Kultūra un izklaide

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

- 25.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

Otrdien, 26. oktobrī, plkst. 18.00 Kocēnu kultūras namā notiks Kocēnu novada domes pārstāvju tikšanās ar Kocēnu pagasta iedzīvotājiem. Ar Zilākalna pagasta iedzīvotājiem Kocēnu novada domes pārstāvji tiksies trešdien, 27. oktobrī, plkst. 18.00 Zilākalna kultūras namā. Savukārt ceturtdien, 28. oktobrī, plkst. 18.00 kultūras centrā “Vaidava” notiks tikšanās ar Vaidavas pagasta iedzīvotājiem. Ikviens Kocēnu novada iedzīvotājs laipni aicināts piedalīties sapulcēs un uzdot novada domes pārstāvjiem sev interesējošos jautājumus!

Iecerē — filma

- 22.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Pro­tams, ka ro­māns «Pļau­ka» ma­nī rai­sa ap­brī­nu un at­zi­nī­bu. Gri­bas teikt — īs­ta lat­vie­šu Mar­ga­re­ta Mi­če­la! Vi­sā mū­žā vie­nu ro­mā­nu, to­ties — kā­du!

Ve­ra Vol­kē­vi­ča tā­dā kā pēc­vār­dā rak­sta, ka vi­ņa ša­jā ro­mā­nā se­vi pa­rā­dī­ju­si kā Van­du, bet gal­ve­nā va­ro­ne — Gi­ta — esot kā­da vi­ņas če­kas lai­ka pa­zi­ņa. Vai tie­šām tā? Man ro­māns to­mēr šķiet vai­rāk au­to­bio­grā­fisks. Pro­tams, es pie­ļau­ju, ka Gi­ta nav simt­pro­cen­tī­gi Ve­ra Vol­kē­vi­ča pa­ti, ka vi­ņā ir ie­zī­mes arī no ci­tiem cil­vē­kiem, arī var­būt šīs tas iz­do­māts.

Rudens valsis Kocēnos

- 22.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Rudens lietus trešdien nevarēja vien rimties, bet Kocēnu kultūras nams iededza savas siltās ugunis un nama saimniece Ināra Blūma ar saviem vienmēr atsaucīgajiem sabiedriskajiem palīgiem laipni ielūdza Savējos — bijušā Valmieras rajona kultūras un tautas namu, klubu vadītājus un darbiniekus.

Valmieras teātrī pirmizrāde komēdijai – „Krustmāte no Brazīlijas”

- 21.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

29. oktobrī Valmieras teātra Lielajā zālē pirmizrāde vienai no visu laiku populārākajām komēdijām – angļu dramaturga Brendona Tomasa lugai „Krustmāte no Brazīlijas”. Režisors Varis Brasla pie iestudēšanas ķēries pārliecībā, ka laba, klasiska komēdija ir tikpat nepieciešama dzīvesprieka un labas omas uzturēšanai kā glāze šampanieša.

Valmieras jauniešu koris „Skan” svinēs desmit gadu jubileju

- 20.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

6.novembrī plkst. 17 Valmieras Kultūras centrā notiks Valmieras jauniešu kora „Skan” desmit gadu jubilejas koncerts „Manas zemes sapņi”. Par godu īpašajam notikumam jau šo sestdien, 23.oktobrī, Dikļu kultūras namā notiks jubilejas ieskaņu koncerts „Mani draugi – dziesma un mīlestība” kopā ar diriģenta Arvīda Platpera vadīto Ķekavas kultūras nama vīru kori, diriģentes Ritas Platperes vadīto sieviešu kori „Daugaviete” un Valmieras Kultūras centra vīru kori „Imanta” (vadītāja Irēna Zelča).

