Viesis

Tēvs un treneris

- 1.Jūlijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Šo­va­sar Ber­tā­nu uz­vārds Lat­vi­jas bas­ket­bo­lā tiek at­gā­di­nāts vēl un vēl. Ve­cā­kais dēls — Lat­vi­jas čem­pi­ons, jau­nā­kais — tik­ko draf­tēts bas­ket­bo­la Me­kā NBA. Tēvs DAINIS BERTĀNS jau ot­ro ga­du ir tre­ne­ris Lat­vi­jas ju­ni­o­ru iz­la­sē.

Īpašā laikā

- 24.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

It kā ne­lat­visks uz­vārds — Dzvin­ko...

Jau vai­rā­kās pa­au­dzēs. Uk­rai­nisks, sais­tīts ar zva­nī­ša­nu, ska­nī­gu­mu. Dzim­tas­ko­ku es­mu pē­tī­jis, ta­ču līdz uk­rai­nim vēl ne­es­mu ti­cis. Ra­dos pa­ma­tā ir lat­vie­ši: Bēr­zi­ņi, Kļa­vi­ņi, Žē­pe­ri... Var­būt no tā­da uz­vār­da kaut kas ir gē­nos: tēvs Ju­ris Cē­sīs dzied ko­rī, es arī dzie­du...

Uz Valmieras publiku jāstrādā nopietni

- 17.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Tā at­zīst Aija Puķāne, SIA Akā­ci­ja E.V. va­dī­tā­ja. Cēs­nie­ce, kas nu jau pus­ot­ru ga­du dien­die­nā uz Val­mie­ru brauc strā­dāt. Rau­ties nā­kas ne pa jo­kam, jo šis ir ēdi­nā­ša­nas biz­ness, ku­rā val­mie­rie­ši, sa­vā star­pā sa­cen­šo­ties, jau ne pir­mo ga­du tu­ras starp la­bā­ka­jiem Lat­vi­jā. Ta­ču Ai­ja ir am­bī­ci­ju pār­pil­na un ga­ta­va ve­se­lī­gai kon­ku­ren­cei.

Vaļasprieks — ornitologs

- 10.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

VIESTURS FREIMANIS pa­bei­dzis Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lu un ie­stā­jies Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tes Me­ža fa­kul­tā­tē. Uni­ver­si­tā­ti ab­sol­vē­jis un paš­laik strā­dā mež­saim­nie­cī­bas fir­mā Og­rē par mež­saim­nie­cī­bas spe­ci­ā­lis­tu. Vi­ņa dar­ba pie­nā­kums ir no­vēr­tēt me­ža ba­gā­tī­bas un veikt tak­sā­ci­ju.

Starp franču šarmu un aitu cirpšanu

- 3.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Val­mie­ras te­āt­ra ak­tri­se Anna Putniņa nu­pat pie­dzī­vo­ju­si pirm­iz­rā­di Le­as lo­mā Īva Ža­mi­a­ka ko­mē­di­jā Acā­li­ja, un tū­līt pat sāk­sies mē­ģi­nā­ju­mi lu­gai Trio, ko uz­rak­stī­jis un ie­stu­dēs vi­ņas vīrs Lau­ris Gun­dars. Te­āt­ra cil­vē­ki An­nai bi­ju­ši ap­kārt vien­mēr.

Ar ticību uz labu

- 20.Maijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Šis pa­va­sa­ris Rasmai Freimanei, Lat­vi­jas lau­ku sie­vie­šu ap­vie­nī­bas val­des priekš­sē­dē­tā­jai, Kau­gu­ru pa­gas­ta Maz­put­ni­ņu saim­nie­cei, at­ne­sis aug­stu ap­bal­vo­ju­mu — Valsts pre­zi­den­ta Val­da Zat­le­ra pa­snieg­to Tri­ju Zvaig­žņu or­de­ni.

— Man patīk teātris. Un viss

- 13.Maijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Val­mie­ras te­āt­rī no­tiek klu­sa ro­sī­ba, sa­čuk­stē­ša­nās un plā­no­ša­na. Rīt pēc iz­rā­des El­do­ra­do Tā­lis Las­ma­nis tiks sveikts 50. dzim­ša­nas die­nā. Tā­da ju­bi­le­ja ir mir­klis, kad va­ja­dzē­tu pa­vēr­ties ap­kārt, no­vēr­tēt, kas ie­stā­dīts, uz­celts un iz­au­dzi­nāts, bet... — Tu jau zi­ni, ka par pri­vā­to dzī­vi es ne­ko ne­teik­šu, — brī­di­na ju­bi­lārs un ir ar mie­ru ru­nāt ti­kai par te­āt­ri. Tā ir ci­tiem do­mā­tā vi­ņa dzī­ves da­ļa.

