Speciālās izglītības iespējas Valmierā

- 4.Aprīlis, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Valmierā darbojas viena speciālās izglītības iestāde – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, kas tika izveidota,  2017. gadā reorganizējot un apvienojot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru un speciālo pirmsskolas izglītības iestādi «Bitīte», lai  nodrošinātu profesionālu atbalstu bērnu ar speciālām vajadzībām attīstības veicināšanā.

Skolas direktore IVETA KĻAVIŅA stāsta par speciālās izglītības izaicinājumiem un iespējām.

Skolas piedāvājums

Viens no būtiskiem vienotas speciālās izglītības iestādes  izveides  ieguvumiem ir izglītības pēctecības nodrošināšana. Sadarbojoties pirmsskolas un skolas pedagogiem, ir uzlabojusies pedagogu informācijas un pieredzes apmaiņa, ir laikus apzinātas  un nodrošinātas pirmsskolas bērnu vajadzības mācību turpināšanai skolā.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā mācās bērni ar dzirdes traucējumiem un bērni ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuriem ir atbilstošs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. 2018./2019. mācību gada 1. septembrī pirmsskolā bija 143 bērni, bet skolā mācības no 1. līdz 12. klasei uzsāka 162 skolēni. Mācību gada laikā vērojam, ka skolēnu skaitam ir tendence pieaugt. Valmieras skolu izvēlas apmeklēt skolēni ar dzirdes traucējumiem no visas Latvijas: Liepājas, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes un citām pilsētām un novadiem.

Bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem speciālās izglītības piedāvājums Latvijā ir krietni plašāks, tāpēc mūsu skolu vairāk izvēlas valmierieši un apkārtējo novadu iedzīvotāji, lai bērni būtu tuvāk dzīvesvietai un ģimenei.  Dienas laikā notiek mācību stundas mācību priekšmetu skolotāju vadībā, darbojas arī pagarinātā dienas grupa. Tas ir labs risinājums valmieriešiem un apkārtējo novadu bērnu vecākiem, kuri pēc darba bērnus katru vakaru ved uz mājām, bet līdz tam bērns iesaistās skolas interešu izglītības pulciņos vai citās saturīgās brīvā laika aktivitātēs, ir skolotāju pieskatīts, aprūpēts un paēdis. Bērniem no attālākām vietām ir internāta piedāvājums, kad uz mājām bērni dodas tikai nedēļas nogalēs un brīvlaikos.

Skolas bērniem ir svarīgi apliecināt sevi ne tikai mācībās, bet atrast un piepildīt savas intereses un talantus arī ārpus skolas, tāpēc mudinām bērnus iesaistīties skolas interešu izglītības nodarbībās, Valmieras Jaunatnes centra «Vinda» piedāvātajos pulciņos, Valmieras Bērnu sporta skolas nodarbībās. Jaunāko klašu bērni uz pulciņiem tiek pavadīti, bet vecāko klašu skolēni jau dodas paši. Tāpat mūsu skolas jaunieši apmeklē Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu. Šogad ar pašvaldības atbalstu rasta iespēja mūsu bērniem apmeklēt Valmieras Bērnu sporta skolas sporta nodarbības bez maksas. Piemēram, šajā mācību gadā seši  jaunieši ar dzirdes traucējumiem uzsāka apmeklēt Valmieras Bērnu sporta skolas volejbola treniņus, un šobrīd šie jaunieši ir iekļauti Valmieras Bērnu sporta skolas komandā un piedalās sacensībās kopā ar pārējiem jauniešiem.

Skolas modelī, kad visi pirmsskolas bērni mācās vienkopus (Jumaras ielā 9), Leona Paegles ielas 20 telpās rasta vieta, kur mierīgā atmosfērā mācās jaunāko klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Mācību process notiek bez skolas zvana un strikta mācību stundu sadalījuma. Mācības notiek, praktiski darbojoties visas dienas garumā – vienam mācību priekšmetam savijoties ar citu.

Projekti, sadarbība un konkursi

2018. gadā skola iesaistījās vairākos projektos, piemēram, Erasmus+ projekta ietvaros pedagogu tālākizglītībai pieteikumus sagatavoja un 2019. gada sākumā iesniedza 18 pedagogi. Līdzīgs projekts sagatavots un iesniegts skolas jauniešu pieredzes apmaiņai. Domājot par atbalstu skolas darbiniekiem, esam pieteikuši dalību Eiropas Sociālā fonda projektā «Atbalsts ilgākam darba mūžam», kas dos iespēju atbalstīt darbiniekus vecumā virs 50 gadiem, kuru mums ir 64%.

Šogad esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar klīnisko psiholoģi Zani Kronbergu, kura reizi mēnesī konsultē pedagogus darbā ar bērniem, kam ir uzvedības un autiska spektra traucējumi. Klīniskā psiholoģe sniedz praktisku atbalstu un ieteikumus, piedaloties mācību stundās un nodarbībās, vērojot skolotāja un bērna sadarbību, analizējot skolotāja darbības ietekmi uz bērna rīcību.

Mūsu skolas skolēni regulāri piedalās dažādos konkursos, projektos un sacensībās, kur gūst ļoti labus panākumus. Piemēram, ļoti lepojamies ar mūsu vokāli instrumentālo ansambli, kas nesen ieguva 1. vietu republikas speciālo skolu konkursā «Teātris mūzikā – 2019», kā arī 1. pakāpes diplomu Valsts izglītības satura centra organizētā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā «No baroka līdz rokam» Vidzemē. Pagājušajā rudenī mūsu skolas skolēni kopā ar grupu «Alias» pat koncertēja Amerikas Savienotajās Valstīs. Tāpat arī pagājušajā gadā skolēni piedalījās Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas organizētā konkursā, kur saņēma pirmo vietu un balvā oriģinālu koka novusa galdu. Te varētu minēt ļoti daudz piemēru, kas apliecina to, ka, skolotājam saskatot bērnā talantu un mērķtiecīgi to attīstot, skolas bērni var lieliski parādīt savas spējas, gūt pašapziņu, gandarījumu, pozitīvu novērtējumu un atzinību. Un galvenais – sajusties līdzvērtīgi starp vienaudžiem.

Pēdējā gada laikā ir aktivizējies attīstības centra darbs. Tas darbojas kā metodiskais un konsultatīvais centrs pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. Latvijā tādi ir 12 centri, katrs specializējas vismaz divos veidos. Pagājušajā gadā uzsākām sniegt atbalstu arī pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kam ir garīgās attīstības traucējumi. Tas nozīmē, ja kāda vispārizglītojošā skola licencē programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, tad mūsu pedagogi nepieciešamības gadījumā var palīdzēt ar programmas ieviešanu, materiālu izstrādi un bērnu iekļaušanu. Tāpat nodrošinām bērnu agrīnu diagnostiku, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas instrumentu. Jāteic, ka pieprasījums ir gana liels. Tāpat esam sadzirdējuši vecāku, kuri audzina bērnu ar attīstības traucējumiem, vēlmi pēc atbalsta grupas. Marta beigās notika pirmā vecāku tikšanās psiholoģes Līgas Bluķes vadībā.

Vides sakārtošana

Domājot par bērnu drošību, 2018. gadā ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu ir ierīkots apgaismojums gājēju pārejai, kas atrodas pie skolas, ir izveidots stāvlaukums skolas darbinieku, vecāku, klientu un viesu transportlīdzekļu novietošanai, pabeigta skolas žoga izbūve, ierobežota transportlīdzekļu kustība gar skolu.

Šī gada sākumā esam pabeiguši skolotāju istabas remontu, lai skolotāji varētu nodarbībām sagatavoties mūsdienīgos, mājīgos un ērtos apstākļos.

Skolēnu drošībai skolā esam paplašinājuši videonovērošanu. Pakāpeniski veicam remontdarbus, ievērojot iekļaujoša dizaina principus, kas nozīmē ikvienam cilvēkam saprotamas, pieņemamas, iekļaujošas vides radīšanu. Tas attiecas ne tikai uz fizisko vidi, bet arī informatīvo telpu. Piemēram, skolēniem domāto informāciju gatavojam vieglā valodā. Šogad plānojam sakārtot otrā stāva gaiteni, strādājam pie sporta zāles būvprojekta izveides, uzsākts arī skolas priekšpagalma teritorijas labiekārtošanas projekts.

Tā kā skolā mācības tiek daudz organizētas, izmantojot praktiskas darbošanās iespējas, mums ir daudz mājturību nodarbību, kur bērni mācās gatavot ēst, ir arī kokapstrāde, metālapstrāde un citas aroda pamatprasmju apguves iespējas.

Pagājušajā gadā atjaunojām kokapstrādes kabineta materiāltehnisko bāzi un iegādājāmies jaunus darba instrumentus. Tāpat arī mājturībai iegādājāmies jaunas plītis un šujmašīnas.

Sarunas noslēgumā vēlos pateikties visam savam kolektīvam – gan pirmsskolas kolēģiem, gan skolas kolēģiem – par nesavtīgo un pašaizliedzīgo ikdienas darbu, izturību, atbalstu un sirds siltumu!

VALMIERAS GAUJAS KRASTA VIDUSSKOLĀ – ATTĪSTĪBAS CENTRĀ mācās bērni ar dzirdes traucējumiem un bērni ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru