Attālināti, bet ne mazāk intensīvi

- 23.Aprīlis, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Latvijā turpinās valdības izsludinātais ārkārtējais stāvoklis Covid-19 vīrusa izplatības dēļ. Rezultātā daudzviet ir radušās piespiedu dīkstāves vai arī liela daļa cilvēku savu darbu ir pārkārtojuši atbilstoši situācijai un turpina to darīt attālināti. Šādā režīmā sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem pašlaik turpina nodrošināt arī Rūjienas novada Sociālais dienests. Kā tas izdodas?

«Liesmai» par savu darba ikdienu ārkārtas situācijā, izmantojot moderno tehnoloģiju saziņas iespējas, pastāstīja Rūjienas novada sociālā dienesta vadītāja UNA SNIEGA, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem TEIKSMA DREIMANE un sociālā darbiniece DACE PETKĒVICA.

Gādājot par klientu un darbinieku drošību

Par to, kādas pārmaiņas krīzes dēļ ir veiktas darba organizēšanā un kā notiek ne tikai saziņa, bet arī komunikācija ar klientiem, kuriem joprojām ir nepieciešama dažāda veida sociālā palīdzība, informēja Una Sniega: 

«Arī šajā ārkārtas situācijas laikā sociālais dienests turpina darbu, pieņemot jaunus izaicinājumus. Esam pārtraukuši klientu pieņemšanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā vai gadījumos, ja klients sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi. Neveicam apsekošanas dzīvesvietā, izņemot gadījumus, ja pastāv augsti riski bērnu vai pilngadīgu personu drošībai un dzīvībai, kā arī ārkārtas gadījumos. Dienesta darbinieki nodrošināti ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Aicinu visus šīs ārkārtas situācijas laikā būt līdzatbildīgiem. Rūjienas novada Sociālajā dienestā strādā trīs sociālie darbinieki, darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, sociālā rehabilitētāja un psihologs, kā arī aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina trīs aprūpētājas. Ir mums gan trūcīgas, gan maznodrošinātas ģimenes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam nodrošinām sociālo palīdzību. Šajā brīdī aktuālākais ir dzīvokļa pabalsts. Valdība ir pieņēmusi dažādus grozījumus normatīvajos aktos, kas reglamentē sociālā dienesta darbību. Personām, kurām šajā ārkārtas situācijas laikā beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, tas automātiski tiek pagarināts uz ārkārtas situācijas laiku un vienu mēnesi pēc tā beigām. 

Pašlaik neizjūtam, ka mūsu klientu skaits būtu krasi palielinājies. Tā kā uz ārkārtas situācijas laiku tiek saglabāti visi iepriekš pašvaldības piešķirtie pabalsti, Sociālais dienests sadarbībā ar Rūjienas vidusskolu un SPII «Vārpiņa» gādā, lai trūcīgu, mazno­drošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri šajā ārkārtas situācijā mācās attālināti, tiktu nodrošināti ar brīvpusdienām. Ēdināšanas pakalpojums tiek nodrošināts, izsniedzot talonu pārtikas pakas iegādei. No 1. līdz 9. klasei ēdināšanas pakalpojumu nodrošinām visiem Rūjienas novadā deklarētajiem bērniem neatkarīgi no skolas, kurā bērns mācās. Tāpat talonu pārtikas pakas iegādei var saņemt Rūjienas novadā deklarētie trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri mācās Rūjienas vidusskolā no 10. līdz 12. klasei un SPII «Vārpiņa» pirmsskolas obligātās apmācības piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Uzskatu, ka tas ir liels atbalsts ģimenēm šajā laikā, un vecāki aktīvi to izmanto.

Jauni uzdevumi un prasmes

Tā kā mācības skolās joprojām notiek un līdz mācību gada beigām arī notiks tikai attālināti, tad par mācīšanos, dzīvošanu un arī sadzīvošanu mājās vaicājām Teiksmai Dreimanei. Lūk, ko viņa teica:  «Šobrīd ir daudzas ģi

menes, kurām jāpavada visa diena kopā ar bērniem, bet ir arī ģimenes, kurās vecāki ir strādājošie, un tādēļ viņiem nav cita varianta: jāatstāj bērni vieni mājās. Līdz ar to neatkarīgi, vai vecāks strādā vai dzīvo mājās, bērniem jāno­drošina skolas prasībām atbilstoša izglītības programma.  Mācoties kaut ko jaunu, parādās bailes no neveiksmēm un jāmeklē iekšējie resursi, lai tās pārvarētu. Līdzīgi ir arī ar attālināto mācīšanos – bērniem un vecākam nu ir jāapgūst jaunas iemaņas, jaunas tehnoloģijas, jāmeklē veidi, kā sevi disciplinēt. Rezultātā var pasliktināties vecāka un bērna savstarpējās attiecības. Šajos apstākļos speciālistu darbs neapstājas. Papildu atbalsta iespējas ģimenēm ir tādas, ka ikviens var telefoniski saņemt atbalsta konsultāciju no Rūjienas novada Sociālā dienesta psiholoģes Gunas Lūsītes. 

Sociālajiem pedagogiem pašlaik ir liels izaicinājums starpinstitucionālajā sadarbībā, lai motivētu vecākus sadarboties ar izglītības iestādēm un apgūt jaunās tehnoloģijas. Dienests, ievērojot drošības pasākumus, turpina veikt ģimeņu apsekošanu, ja ir aizdomas par nesaskaņām vai vardarbību ģimenē, vai nepieciešami citi pakalpojumi ģimenēm.  Atgādinām, ka Rūjienas novada pašvaldība no 8. aprīļa aicina pieteikties skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, skolēnu vasaras darbos. Skolēnu vasaras darbs tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.»

Aprūpe mājās – prioritāte

Liela pieredze darbā ar gados veciem un bieži vien arī vientuļiem novada ļaudīm ir sociālajai darbiniecei Dacei Petkēvicai. Lūk, kā savu šā brīža sociālā darba sfēru raksturo Dace:  «Rūjiena ir mazpilsēta, kur ar kaimiņiem ne tikai sasveicinās, bet arī draudzējas. Vecāka gadagājuma cilvēkiem kaimiņš ir neatsverams atbalsts un resurss, tas aprauga, painteresējas, kā klājas, uzjautā, vai nevajag kaut ko palīdzēt. Nereti esam piedāvājuši vienatnē dzīvojošam senioram aprūpi mājās, uz ko viņš atsmej, ka viņam taču ir labi kaimiņi, kas palīdzēs. 

Sociālajā dienestā darbs neapstājas, jo aprūpe mājā ir augstas prioritātes pakalpojums. Lielāko daļu aprūpes un atbalsta nevar atlikt uz citu dienu, neradot papildu apdraudējumu esošajam klientam. Lai pasargātu sevi un seniorus no inficēšanās, uzturētu nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu sniegšanu, esam ieviesuši piesardzības un profilakses pasākumus, proti, Labklājības ministrijas norādījumus aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem. Aprūpi mājās tagad veic, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus – vienreizējos cimdus, sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekļus. Pārskatījām klientiem nodrošinātās aprūpes intensitāti, nosakot primāri veicamos darbus, kas neietekmē personas pamatvajadzību nodrošināšanu. 

Rūjienas novada Sociālajā dienestā strādā trīs aprūpētājas, kuras ir ar darba pieredzi aprūpes jomā. Patlaban aprūpi mājās nodrošinām 18 klientiem. Ja vecais cilvēks dzīvo novada attālākos punktos un ir nepieciešama aprūpe mājās, Sociālais dienests piešķir ikmēneša pabalstu aprūpes nodrošināšanai, apzinot atbalsta personu, kura nodrošina nepieciešamo aprūpi.

Vecumdienās cilvēki kļūst nevarīgāki, ir nepieciešama palīdzība personiskās aprūpes un ikdienas mājas darbu nodrošināšanā, bet viņu pieaugušie bērni strādā vai ir kādi citi objektīvi apstākļi, kad nav iespējas savus vecākus aprūpēt. Šādos gadījumos Sociālais dienests sniedz paplašinātās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā par maksu no klienta vai apgādnieku līdzekļiem pēc nostrādāto stundu skaita.

Lai vecie cilvēki saņemtu kvalitatīvu emocionālo atbalstu, sociālajam darbiniekam un aprūpētājam, kurš nodrošina ikdienas aprūpi mājās, ir jābūt savā darbā ieinteresētam, apveltītam ar iejūtību, pacietību, pozitīvu, cieņpilnu attieksmi pret novecošanās procesu un veco cilvēku. Bieži, sastopoties ar dzīves grūtībām, ilgojamies pēc pārrunām ar kādu cilvēku, kurš varētu palīdzēt izprast, kas notiek mūsu dzīvē. Šādās attiecībās vecāka gadagājuma cilvēks jūtas pieņemts un novērtēts. Covid-19 krīzes izraisītie apstākļi rada trauksmi un neziņu par nākotni, uztraukumu par savu un tuvāko veselību, un vecākā gadagājuma cilvēkiem var būt nepieciešams vairākas reizes izstāstīt esošo situāciju, ja viņi to īsti neizprot vai nesaprot.

Domājot par dzīves kvalitātes uzlabošanu novada iedzīvotājiem, Rūjienas novada pašvaldība ieviesa higiēnas pakalpojumus. Novecošana rada lielāku atkarību no sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības, jo garāks mūžs ir saistīts arī ar hroniskām slimībām un nespēju par sevi rūpēties. Sociālais dienests nodrošina higiēnas pakalpojuma pieejamību aprūpes mājās klientiem. Pakalpojums ir pieprasīts, un jāsaka – klienti ļoti izjūt, ka šis pakalpojums nav pieejams sakarā ar piesardzības pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā. Tāpat, sekojot valsts noteiktajiem aizliegumiem, seniorus apaļajās dzīves jubilejās šobrīd klātienē nesveicam.

Sociālais dienests sadarbojas ar ģimenes ārstiem un iesaistās arī ar veselības aprūpi saistīto jautājumu risināšanā.»

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIECES. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru