Ekspedīcijas jau sen to bija pelnījušas

- 6.Decembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vides mācību ekspedīcijas Rūjienas vidusskolā notiek jau vairāk nekā septiņus gadus. Pirmais ieraksts skolas mājaslapā par šo faktu atrodams 2012./2013. mācību gadā: «Vides izglītībā tiek izmantotas alternatīvās mācību metodes (ekspedīcijas ar pētniecisku mērķi, mācību ekskursijas, nakts pārgājieni u.c.). Vides izglītības nodarbības ir obligāta mācību procesa sastāvdaļa.»

Lai piedzīvotu citu ikdienu

Skolas direktors Vidars Zviedris saka: «Ekspedīciju ideja saistās ar ārzemju pieredzi, kur, piemēram, Norvēģijā skolēniem no valsts ziemeļu daļas tiek organizētas mācības nedēļas garumā valsts dienvidos – tieši tāpēc, lai iepazītu vidi, mācītos ārpus klases telpām un piedzīvotu citu ikdienu.» Rūjienas vidusskolā šī ierosme radīja jaunas mācību pieejas izveidošanos – vides mācību ekspedīcijas ar nakšņošanu Rūjas skolā. «Sākotnēji ekspedīcijās vairāk tika ietvertas dabaszinību tēmas, tās plānoja bioloģijas skolotājas,» liecina raksts skolas mājaslapā «Adaptācijas un vides izglītības ekspedīcija» pirms septiņiem gadiem. Ekspedīciju sākotnējā tapšanā vislielākais ir skolotāju Līgas Āboltiņas-Žīgures un Laimas Brīnumas ieguldījums, to organizēšanā ar laiku iesaistījās arvien vairāk arī citu mācību priekšmetu pedagogu, jo ne jau tikai dabaszinības var un vajag mācīties ārpus klases. Pēdējos gados tās no A līdz Z izplāno un noorganizē klašu audzinātāji.

Kā tas notiek praksē?

Nu jau izveidojies noteikts scenārijs, kā norisinās ekspedīcijas; pēdējos gados tās notiek Jeru, nevis Rūjas skolā. Ekspedīcijā parasti vienlaikus piedalās divas paralēlklases (aptuveni 35 – 50 izglītojamie), un divu dienu plānojumā tiek ievērota šāda struktūra:

* pirmās dienas pirmajā pusē tiek organizētas sportiskas aktivitātes (pārgājiens – kājām vai ar velosipēdiem līdz ekspedīcijas norises vietai, fotoorientēšanās noteiktā apvidū, stafetes u.tml.) un/vai klases kolektīva veidošana – komandu saliedēšanas spēles skolas atbalsta personāla vadībā;

* pirmās dienas otrajā pusē notiek 4 – 5 izglītojošas nodarbības pa grupām (5 – 7 izglītojamie) dabā, kuru plānošanā un sagatavošanā dažādu mācību priekšmetu pedagogi ievēro skolas reglamentā minētos ekspedīciju uzdevumus, grupu darba organizēšanā tiek ievērots staciju rotācijas princips;

* vakarā tiek organizēts radošs pasākums ar mākslas, mūzikas, dejas aktivitātēm un/vai piedzīvojumu «nakts trasīte»;

* otrajā dienā ir mācību ekskursija pie vietējiem uzņēmējiem vai praktiska darbošanās pie amatniekiem;

* abās dienās izglītojamie piedalās ne tikai pašapkalpošanās uzdevumu veikšanā ēdienreižu nodrošināšanā, telpu sakārtošanā un uzkopšanā, bet arī atsevišķu nodarbību plānošanā, sagatavošanā un vadīšanā;

* ekspedīcijā iekļauta arī kopīga refleksija par ieguvumiem, sasniegto rezultātu.

Kas ir tas, ko mūsu skolas ekspedīcijas jau sen pelnījušas?

