Piešķir atbalstu zupas virtuvēm

- 25.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Treš­dien Bo­ri­sa un Inā­ras Te­te­re­vu fonds pie­šķī­ris vai­rāk ne­kā 16 tūk­sto­šus la­tu zie­do­ju­mu zu­pas vir­tuv­ju at­bal­stam Lat­vi­jā. Zie­do­jums tiks iz­man­tots, lai vi­sos re­ģi­o­nos no­dro­ši­nā­tu zu­pas vir­tuv­ju dar­bī­bu — ap­mak­sā­tu to ko­mu­nā­los rē­ķi­nus un pa­lī­dzē­tu ie­gā­dā­ties pār­ti­kas pro­duk­tus.

Sāp joprojām

- 25.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

No­vem­bra pē­dē­jās die­nas Po­li­tis­ki re­pre­sē­to bied­rī­bai ir dar­bī­gas, dau­dziem no­ti­ku­miem ba­gā­tas.

Bi­jām šo­gad pē­dē­jā tal­kā Lik­teņ­dār­zā: ie­stā­dī­jām ko­ku un ko­pē­jā krā­vu­mā no­li­kām pe­lē­kos lauk­ak­me­ņus mū­su sū­ro bēr­nī­bas un jau­nī­bas die­nu un tu­vi­nie­ku pie­mi­ņai.

Valmierā sākta ielu kaisīšana

- 25.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Kopš trešdienas vakara Valmieras pilsētā ielu kaisīšanā iesaistītas piecas tehnikas vienības, informēja SIA „Valmieras Komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Helmūts Briežkalns. Pagaidām tiek nodrošināta brauktuvju kaisīšana ar pretslīdes materiālu. Ja atsāksies snigšana, tiks uzsākta sniega tīrīšana.

Policija meklē Igaunijas pilsoni Miroslavu Zarutski

- 24.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

2010.gada 8.novembrī ap desmitiem no rīta 1937.gadā dzimušais Igaunijas pilsonis Miroslav Zarutski izgāja no savas dzīvesvietas Igaunijas Republikā Valgā, lai dotos uz mežu sēņot. Pēc pazudušā radinieku sniegtajām ziņām sirmais kungs devies uz Valkas pagasta mežiem Sēļu virzienā. Līdz šai dienai vīrietis nav devis informāciju par savu atrašanos vietu.

Policija meklē Vecpiebalgas novada iedzīvotāju Eināru Masaļski

- 24.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Madonas iecirknī saņemts iesniegums, ka 15. oktobrī no savas dzīvesvietas Vecpiebalgas novadā izgājis attēlā redzamais Einārs Masaļskis. Vīrietis pēdējo reizi redzēts Ērgļu pagastā pie Katrīnas skolas. Ja Jums ir zināma vīrieša atrašanās vieta vai Jūsu rīcībā ir informāciju, kas varētu palīdzēt atrast meklēšanā esošo personu, zvanīt: 112, 64781815