Spītības izgājieni

- 6.Maijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

ILONA OZOLIŅA. Jau drīz, pēc di­viem ga­diem sko­lo­tā­jas gai­tās, beig­sies vi­ņas Ie­spē­ja­mās mi­si­jas ie­sau­kums Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā. Vi­ņas vi­dus­sko­las ga­di pa­gā­ja, ik die­nu brau­cot no mā­jām Rau­nā uz Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma Cē­su Valsts ģim­nā­zi­ju.

Valmiera atsauca

- 29.Aprīlis, 2011
Viesis
Laikrakstā

BRIGITA GAIGALE dzimusi Rīgā, bet no mūža četriem gadiem dzīvojusi Valmierā:       Alkšņu mājā Marijas ielā. Tēvs Jānis Kalniņš atgriežas tuvāk savai dzimtajai vietai — Bukai, strādā Valmierā Bekona eksportā par galdniekmeistaru.

Cilvēks domā, Dievs dara

- 20.Aprīlis, 2011
Viesis
Laikrakstā

Drau­gu ska­tī­ju­mā TATJANA ANDERSONE ir cil­vēks, ar ko dro­ši var iet iz­lū­kos: ne­pa­me­tīs ne­lai­mē, ne­no­dos un līdz ga­lam cī­nī­sies par tais­nī­bu. — Es no­vēr­tē­ju drau­gus, kas spēj priekš ma­nis at­rast lai­ku sa­vā die­nas plā­nā, bet mī­lu tos, ka priekš ma­nis ne­ie­vē­ro šo die­nas plā­nu,— sa­ka op­ti­mis­tis­kā Tat­ja­na, kas arī dzī­ves līk­lo­ču la­bi­rin­tos sa­gla­bā se­vī Die­va svē­tī­bu.

Darbam nav augļu, ja klāt tam nav sirds

- 15.Aprīlis, 2011
Viesis
Laikrakstā

Jau­nai se­zo­nai mos­tas Lat­vi­jas daiļ­dār­zi. Ne vie­nu vien no tiem pro­jek­tē­ju­šas un ie­ko­pu­šas Ko­cē­nu pa­gas­ta uz­ņē­mē­jas Alda Ozola un Kristīne Čakste. Šis mā­tes un mei­tas tan­dēms ir pa­mats ģi­me­nes biz­ne­sam.

Dzīvība

- 8.Aprīlis, 2011
Viesis
Laikrakstā

Drēg­nā, lie­tai­nā ce­turt­die­nā Ren­cē­nu pa­gas­ta «Bļod­nie­kos» mūs sa­gai­da saim­nie­ce VINETA VADMALIŅA un, as­tes drau­dzī­gi lun­ci­not, ba­riņš su­ņu.

Ma­zais ne­pil­nu ga­du ve­cais te­ro­rists tak­sī­tis Ro­ko, ie­saukts par Ma­ka­ro­ni­ņu, ba­rā pa­ma­nī­jies ie­gūt do­mi­nē­jo­šo lo­mu un, ci­tus iz­grūs­tot, pir­mais no­stā­jas uz pa­kaļ­kā­jām, lai sa­svei­ci­nā­tos. Arī pā­rē­jie ie­ņem vie­tas ap mums. Ka­mī­nā mā­jī­gi ku­ras uguns...

Dzimusi, lai palīdzētu cilvēkiem

- 25.Marts, 2011
Viesis
Laikrakstā

Gads ne­ma­not ap­me­tis lo­ku — SIA Cē­su ra­jo­na zob­ārst­nie­cī­bas po­li­klī­ni­ka Val­mie­ras fi­li­ā­les per­so­nāls 22. mar­tā la­bā no­ska­ņā bau­dī­ja pir­mā ga­da tor­ti. Risks ie­nākt arī Val­mie­rā ir at­tais­no­jies. Pa­cien­tu ne­trūkst, ja vien bū­tu spe­ci­ā­lis­ti, fi­li­ā­le va­rē­tu pa­pla­ši­nā­ties, vēr­tē uz­ņē­mu­ma val­des priekš­sē­dē­tā­ja Te­rē­ze Bēr­zu­pe. Lie­lā­kā da­ļa ap­vie­no dar­bu Cē­sīs ar pa­cien­tu pie­ņem­ša­nu Val­mie­rā. — Ko­lek­tī­vā ir ap­vie­no­ju­šies pa­ši la­bā­kie, bet dak­te­re Za­ne ir vie­na no uz­ņē­mu­ma lie­lā­ka­jām vēr­tī­bām. Lie­kas, zob­ār­stes un ļo­ti la­bas pro­tē­zis­tes gē­nu mam­ma vi­ņai ie­dā­vā­ju­si, pirms Za­ne vēl bi­ja pie­dzi­mu­si, — T. Bērz­upes kā dar­ba de­vē­jas vie­dok­li pa­spilg­ti­na kā­das pa­cien­tes sir­snī­gais svei­ciens zob­ārst­nie­cī­bas Val­mie­ras fi­li­ā­les at­vēr­ša­nas die­nā — vi­ņa ne­slē­pa prie­ku, ka vairs ne­būs jā­brauc uz Cē­sīm, kur vi­ņa ie­pa­zi­nu­si Za­nes aug­sto pro­fe­si­o­na­li­tā­ti.