Tas būs mācību līdzeklis, kurā tiks ietverta Rūjienas vidusskolas pedagogu pieredze un labākās jau notikušās un no jauna veidotās ekspedīciju nodarbības un kuru turpmāk varēs izmantot savā darbā ikviens Latvijas pedagogs. Tas būs nozīmīgs Rūjienas vidusskolas pedagogu ieguldījums jaunajā izglītības satura reformā, jo modernas un netradicionālas mācību pieejas ir īpaši nepieciešamas pašlaik, kad valstī norisinās izglītības satura reforma Skola 2030, kuras virzītāji atzinuši, ka «pašlaik Latvijas skolēniem kopumā labi padodas uzdevumi, kas prasa atcerēties vai rīkoties pazīstamās situācijās, taču trūkst iemaņu un pieredzes iedziļināties un apstrādāt daudzveidīgus datus, darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām, veidot sakarības starp teorētiski apgūto un reāli dzīvē pieredzēto, analizēt paveikto un izvirzīt mērķus nākamajiem darbiem un prasmju īstenot savas ieceres jaunos apstākļos». Vides ekspedīcija ir mācību pieeja, kas to piedāvā! Tāpēc Rūjienas vidusskolas ekspedīcijas, kas ir arī notikums un piedzīvojums divu dienu garumā, ir pelnījušas kļūt populāras visā Latvijā.

Aplūkojot līdzšinējo ekspedīciju nodarbību saturu, redzams, ka galvenokārt skarta globālās izglītības tematika: kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, labs darbs un ekonomikas izaugsme, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš, planētas aizsardzība, dzīvība ūdenī, dzīvība uz zemes, sadarbība mērķu īstenošanai.

Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka jaunajā mācību līdzeklī vides ekspedīcija tiks izmantota kā mācību pieeja globālās izglītības apguvē. Uzmanības lokā būs četri ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: atbildīgs patēriņš un ilgtspējīgas kopienas, dzīvība uz zemes un ūdenī.

Mācību līdzekli Rūjienas vidusskolas pedagogi izstrādās kopā ar Izglītības attīstības centra ekspertiem, kuru vadībā pilnveidos arī savu profesionālo kompetenci globālās izglītības integrēšanā mācību un audzināšanas darbā.

Rūjienas vidusskolas projekts «No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā» saņems arī finansējumu pedagogu profesionālajai pilnveidei globālajā izglītībā un mācību līdzekļa izveidei, jo ir viens no uzvarētājiem Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā «Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase».

Kāpēc tieši globālā izglītība?

Jo globālās izglītības mērķis ir dzīvot labāk labākā pasaulē! Apzināties, ka tāpat kā mūs ikvienu – katru ģimeni, pagastu, pilsētu un valsti – ietekmē pasaules notikumi, tāpat arī mēs ar jebkuru savu rīcību ietekmējam cilvēkus un procesus Rūjienā, Latvijā un ārpus tās. Svarīgākais, ka globālā izglītība rosina mūs iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam, kā arī saprast, ko darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta, kur dzīvot.

Vai pamanījāt, ka Latvijā no 20. līdz 28. novembrim bija Globālās izglītības nedēļa? Dažādās Latvijas vietās demonstrēja filmu «Patiesā cena», kas stāstīja par to, kāpēc apģērba cena laika gaitā ir samazinājusies, bet apģērba ražošanas ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir pieaugusi. Notika semināri par pasākuma «Rotaļlietu maiņa» metodiku, kas ļauj iepazīt atbildīgu rīcību ilgtspējīgai pasaulei pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī to vecākiem un vecvecākiem, jo pasākuma ietvaros bērni tika aicināti nest rotaļlietas, kas mājās krāj putekļus, un iemainīt tās pret citu atnestajām rotaļlietām. Un pasākums «Brīvbode», kur varēja atbrīvoties no sev nevajadzīgā apģērba un aksesuāriem, iemainot tos pret citu atnestajām pērlēm. Šādus un līdzīgus pasākumus ikviens tika aicināts rīkot arī savā novadā.

Tikai daži mirkļi no Rūjienas vidusskolas ekspedīcijām. Ilgas Penkas personīgā arhīva foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru