu realizācija – skolas vēsturiskā korpusa pārbūve, sporta halles būvniecība, skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi. Galvenie ieguvumi no projekta ir ergonomiskas mācību vides izveidošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana, mūsdienīga mācību vide mūsu skolēniem un pedagogiem.

Šā gada jūlijā noslēgsies Vecā parka rekonstrukcija, kur vairāku gadu garumā 19,5 hektāru platībā ir notikušas lielas pārvērtības. Šogad paredzēts veikt atlikušo celiņu pārbūvi, izveidot jaunas pastaigu takas un parka centrālo laukumu, ierīkot piknika vietu, laivu piestātni pie Vidus­ezera, kā arī izbūvēt sadzīves kanalizāciju un apgaismojumu. Savukārt projekta LIFE ADAPTATE ietvaros norit darbs pie Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūves un ezera tīrīšanas, tā ietvaros notiek Vidusezera slūžu atjaunošana, tās aprīkojot ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai, kā arī veikta ezera tīrīšana un padziļināšana. Darbus Vecajā parkā plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā jūlijā. Papildus tam projekta LIFE ADAPTATE ietvaros ir izstrādāts arī Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns Smiltenes novadam, ar kuru ir aizstāts esošais Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns. Apzinoties, ka klimata pārmaiņas ir neizbēgams process, kas sev līdzi nes dažādus riskus, esošais plāns ir ne tikai atjaunināts, bet arī papildināts ar klimata risku novērtējumu un pasākumiem, kas vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā, piemēram, meliorācijas būvju sakārtošana; bezmaksas dzeramā ūdens pieejamības nodrošināšana sabiedriskās vietās, kur pulcējas daudz iedzīvotāju un tūristu; lietus ūdens sistēmas vājo vietu apzināšana; sabiedrības izglītošana veselības jomā; pašvaldības iesaistes izvērtēšana brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienību uzturēšanā u.c.

Jūlijā noslēgsies Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posma pārbūve, kas tiek īstenota projekta Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā pirmās kārtas ietvaros. Kopumā projekta ietvaros tiek pārbūvēta iela 280 m garumā, veikta vairāk nekā 70 gadus veco ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve, ielas apgaismojuma pilnveidošana, teritorijas labiekārtošana un satiksmes drošības paaugstināšana. Realizējot pārbūvi, tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju. Realizētais projekts būs viena neliela daļa no kopējā pilsētas centra pārbūves projekta koncepta. Darbs turpinās pie pārējo kārtu tehniskās dokumentācijas izstrādes, nākamo pilsētas centra būvprojekta kārtu realizāciju plānots uzsākt nākamajā gadā.

VECĀ PARKA rekonstruētā daļa.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru