Sveiciens no MoDo!

- 3.Decembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Va­kar­rīt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā no mil­zu fū­res ar Zvied­ri­jas nu­mur­zī­mēm, pie­pa­lī­dzot Val­mie­ras pie­na elek­tro­kā­ram, iz­lā­dē­ja čet­rus lie­lus dā­va­nu kon­tei­ne­rus. To gal­ve­nais sa­turs bi­ja bēr­nu un jau­nie­šu ho­ke­ja eki­pē­jums, to­starp sli­dzā­ba­ki, aiz­sar­gi, cim­di, ķi­ve­res un vēl ci­tas de­rī­gas lie­tas. Kra­vu pa­va­dī­ja zvied­ru lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas Star of Ho­pe (Ce­rī­bu zvaig­zne — angl.) un dā­vi­nā­tā­ju — ho­ke­ja klu­ba MoDo, kā arī Zvied­ri­jas me­di­ju pār­stāv­ji.

Cēsis kultūras un aktīvās atpūtas baudītājiem decembrī piedāvā

- 3.Decembris, 2010
Dzīvesstils
Portālā

Šogad decembris Cēsīs ir iesācies bagātīgi - ne tikai ar sniegu un salu, bet arī ar kultūras un sporta aktivitātēm lieliem un maziem. Atklāta slēpošanas sezona, tapusi jauna slidotava gandrīz pilsētas centrā, izstrādātas svētku programmas ar radošajām darbnīcām, koncertiem bērniem un ģimenēm, speciāli gadumijas piedāvājumi uzņēmējiem.

Turpinās atbalstīt projektu „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Valmierā”

- 3.Decembris, 2010
Veselība un labklājība
Portālā

Piektdien, 3.decembrī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par atbalstu biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un Valmieras pilsētas pašvaldības īstenotajam projektam „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Valmierā”. Domes sēdē tika nolemts turpināt uzsākto sadarbību projekta īstenošanā un 2011.gadā piešķirt līdzfinansējumu Ls 11 620,- apmērā.