Dabas bērns

- 18.Marts, 2011
Viesis
Laikrakstā

— Lī­de­ra spē­jas, ir laipns, at­sau­cīgs, ar la­bu hu­mo­ra iz­jū­tu, vieg­li rod iz­eju no jeb­ku­ras sa­rež­ģī­tas si­tu­ā­ci­jas, — tā Vid­ze­mes Augst­sko­las Tū­ris­ma gi­du ba­ka­lau­ra stu­di­ju pro­gram­mas di­rek­to­ru un pa­zīs­ta­mo da­bas drau­gu ANDRI KLEPERU rak­stu­ro vi­ņa ko­lē­ģi put­nu vē­ro­tā­ji no Lat­vi­jas or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­bas. Arī mū­su sa­ru­nā viņš ar pa­tie­su sa­jūs­mu un azar­tu stās­ta par da­bā re­dzē­to un pie­dzī­vo­to gan Lat­vi­jā, gan tā­lās ze­mēs.

Nekurieni ķerot

- 11.Marts, 2011
Viesis
Laikrakstā

Ei­ro­pai vis­tu­vā­kais pir­mat­nē­jais šarms ir Ma­ro­ka. Tuk­sne­sis el­po pa­kau­sī, kaut kur tā­lu­mā šalc oke­āns, un nak­tī mil­jo­niem zvaig­žņu at­gā­di­na, ka ne­esi ša­jā pa­sau­lē viens. Ze­me, ku­rā sa­tie­kas tuk­sne­sis ar snie­go­tām kal­nu vir­sot­nēm. In­gus, Zin­tis, Rai­tis di­vi Jā­ņi, Mār­tiņš, Ro­lands un Ralfs ar mo­to­cik­liem BMW 1200 GS Ad­ven­tu­re jan­vā­ra bei­gās un feb­ru­ā­ra sā­ku­mā, kad Lat­vi­jā krīt lie­las snie­ga pār­slas, bau­da tuk­sne­si un Ma­ro­kas sau­li — za­ļo pal­mas, zied pu­ķes. Die­nas­grā­ma­tā tiek ie­rak­stīts: at­ver sir­di un prā­tu ci­tai, da­žā­dai pa­sau­lei! Vai­rā­ki no vi­ņiem ar sa­viem mo­čiem Ma­ro­kā ir jau ot­ro rei­zi. Arī Rolands Gulbis:

"Uzķēros" uz sakuras* zara...

- 4.Marts, 2011
Viesis
Laikrakstā

Tā par sa­vu aiz­rau­ša­nos ar Ja­pā­nu jo­ko val­mie­rie­te Rūta Vorpa. Sa­vā Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas 11.c kla­sē mei­te­ne at­grie­zās jan­vā­ra tre­ša­jā ne­dē­ļā, pie­cus mē­ne­šus no­dzī­vo­ju­si Uz­le­co­šās sau­les ze­mē Ja­pā­nā.

No kuplas, stipras un latviskas ģimenes

- 25.Februāris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Dau­dzos iz­glī­to­jo­šos pa­sā­ku­mos, ga­da­tir­gos un iz­stā­dēs in­te­re­sen­tus ar SIA Liep­kal­ni vēs­tu­ri un maiz­nī­cas cep­tu­vēs ta­pu­šo pro­duk­ci­ju ie­pa­zīs­ti­na uz­ņē­mu­ma mār­ke­tin­ga va­dī­tā­ja IEVA ZARIŅA. Ie­pa­zī­si­mies!

Svarīga ir pauze: padomāšanai

- 11.Februāris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Dzidra Tetere 40 gadus vadījusi arodbiedrību «Valmieras pienā». Kaut mainījies uzņēmuma nosaukums, arodbiedrības līdere bija savā vietā. Viņa saka: — Beidzot esmu brīva. Tikko ievadīju darbā savu vietnieci.