Pilsētās un novados

Diena kopā ar putniem

- 4.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Eiropā 2. un 3. oktobris bija putnu vērošanas dienas — pieredzējuši putnu vērotāji vadīja ekskursijas, kurās gan skaitīja pamanītos putnus, gan arī mācīja it sevišķi jaunos dabas draugus, kā tas darāms.

Vērtē ministrs bez portfeļa

- 30.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rencēnietis Kārlis Sedvalds (TP) jau pirmajā Burtnieku novada domes sēdē tika ievēlēts par priekšsēža pirmo vietnieku un, atšķirībā no otrā — burtniecieša Māra Rikas (ZZS), savu krēslu ir saglabājis stabilu.

Mazā skolā kā lielā ģimenē

- 30.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Desmit gadus Draudzīgā aicinājuma fonds pasniedzis ceļojošās balvas skolām, kuru audzēkņi guvuši labākos panākumus mācību olimpiādēs. Nesen apkopotajā desmitgades izcilnieku listē starp 63 lauku skolām atrodama arī Ēveles pamatskola.

Par "Liesmas" abonēšanu 2011. gadam

- 30.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Latvijas pasts laikrakstu un žurnālu abonēšanas kampaņu sāk 1. oktobrī. Pasta nodaļās, kurās kases aparātiem uzstādīta lietojumprogramma EGLE ar tiešsaistes pieslēgumu, un uzņēmuma interneta vietnē www.abone.pasts.lv abonementus 2011. gadam varēs noformēt līdz 25. decembrim. Pārējās pasta nodaļās, pie pastniekiem un pa informatīvo tālruni pie abonementiem varēs tikt līdz 20. decembrim. Arī šogad abonentiem līdz 1. decembrim būs iespēja aizpildīt Abonēšanas pieteikumu, kas tiks izsūtīts pa pastu kopā ar Laikrakstu un žurnālu katalogu 2011. gadam.

Jārīkojas pašiem un jābūt dzīvotspējīgiem

- 28.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Noslēdzies lauksaimnieku prestižais konkurss Sējējs 2010. Šogad laureāta nosaukums, sudraba medaļa, diploms un balva tika septiņiem konkursa dalībniekiem. Laureāta nosaukums konkursa vērtēšanas grupā Saimniekošana laukos piešķirts Burtnieku novada SIA Zemturi ZS un tās īpašniecei Imantai Višņevskai.

Iecirkņi darbībā

- 28.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš pagājušās trešdienas visā valstī atvērti LR 10. Saeimas vēlēšanu iecirkņi, lai vēlētāji varētu detalizēti iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju programmām.

Baltu vienības dienā

- 24.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

- Esam palikušas vairs tikai divas baltu tautas: lietuvieši un latvieši. Bet kādreiz baltu zemes bija līdz Maskavai, līdz Volgas, Okas, Pripetes baseiniem... Par to joprojām liecina daudzi baltu vārdi. Mums, baltiem, jāturas kopā. Jātvingi, galindi, prūši... Viņu vairs nav. Un ir lielas bažas arī par mums turpmāko. 1236. gada 22. septembrī lietuviešu un zemgaļu karaspēks krustnešus Saules Andris Briediskaujā uzvarēja ar ieročiem, tagad tas notiek citādi. Mēs taču esam Eiropas priekšnamā, durvis ir atvērtas, caurvējš...

No Rīgas kabinetiem — zaļos darbos Burtnieka stāvkrastā

- 21.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Piekt­dien te­ju pā­ris des­mi­ti tal­ci­nie­ku — ko­man­di­ņa, kā sa­vē­jos mī­ļi no­sau­ca ad­mi­nis­trā­ci­jas di­rek­tors Va­lē­rijs Sei­lis, no Zie­meļ­vid­ze­mes bio­sfē­ras re­zer­vā­ta un rī­dzi­nie­ki no Lat­vi­jas Da­bas aiz­sar­dzī­bas fon­da — la­bā ga­ra­stā­vok­lī ne ti­kai ar sviest­mai­zēm un ka­fi­ju, bet pat lai­vu ie­ra­dās uz Burt­nie­ku eze­ra stāv­kras­ta sa­kop­ša­nas tal­ku.

Attēlā:

BRIKŠŅOS IEKŠĀ! Rī­gas tal­ci­nie­ki, ie­lē­ku­ši līdz­pa­ņem­ta­jos gu­mij­nie­kos, bez ga­rām ru­nām kā­pa le­jup pa pa­va­sa­ra tal­kā stāv­kras­tā ie­kār­to­ta­jām tre­pēm un te­ci­ņus vien ga­rām vie­tē­jo tal­ko­tā­ju jau sa­kur­ta­jam uguns­sār­tam un tā ma­za­jam sar­gam de­vās iek­šā ezer­ma­las brik­šņos, lai tur no­zā­ģē­tos krū­mus un za­rus nes­tu de­dzi­nā­ša­nai.

Es, Latvija un ES

- 20.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Sest­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā dis­ku­si­jā «Es, Lat­vi­ja un ES» da­žā­da ve­cu­ma un pro­fe­si­ju ie­dzī­vo­tā­ji iz­vēr­tē­ja Lat­vi­jas līdz­ši­nē­jo da­lī­bu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā. Šā­das dis­ku­si­jas sa­bied­ris­kās po­li­ti­kas centrs «Pro­vi­dus» un Lat­vi­jas Pil­so­nis­kā ali­an­se ar Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas pār­stāv­nie­cī­bas Lat­vi­jā at­bal­stu sep­tem­brī rī­ko div­pa­dsmit Lat­vi­jas pil­sē­tās.

Attēlā:

KOPDARBS. Da­līb­nie­ki strā­dā­ja gru­pās, pau­da sa­vas do­mas par Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bu un dis­ku­si­jās ar pā­rē­jiem da­līb­nie­kiem iz­strā­dā­ja un ap­sprie­da priekš­li­ku­mus. Iz­prast si­tu­ā­ci­ju un mek­lēt ri­si­nā­ju­mus vi­ņiem pa­lī­dzē­ja Ban­ku Augst­sko­las biz­ne­sa un fi­nan­šu pēt­nie­cī­bas cen­tra val­des priekš­sē­dē­tājs An­dris Nāt­riņš un Vid­ze­mes Augst­sko­las aso­ci­ē­tā pro­fe­so­re Fe­li­ci­ā­na Ra­jev­ska.

Daces Akules foto

Kā gribu tā atpūšos!

- 18.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ne tikai cilvēkiem patīk atpūsties, kā vien ienāk prātā, arī to uzticamajiem dzelzs zvēriem dažkārt ir nepieciešama pelnīta un netraucēta atpūta. Dažus izdomas bagātākos zvērus paspējām noķert pašā atpūtas dziļākajā miegā.

"Birkholz" Gīterslo — Kauguru "Pasaciņai"

- 17.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Val­mie­ras un se­šu no­va­du paš­val­dī­bu pār­stāv­ju de­le­gā­ci­ja vie­so­jās sa­drau­dzī­bas part­ne­ru ra­jo­nā — Gī­ter­slo ap­riņ­ķī.

Attēlā: KAUGURU BĒRNIEM. Gī­ter­slo be­ķe­re­jā Birk­holz, kam ir vai­rā­kas fi­li­ā­les arī ci­tās pil­sē­tās, sāk cept jau­nu grau­du mai­zi, kas sim­bo­lis­ki ie­gu­vu­si Val­mie­ras mai­zes no­sau­ku­mu. No krei­sās — maiz­nī­cas īpaš­nieks Ralfs Birk­holcs, Pet­ra Birk­hol­ca, Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis un Gī­ter­slo ap­riņ­ķa lan­drāts Svens Ge­orgs Ade­nau­ers.

Uz Pārgauju garām luksoforam

- 16.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau vai­rā­kas die­nas au­to­trans­por­ta kus­tī­bu pā­ri Gau­jas til­tam re­gu­lē luk­so­fors, pēc kār­tas rai­ti do­zē­jot ma­šī­nu plūs­mu. Tie­sa, mak­si­mum­stun­dās ar ie­ras­to caur­lai­dī­bu abos vir­zie­nos ne­drīkst rē­ķi­nā­ties, tā­pēc ik­die­nas gra­fi­kā, iz­man­to­jot til­tu, va­ja­dzē­tu pa­re­dzēt lie­kas des­mit mi­nū­tes — ja nu pirms jums pie mā­cī­bu au­to stū­res ga­dās kāds pil­nīgs ne­pra­ša, kas stre­sā sa­jauc pe­dā­ļus vai kā ci­tā­di no­slā­pē dzi­nē­ju tie­ši tad, kad jā­dod vir­sū.

Attēlā: ŠAURĀ VIETA. Ja kas ne­pa­re­dzēts ne­at­ga­dī­sies, jaun­ne­dēļ kus­tī­ba pā­ri Gau­jas til­tam pil­nī­gi no­teik­ti at­kal tiks at­jau­no­ta di­vās jos­lās. Pa­gai­dām ra­cē­jiem un brau­cē­jiem ko­rek­ti sa­dzī­vot pa­līdz luk­so­fors: ka­mēr vie­ni rok, ot­ri prā­tī­gi zo­su gā­jie­nā ri­pi­na ga­rām ie­žo­go­ta­jai būv­bed­rei.

Vēlreiz par "uzmešanu" un ne tikai

- 13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kaut avī­ze dzī­vo ti­kai vie­nu die­nu, ne­pa­tiess ap­gal­vo­jums tik un tā ir sā­pīgs. Tā­pēc šo­reiz mē­ģi­nu par la­bu vērst skā­di, ko, ie­spē­jams, kā­dam no­da­rī­ju Lies­mas rub­ri­kā Ma­nu­prāt ar sa­vu 25. au­gus­ta pub­li­kā­ci­ju «Paš­val­dī­ba uz­me­ta ve­se­lu kvar­tā­lu». Pie rei­zes at­vai­no­jos, ja es­mu uz­dzi­nis kreņ­ķi.

Opozīcijai ir viegli runāt

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par iespaidiem un secinājumiem pirmajā gadā stāsta Burtnieku novada pašvaldības deputāte (TP) un kultūras koordinatore, Valmieras pagasta kultūras nama vadītāja Līga STEBERE.

Attēlā: RĀDA NOVADU. — Ma­ni re­gu­lā­ri ai­ci­na uz Vents­pils svēt­kiem — tur pār­stā­vu sa­vu no­va­du,— pa­le­po­jas Lī­ga. — Lem­ber­ga kun­gam tei­cu, ka mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu, bet pie­trūkst nau­di­ņas — vai ne­var pa­griezt to naf­tas krā­ni­ņu arī uz mū­su pu­si.? Viņš pa­sla­vē­ja: ir la­bi, ka ce­ļat bēr­nu­dār­zu, bet ar to krā­ni­ņu ne­kas ne­iz­nāks — arī mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu.

Izpilddirektora ritmā

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš 8. jūlija oficiāli, bet reāli jau kopš 24. maija MĀRIS ĒRGLIS ir Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektors. Dzīve rit tempā, 100 pieslīpēšanās dienas aizskrējušas vasarai līdzi.