Uzsāk dabas vērtību apzināšanu

16.Maijs, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par Latvijā esošajām dabas vērtībām, šogad maija beigās visā valsts teritorijā tiek uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu (dzīvotņu) izplatības un kvalitātes apzināšana — dabas skaitīšana.

Šo darbu veikšanai bija izsludināts atklāts konkurss, kurā tiesības veikt biotopu kartēšanu ieguva personu apvienība «SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas Fonds». Ar šīs apvienības pārstāvi Valtu Vilnīti aizvadītajā nedēļā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektors Juris Jātnieks parakstīja līgumu par darbu uzsākšanu.

JURIS JĀTNIEKS: «Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāpārzina, kas, cik daudz un kādā kvalitātē atrodas tās teritorijā. Apzinot dabas vērtības, mēs tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos lēmumus varēsim pieņemt, balstoties uz objektīvām zināšanām, nevis pieņēmumiem.»

Dabas skaitīšana ilgs trīs gadus, un šajā laikā DAP uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu inventarizāciju gan valsts, gan privātajās zemēs. Jāņem vērā, ka eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība — lielākoties esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un citviet, kur šobrīd nenotiek aktīva saimnieciskā darbība.

Projekta rezultātā tiks iegūta detalizēta informācija par biotopu izplatību un kvalitāti, un šī informācija būs savietota starp valsts iestādēm. Tādējādi tiks atvieglota dažādu atļauju un saskaņojumu izsniegšana un saņemšana, samazināsies termiņi un izdevumi gan privātīpašniekiem, gan valsts iestādēm. Precīzi, aktuāli un zinātniski iegūti dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus efektīvāk līdzsvarot dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību. Vienlaikus tas sniegs plašākas iespējas pārdomāti plānot teritoriju saimniecisko darbību un efektīvāk pārvaldīt ierobežotos dabas resursus.

Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, inventarizējamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu. Gan pašvaldības, gan privāto zemju īpašnieki (tiesiskie valdītāji), kuru īpašumos plānota dabas vērtību apzināšana, pirms noteikto teritoriju apsekošanas saņems informatīvu vēstuli, savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski informēts. Dabas vērtību apzināšanas darbus veiks saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto «ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku».

LĪGUMS PAR DABAS VĒRTĪBU APZINĀŠANU. To paraksta DAP ģenerāldirektors Juris Jātnieks (no kreisās) un «SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas Fonds» pārstāvis  Valts Vilnītis.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru