Pilsētās un novados

Uz Pārgauju garām luksoforam

- 16.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau vai­rā­kas die­nas au­to­trans­por­ta kus­tī­bu pā­ri Gau­jas til­tam re­gu­lē luk­so­fors, pēc kār­tas rai­ti do­zē­jot ma­šī­nu plūs­mu. Tie­sa, mak­si­mum­stun­dās ar ie­ras­to caur­lai­dī­bu abos vir­zie­nos ne­drīkst rē­ķi­nā­ties, tā­pēc ik­die­nas gra­fi­kā, iz­man­to­jot til­tu, va­ja­dzē­tu pa­re­dzēt lie­kas des­mit mi­nū­tes — ja nu pirms jums pie mā­cī­bu au­to stū­res ga­dās kāds pil­nīgs ne­pra­ša, kas stre­sā sa­jauc pe­dā­ļus vai kā ci­tā­di no­slā­pē dzi­nē­ju tie­ši tad, kad jā­dod vir­sū.

Attēlā: ŠAURĀ VIETA. Ja kas ne­pa­re­dzēts ne­at­ga­dī­sies, jaun­ne­dēļ kus­tī­ba pā­ri Gau­jas til­tam pil­nī­gi no­teik­ti at­kal tiks at­jau­no­ta di­vās jos­lās. Pa­gai­dām ra­cē­jiem un brau­cē­jiem ko­rek­ti sa­dzī­vot pa­līdz luk­so­fors: ka­mēr vie­ni rok, ot­ri prā­tī­gi zo­su gā­jie­nā ri­pi­na ga­rām ie­žo­go­ta­jai būv­bed­rei.

Konstatē lielu skaitu viltotas monētas

- 16.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Reģistrēta informācija, ka, veicot inkasāciju no dažādiem uzņēmumiem Vidzemes reģionā laika posmā no 19. augusta līdz 13. septembrim konstatētas 150 viena lata, 11 divu latu un viena 0.50 santīmu monēta ar viltojuma pazīmēm. Nozīmēta ekspertīze. Policija atgādina iedzīvotājiem, ka gadījumā, ja jūsu rīcībā nonāk monētas, kurām ir viltojuma pazīmes, nekādā ziņā nemēģināt ar tām norēķināties tālāk, bet doties uz tuvāko policijas iecirkni un rakstīt iesniegumu par notikušā apstākļiem.

Alūksnes pusē kratīšanā atrod nelikumīgi glabātus 12 šaujamieročus un pusotru tonnu degvielas

- 16.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

2010. gada 15. septembrī Vidzemes reģiona Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības, sērijveida un sevišķi smagu noziegumu atklāšanas nodaļas darbinieki sankcionētas kratīšanas laikā Alūksnes pagasta Liepnā 1974. gadā dzimuša vīrieša dzīvesvietā atrada un izņēma nelikumīgi glabātus aptuveni 1500 litrus dīzeļdegvielas, 12 dažādus šaujamieročiem līdzīgus priekšmetus, kā arī lielu skaitu dažādu ieroču detaļu un patronu.

Policija meklē vīrieti

- 15.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknis meklē attēlā redzamo 1960. gadā dzimušo Vladimira Fiļipovu, kurš 2010.gada 11.septembrī izbrauca no Madonas ar automašīnu – kravas furgonu IVECO- MAGIRUS v/nDZ562 , tumši zaļā krāsā pa maršrutu Madona-Murmastiene-Kārsava- Ludza- Rēzekne un galapunktā nav ieradies. Vīrietis pēdējo reizi redzēts Kārsavā pie veikala “Ekspres” Vienības ielā 92 12. septembrī astoņos no rīta.

Suņi palaiž zobus, bet cilvēki - dūres

- 15.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Reģionā reģistrēta informācija par 50 notikumiem, kad iedzīvotāji pēc palīdzības griezušies policijā.

Notikuši vairāki kautiņi, pēc kuriem cietušajiem palīdzību nācies meklēt medicīnas iestādē. Kārtējo reizi jāatzīst, ka lielākā daļa konfliktu izcēlušies, tā dalībniekiem esot alkohola reibuma stāvoklī. Bieži konflikti risinājušies arī ģimenes locekļu starpā. Reģistrēta informācija par kautiņiem, kuros brālis piekāvis brāli, dēls māti, vīrs sievu.

Vēlreiz par "uzmešanu" un ne tikai

- 13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kaut avī­ze dzī­vo ti­kai vie­nu die­nu, ne­pa­tiess ap­gal­vo­jums tik un tā ir sā­pīgs. Tā­pēc šo­reiz mē­ģi­nu par la­bu vērst skā­di, ko, ie­spē­jams, kā­dam no­da­rī­ju Lies­mas rub­ri­kā Ma­nu­prāt ar sa­vu 25. au­gus­ta pub­li­kā­ci­ju «Paš­val­dī­ba uz­me­ta ve­se­lu kvar­tā­lu». Pie rei­zes at­vai­no­jos, ja es­mu uz­dzi­nis kreņ­ķi.

Akcija nolietotu automašīnu riepu pieņemšanai bez maksas EKO laukumos Cēsīs, Valmierā un Limbažos

- 13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”(ZAAO) turpina akciju, kuras laikā EKO laukumos bez maksas tiks pieņemtas vieglo automašīnu, mikroautobusu un smago automašīnu riepas. Riepas būs iespējams nodot līdz šā gada 1.decembrim EKO laukumos Cēsīs, Lapsu ielā 19, Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 un tagad arī Limbažos, Mazā Noliktavu ielā 3.

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Policija jau vakar ziņoja par ugunsgrēku, kas izcēlies Jaunlaicenes pagasta Ozolos kokzāģētavā, kur degušas vairākas ēkas 1500 m2 platībā. Ugunsgrēkā īpašniekiem radīti zaudējumi Ls 500 000 apmērā. Kā iespējamais ugunsgrēka cēlonis tiek norādīta aizdegšanās no elektrosadales skapja. Ir uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes, kuru laikā noteiks ugunsgrēka izcelšanās cēloni.