Jūlijs Cukurs

Jūlijs Cukurs

Pašu audzināti

13.Septembris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Jau­nu dar­ba­vie­tu ra­dī­ša­na, iz­glī­tī­bas sis­tē­mas op­ti­mi­zē­ša­na, pen­si­ju sa­gla­bā­ša­na, uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vei­ci­nā­ša­na un de­mo­grā­fis­kās si­tu­ā­ci­jas uz­la­bo­ša­na ir gal­ve­nie te­ma­ti, par ko tiek lauz­ti šķē­pi priekš­vē­lē­ša­nu dis­ku­si­jās. Rū­dī­tie bu­ki sa­vu no­stā­ju cen­šas ar­gu­men­tēt ar skait­ļiem un fak­tiem, bet po­li­tis­kie ie­sā­cē­ji ma­ni­pu­lē lie­lā­ko­ties ar vis­pā­rī­gām frā­zēm par uz­ņē­mēj­dar­bī­bas sa­kār­to­ša­nu, pro­gno­zē­ja­mu no­dok­ļu po­li­ti­ku, cī­ņu par zem­nie­ku vai ma­zā biz­ne­sa in­te­re­sēm, kon­krē­tus priekš­li­ku­mus un ie­vie­ša­nas me­hā­nis­mu ne­pie­dā­vā­jot. Tā vien šķiet, ka de­bi­tan­tiem trūkst īs­ta priekš­sta­ta, par to, ka Sa­ei­ma nav ne­kā­da cī­ņas vai kā­das so­ci­ā­lās gru­pas in­te­re­šu aiz­stā­vī­bas arē­na, bet gan valsts aug­stā­kais li­kum­do­ša­nas or­gāns.

Uz parlamentu pošoties

12.Septembris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Lies­mas re­dak­ci­jā bi­jām ai­ci­nā­ju­ši 11. Sa­ei­mas de­pu­tā­tu kan­di­dā­tus no kād­rei­zē­jā Val­mie­ras ra­jo­na te­ri­to­ri­jas. No par­ti­ju lis­tēs ie­kļau­ta­jiem Gun­tars Bil­sēns (Zat­le­ra Re­for­mu par­ti­ja) bi­ja ko­man­dē­ju­mā, bet Za­ļo un Zem­nie­ku sa­vie­nī­bas pār­stā­vis Ed­gars Gran­dāns bi­ja ap­ņē­mies tie­ši to­dien pil­dīt ve­dēj­tē­va pie­nā­ku­mus.

Gaišās klasēs ar gaišām domām

9.Septembris, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las Ķo­ņu pa­mat­sko­las pe­da­go­ģis­ka­jā sa­stā­vā šo­gad no­ti­ku­šas vai­rā­kas pār­mai­ņas. Tu­vāk stās­ta di­rek­to­res viet­nie­ces mā­cī­bu un au­dzi­nā­ša­nas dar­bā INITA ROZĪTE un AGRITA GRUZDIŅA.

Rainis atpūšas

6.Septembris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Kopš 1965. ga­da, kad at­zī­mē­jām di­že­nā Tau­tas dzej­nie­ka simt­ga­di, sep­tem­bris Lat­vi­jā ir dze­jas mē­ne­sis. Nā­kam­sest­dien no­zī­mē­to Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nu kam­pa­ņa Dze­jas die­nu pa­sā­ku­mus pa­bī­dī­ju­si ma­li­ņā — pat vis­iz­smal­ci­nā­tā­ka­jiem vār­smo­tā­jiem daiļ­ru­nī­bā grū­ti sa­cen­sties ar par­ti­ju ru­nas­vī­riem, pie kam ap­brī­nas vēr­ta ir vi­ņu pras­me sa­vas līdz­ši­nē­jās dar­bī­bas de­fek­tus pa­sniegt kā tāl­re­dzī­ga saim­nie­cis­ku­ma pa­rau­gus.

Mantinieks

2.Septembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Kom­po­nis­ta un folk­lo­ris­ta Ar­tū­ra Sa­la­ka — šo­gad at­zī­mē­sim vi­ņa 120 ga­du ju­bi­le­ju — maz­dēls RAIMONDS MACATS šo­va­sar itin bie­ži bi­ja sa­sto­pams mūs­pu­sē, gan cie­mo­jo­ties pie mam­mas Aus­mas Dzin­ta­res, gan ko­pā ar ve­cā­ko dē­lu mu­zi­cē­jot dže­za klu­bā Parks.

Kā uzķīlēt izglītību?

30.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Lai arī nā­ka­mās val­dī­bas port­fe­ļu da­lī­ša­na va­rē­tu sāk­ties ti­kai pēc mē­ne­ša, vai­rā­kas par­ti­jas  sa­vās pro­gram­mās ap­ņē­mu­šās rei­zi par vi­sām rei­zēm ie­viest kār­tī­bu iz­glī­tī­bas no­za­rē, kas līdz šim bi­ju­si Za­ļo un Zem­nie­ku sa­vie­nī­bas mi­nis­tru pār­zi­ņā.

Kā jāskan labam orķestrim

26.Augusts, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Jū­li­ja vi­dū Vents­pi­lī no­ti­ka gads­kār­tē­jā Lat­vi­jas Jau­nat­nes pū­tē­ju or­ķes­tra no­met­ne, ku­ras lai­kā uz Eiro­pas struk­tūr­fon­du at­bal­stī­ta­jiem kur­siem Ko­lek­tī­vās mu­zi­cē­ša­nas spe­ci­fi­ka pro­fe­si­onā­lās ie­vir­zes un pro­fe­si­onā­lo vi­dē­jo mū­zi­kas iz­glī­tī­bas prog­ram­mu audzēk­ņu pū­tē­ju or­ķes­tros bi­ja pul­ci­nā­ti Lat­vi­jas jaun­ie­šu or­ķes­tru di­ri­ģen­ti. Vid­ze­mi ša­jā fo­ru­mā pār­stā­vē­ja pe­da­go­gi Eli­ta Ezer­ma­le, Aivars Ra­dziņš un Mār­tiņš Bir­nis, sa­vu­kārt or­ķes­tra sa­stā­vā mē­ģi­nā­ju­mos un kon­cer­tos mu­zi­cē­ja rū­jie­nie­ši Me­li­ta Dun­ce un Ju­ris Vī­tiņš, nauk­šē­nie­tis Li­nards Ten­te­ris, smil­te­nie­te Ie­va La­ga­nov­ska, val­mie­rie­ši Jus­tī­ne Bu­li­ņa un Jā­nis Ro­bins Lel­lis, kā arī Cē­su Dru­vas fo­to­grāfs, Sig­nā­la un vēl ci­tu ra­gu or­ķes­tru trom­bo­nists Mā­ris Bu­holcs.

Gavilē Rubenes meitenes un veterāni

22.Augusts, 2011
Sports
Laikrakstā

Trīs die­nas Val­mie­ras un Ko­cē­nu mo­der­nā­ka­jās spor­ta hal­lēs saim­nie­ko­ja flor­bo­lis­ti — starp­tau­tis­kā tur­nī­ra Lat­vi­an Open da­līb­nie­ki.

Uvis tiecas augšup

19.Augusts, 2011
Sports
Laikrakstā

Šo­ne­dēļ no 16. — 21. au­gus­tam Pe­ru gal­vas­pil­sē­ta Li­mā no­tiek Starp­tau­tis­kās pel­dē­ša­nas fe­de­rā­ci­jas (FINA) III pa­sau­les čem­pi­o­nāts ju­ni­o­riem, ku­rā Lat­vi­ju pār­stāv di­vi spor­tis­ti — rī­dzi­nie­ce Gab­rie­la Ņi­ki­ti­na un val­mie­rie­tis, tre­ne­ra Vla­di­mi­ra Šir­jā­je­va lo­lo­jums, šī­ga­da Ei­ro­pas ju­ni­o­ru čem­pi­o­nā­ta bron­zas lau­re­āts, Uvis Kal­niņš.

"Riktīgi" reāla nometne

18.Augusts, 2011
Dzīvesstils
Laikrakstā

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā no 8. līdz 12. au­gus­tam Ķo­ņu sko­lā no­ti­ka Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­bas spon­so­rē­ta sko­lē­nu va­sa­ras no­met­ne No Rū­jas līdz jū­rai. Ta­jā pie­da­lī­jās 25 jau­nie­ši ve­cu­mā no 8 līdz 13 ga­diem gan no Nauk­šē­nu no­va­da, gan no Rū­jie­nas, Val­mie­ras, Rī­gas un pat tā­lās Lu­dzas, vis­pu­sī­gi piln­vei­do­jo­ties da­žā­da — in­te­lek­tu­ā­la, fi­zis­ka un iz­klai­des — rak­stu­ra no­dar­bī­bās.

Jaunas BMX trases Rubenē un Rīgā

16.Augusts, 2011
Sports
Laikrakstā

Treš­dien Ru­be­nē tie­ši ga­du pirms Lon­do­nas olim­pis­ko spē­ļu fi­nāl­brau­cie­niem šau­rā ģi­me­nes lo­kā at­klā­ta Mā­ra Štrom­ber­ga aģen­tū­ras (MŠA) ra­dī­tā BMX tra­se. Stās­ta MŠA ko­man­das va­dī­tājs un me­ne­dže­ris NORMUNDS TAIMS:

Izcili!

11.Jūlijs, 2011
Sports
Laikrakstā

Piektdienas vakarā Eiropas junioru čempionātā Serbijas galvaspilsētā Belgradā vēl nebijušu panākumu Latvijas peldēšanas vēsturē guva valmierietis Uvis Kalniņš, 100 m brīvā stila peldējumā izcīnot bronzas medaļu ar jaunu Valmieras rekordu — 50,18 s.

