Tūrisms un daba

Atdosim meža pūcei mājas arī mežā

- 31.Janvāris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Viens no ik­ga­dē­jiem Lat­vi­jas da­bas sim­bo­liem, ko jau 1996. ga­dā sā­ka iz­rau­dzī­ties Lat­vi­jas Or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­ba (LOB), ir Ga­da putns. Pērn ša­jā go­dā bi­ja celts ru­be­nis. Šo­gad —ANO pa­slu­di­nā­ta­jā Starp­tau­tis­ka­jā me­žu ga­dā — par tā­du kļu­vu­si me­ža pū­ce (Strix alu­co). Tā ir iz­pla­tī­tā­kā no 13 Lat­vi­jas pū­ču su­gām.

Dzīvniekiem ir jāļauj izdzīvot

- 3.Janvāris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Vi­sā Lat­vi­jā iz­vei­do­ju­sies bie­za un ap­le­do­ju­si snie­ga kār­ta, kas ra­dī­ju­si ne­lab­vē­lī­gus ap­stāk­ļus me­ža dzīv­nie­kiem. Tā­dēļ Valsts me­ža die­nests, pa­ma­to­jo­ties uz Me­dī­bu li­ku­mā un Valsts me­ža die­nes­ta no­li­ku­mā no­teik­to kom­pe­ten­ci, iz­de­vis rī­ko­ju­mu par dzi­nēj­me­dī­bu aiz­lie­gu­mu.

Cēsu melno gulbju puika devies pie draudzenes uz Kauņu

- 17.Decembris, 2010
Tūrisms un daba
Portālā

Šonedēļ Cēsīs ieradās Kauņas un Rīgas zooloģisko dārzu speciālisti, lai apskatītu melno gulbju pāri Zigfrīdu un Odīliju un viņu astoņas atvases. Kā pastāstīja novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere Anita Bukeja, vispirms speciālisti noteica jauno gulbju dzimu. Izrādās abi pērn izperētie gulbji ir puikas, bet no šogad izperētajiem sešiem putnēniem trīs ir meitenītes un trīs puikas.

Valmierai atkal savs kalendārs

- 13.Decembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Val­mie­ras Tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­trā no sest­die­nas no­pēr­kams Val­mie­ras ka­len­dārs 2011. ga­dam. Ka­len­dā­ra ofi­ci­ā­lā pre­zen­tā­ci­ja, klāt­e­sot fo­to­grā­fi­ju au­to­riem, pa­re­dzē­ta šo­dien pl.16.

Ronākās nāk novembrī

- 2.Decembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Kā jau bi­ja gai­dāms, tie­ši no­vem­brī pie sva­rī­gā­ka­jiem lo­miem Burt­nie­kā ti­ku­ši vī­ri, kas ne­bai­dās auk­stu­ma, vē­ja un viļ­ņu... Lai arī pie­tei­ku­mi kon­kur­sam Burt­nie­ka lie­lā zivs 2010 ti­kai di­vi, to­ties kā­di!

Cēsu pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem veido Cēsu pilsētas svētku 2011 programmu

- 23.Novembris, 2010
Tūrisms un daba
Portālā

Novembra pirmajā nedēļā ar idejuTalkas pasākuma palīdzību, pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kopīgi ar  iedzīvotājiem veidoja nākamo Cēsu svētku programmu “Baltie svētki Cēsis”. Šī pasākuma mērķis bija iedibināt jaunu tradīciju, kurā svētkus veido iedzīvotāji kopā ar pašvaldību.

Turaidas muzejrezervātā notiks gadskārtējā konference

- 1.Novembris, 2010
Tūrisms un daba
Portālā

Turaidas muzejrezervāts 4. novembrī organizē gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, kas sāksies plkst. 11.00 Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā. Konferences gaitā sabiedrība tiks iepazīstināta ar muzejrezervāta pētniecības darba rezultātiem 2010. gadā, kā arī par aktualitātēm muzeju darbībā. Konferences dalībnieki varēs iepazīties ar jaunu muzejrezervāta izstādi „Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja – izpēte, restaurācija, interjers”.

Noslēgumam tuvojas laivu piestātnes izbūve Valmieras vecpilsētā

- 1.Novembris, 2010
Tūrisms un daba
Portālā

Oktobrī turpinās projektā „Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija” uzsāktā divu muzeja ēku (dzīvojamās ēkas un palīgēkas) Pilskalna ielā 2 restaurācija un renovācija, kā arī laivu piestātnes ierīkošana Gaujas krastā, Pilskalna ielā 5. Šobrīd tiek izvērtēti pretendentu pieteikumi Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plāna izstrādei, kā arī tiek izstrādātas divas mācību programmas Vidzemes Augstskolā un Ērgļu arodvidusskolā amatnieku apmācībai koka ēku restaurācijā.