Tradicionālo prasmju skola 2010 notiks arī Turaidā

- 19.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

Rūpējoties par tradicionālo prasmju uzturēšanu mūsdienās, sākot ar 30. oktobri, četras sestdienas pēc kārtas Turaidas muzejrezervātā notiks Tradicionālo Prasmju skola, kuru rīko Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra (NKMVA) sadarbībā ar dažādu amatu meistariem, prasmīgiem ļaudīm un kultūras mantojuma saglabāšanas atbalstītājiem, to skaitā arī Turaidas muzejrezervātu. Prasmju skolas ietvaros, Turaidas muzejrezervātā notiks Vidzemes rotaļu un danču mācības, kuru laikā ikviens interesents varēs apgūt seno rotaļu un deju prasmes Vidzemes folkloras kopu „Ore” un „Senleja” vadībā.

Izvērtē un apzina kultūrvēstures mantojumu

- 19.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē Ko­cē­nu no­va­da spor­ta cen­trā no­ti­ka Igau­ni­jas —Lat­vi­jas pro­jek­ta «Ne­ap­zi­nā­tās kul­tū­ras man­to­ju­ma vēr­tī­bas ko­pē­jā da­bas un kul­tū­ras tel­pā» se­mi­nārs, ko īs­te­no jau kopš pēr­nā ga­da mar­ta. Pro­jek­ta va­do­šais part­ne­ris ir Igau­ni­jas valsts me­žu ap­saim­nie­ko­tā­ju centrs.

Attēlā:

PĒTOT KULTŪRVĒSTURES MANTOJUMU. Lat­vi­jas lau­ku ai­na­vā at­ro­dams ba­gā­tīgs kul­tū­ras man­to­jums, kas lie­ci­na par tau­tas sen­vēs­tu­ri un saim­nie­ko­ša­nas tra­dī­ci­jām, tā­pat īpat­nē­ji ob­jek­ti, ko ap­vij no­stās­ti un ti­cē­ju­mi. Val­ters Grī­viņš ar ko­lē­ģiem sprie­da par kā­du ak­me­nī ie­gra­vē­tu krus­tu, kas ie­mū­rēts ēkas sie­nā.

Ķūķi gaidot

- 18.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Piekt­die­nas va­ka­rā Burt­nie­ku kul­tū­ras cen­trā no­ti­ka BUrtnieku RUdens LIteratūras Sa­rī­ko­jums BuRuLis. Jau ses­tais. Šo­reiz tē­ma: Lat­vie­ši Lat­vi­jā, lat­vie­ši pa­sau­lē. To, kā jau ie­rasts, va­dī­ja māk­sli­nie­ce Ani­ta Jan­so­ne-Zir­nī­te. Pa­sā­ku­mam bi­ja Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­bas, Val­mie­ras bib­li­o­tē­kas un Eu­ro­pe Di­rect in­for­mā­ci­jas cen­tra at­balsts. Un arī šis BuRuLis ri­tē­ja Pē­te­ra Zir­nī­ša pie­mi­ņas zī­mē, jo arī vi­ņam bi­ja tu­va šī tē­ma.

"Mēs trīs, jūs trīs" publiski atklāj dejotāju sezonu

- 18.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Jau­nā kul­tū­ras dar­ba se­zo­na ir sā­ku­sies po­zi­tī­vā zī­mē — mē­ģi­nā­ju­mos tiek ie­stu­dē­ti jaun­dar­bi, pa­rā­dās zi­ņas par jau­nu ko­lek­tī­vu vei­do­ša­nos. Pa­gā­ju­ša­jā se­zo­nā Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vi­dē­jās pa­au­dzes de­ju ko­pa Ag­rā rū­sa pir­mo­reiz ie­lū­dza uz kon­cer­tu Mēs trīs, jūs trīs.

Valmierā skanēs Šopēna laikmeta klavieres

- 12.Oktobris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

28.oktobrī plkst. 19 Valmieras Kultūras centrā notiks koncerts „Šopēna laikmeta klavieru šovs”, kurā uzstāsies Viviana Sofroņicka. Pirmoreiz Latvijā klausītājiem būs iespēja redzēt un dzirdēt vēsturisku instrumentu kopijas (Pola Maknaltija darbīca). Programmā skanēs tādu ievērojamu komponistu skaņdarbi kā Bahs, Mocarts, Bēthovens, Šūberts, Mendelsons un Šopēns.