Gatavi skriet vēl 30 gadus

11.Jūlijs, 2011
Sports
Laikrakstā

Kādā senā anekdotē integrēties kāriem sveštautiešiem ieteikts peldēt pāri Daugavai — tad otrā krastā izkāpšot jau kā latvieši.

Balta pūka atlido pa vējiem

1.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Ka­mēr aiz­ejo­šais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers iz­lie­kas, ka ne­var vien iz­lemt: kam lai sē­žu ka­ma­nās vai di­bi­nāt pa­šam sa­vu po­li­tis­ko glā­bēj­spē­ku, ro­sī­gi ļau­dis Vid­ze­mē ne­sēž, ro­kas klē­pī tu­rē­da­mi — vi­ņi ga­ta­vi al­ka­tī­go oli­gar­hu li­pī­ga­jiem pirk­ste­ļiem ap­trai­pī­to Tau­tas par­ti­jas zī­mo­lu aiz­spert tāl­tā­lu vēs­tu­res mēs­lai­nē, pul­ci­not sa­vu­laik oran­ža­jai ti­cī­bai pie­vēr­su­šos viet­val­žus zem svai­gi šū­ta kar­mīn­sar­ka­na ka­ro­ga, jo cil­vē­ki re­ģi­o­nos vai­rāk no­vēr­tēs to, ko jau­nās par­ti­jas bied­ri da­rī­ju­ši uz vie­tas kon­krē­ta­jās paš­val­dī­bās — teikts ini­ci­a­tī­vas gru­pas iz­pla­tī­ta­jā pa­zi­ņo­ju­mā.

Piedzīvojumi turpinās

1.Jūlijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nu jau ot­ro se­zo­nu Lat­vi­jas daudz­kār­tē­jā čem­pi­o­ne un re­kor­dis­te so­ļo­ša­nā, olim­pie­te JOLANTA DUKURE Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā no jū­li­ja sā­ku­ma līdz au­gus­ta vi­dum or­ga­ni­zē ak­tī­vās at­pū­tas va­sa­ras no­met­nes Pie­dzī­vo­ju­mu vir­pu­lī 7 — 14 ga­dus ve­ciem zē­niem un mei­te­nēm.

Svētki vieglatlētikai

10.Jūnijs, 2011
Sports
Laikrakstā

Šo­va­sar sa­ga­dī­jies, ka ar da­žu die­nu star­pī­bu Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā ri­si­nās viegl­at­lē­ti­kas sa­cen­sī­bas, kas kļu­vu­šas par na­ci­o­nā­lās spor­ta bā­zes vi­zīt­kar­ti — Val­mie­ras spē­les jau­nie­šiem un Valsts Pre­zi­den­ta bal­vas iz­cī­ņa Lat­vi­jas no­va­du iz­la­sēm. Abi šie sa­rī­ko­ju­mi no­tiek sep­tiņ­pa­dsmi­to rei­zi, pul­cē­jot per­spek­tī­vā­kos un meis­ta­rī­gā­kos spor­ta ka­ra­lie­nes viegl­at­lē­ti­kas bru­ņi­nie­kus.

Valmierieši muzicē Igaunijā

3.Jūnijs, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las stī­gu or­ķes­tris Mai­jas Ozo­las un Da­ces Za­ri­ņas va­dī­bā pa­gā­ju­ša­jā svēt­die­nā cie­mo­jās Tar­tu (Igau­ni­ja), kur Zie­meļ­val­stu fes­ti­vā­la ie­tva­ros ko­pā ar Vid­man­tas Lou­ma­nie­nes un Kai­do Ot­sin­ga di­ri­ģē­ta­jiem Pa­ne­vē­žas (Lie­tu­va) un Tar­tu 1. mū­zi­kas sko­las ko­lek­tī­viem pie­da­lī­jās III Bal­ti­jas val­stu stī­gu or­ķes­tru sa­spē­lē.

Ielūgums džeza "Parkā"

31.Maijs, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Vienai no pirmajām pēckara celtnēm — Valmieras kinoteātrim Gaisma, kas pieskaitāms spilgtākajiem staļinlaiku sociālistiskā romantisma arhitektūras paraugiem, šogad aprit sešdesmitā gadskārta, un tas joprojām pilda savas pamatfunkcijas.

Veca mīlestība nerūs?

27.Maijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Kopš Latvijā tika izskaustas pēdējās rūpnieciskās ražošanas paliekas, valstī radikāli mainījās arī izglītības prioritātes, dodot zaļo gaismu juristu, politologu un bankas klerku profesijām.

Zemē audzis — garšīgāks

23.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Nauk­šē­nu cen­trā jau pa ga­ba­lu uz­ma­nī­bu sais­ta au­to pie­ka­be ar da­žā­du stā­du kas­tī­tēm. Pie tām liet­pra­tī­gi ši­ve­rē­jas INESE PULČA, at­klā­jot, ka ar sēk­lu die­dzē­ša­nu sa­vā sil­tum­nī­cā no­dar­bo­jo­ties kopš de­viņ­des­mi­to ga­du sā­ku­ma.