Kultūra un izklaide

Valmieras Valsts ģimnāzijā uz kultūras vakariem aicina „Viesistaba”

- 17.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

Ceturtdien, 16.septembrī, Valmieras Valsts ģimnāzijas galerijā „Ledus pagrabs” durvis vēra „Viesistaba”, kurā brīvā un nepiespiestā gaisotnē turpmāk norisināsies dažādi ar mākslu, mūziku un teātri saistīti pasākumi, kā arī tikšanās ar Valmierā pazīstamiem cilvēkiem. Uz pirmo tikšanos „Viesistabā” tika aicināta Valmieras Drāmas teātra direktore Evita Sniedze.

Apjumības

- 16.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Ce­turt­die­na rī­ta pu­sē Val­mie­ras no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­žu «Pa­sa­ci­ņa» un «Vā­lo­dzī­te» au­dzēk­ņi ko­pā ar Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las folk­lo­ras ko­pas «Sud­ma­li­ņas» bēr­niem un mu­ze­ja pe­da­go­giem ie­pa­zi­na lat­vie­šu gads­kār­tas un svi­nē­ja ap­ju­mī­bas — ra­žas no­vāk­ša­nas svēt­kus.

Ielūdz Mujānu izglītības biedrība

- 14.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­ba (MIB) 2009. ga­da jū­li­jā sa­ņē­ma prie­ka vēs­ti — Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­bas nams ie­kļauts valsts aiz­sar­gā­ja­mo kul­tū­ras pie­mi­nek­ļu sa­rak­stā kā valsts no­zī­mes kul­tū­ras pie­mi­nek­lis. MIB nams ir re­ģi­o­nam uni­kāls Pir­mās Lat­vi­jas Re­pub­li­kas sa­bied­ris­kās mū­ra - ko­ka ar­hi­tek­tū­ras pa­raugs, kas sa­gla­bā­jis sa­vu au­ten­tis­ku­mu, fa­sā­žu un iekš­tel­pu ap­da­ri, kā arī vēr­tī­gus in­ter­je­ra et­no­grā­fis­kus būv­gald­nie­cī­bas ele­men­tus.

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

- 13.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

Ceturtdien, 16. septembrī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā notiks reģionālā pedagogu konference – diskusija „Konkurētspējīgi pedagogi = konkurētspējīga izglītība”. Darba grupās tiks diskutēts par pedagogu darba kvalitāti, profesijas prestižu un tā paaugstināšanu, kā arī ar prezentāciju „Darba tirgus un izglītības pieprasījuma un piedāvājuma attīstības tendences tuvākā un tālākā nākotnē Latvijā” uzstāsies Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs Roberts Ķīlis. Konferenci rīko Kocēnu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Dzied dāmu trio "Kas ar mani"

- 13.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Vi­ņas daudz­kārt ir dzir­dē­tas, jo dzied Ko­cē­nu no­va­da pa­sā­ku­mos, iz­stā­žu at­klā­ša­nās, lau­lī­bu ce­re­mo­ni­jās, svi­nī­gā pa­sā­ku­mā, kas vel­tīts sa­drau­dzī­bas part­ne­riem no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā, Zie­mas­svēt­kos Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā. Te gan trio pa­stā­vē­ša­nas čet­ros ga­dos vien div­reiz ie­ai­ci­nā­tas, bet pa­gā­ju­šo Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­jums, ku­rā kon­cer­tē­ju­šas ko­pā ar mei­tām, ra­dī­jis īpa­ši emo­ci­o­nā­lu no­ska­ņo­ju­mu kā klau­sī­tā­jos, tā iz­pil­dī­tā­jās.

Attēlā: KAS AR MANI. Re­no­vē­tā Ko­cē­nu kul­tū­ras na­ma at­klā­ša­nas svēt­kos — no krei­sās Bai­ba Žei­ka­re un In­ta Ko­zu­ļi­na. Šo­reiz ar vi­ņām ne­bi­ja Ini­tas Jur­gen­ber­gas.

"Tautas universitātes" diena Ramatā

- 13.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Kopš 1990. ga­da, kad Nu­ķu pus­mui­žas no­rā Ra­ma­tā at­klā­ja An­dra Vār­pas lauk­ak­me­nī vei­do­to pie­mi­ņas zī­mi lat­vie­šu pir­ma­jai dra­ma­tur­ģei Ma­ri­jai Pēk­šē­nai, vi­ņas dzim­ša­nas die­nā ik ru­de­ni te no­tiek Dze­jas die­nas. Tās ir lo­lo­ju­si un dzej­nie­kus, rakst­nie­kus, tā­lum­nie­kus un vie­tē­jos ta­lan­tus pul­ci­nā­ju­si Lat­vi­jas Kul­tū­ras fon­da Maz­sa­la­cas ko­pas va­dī­tā­ja Nel­li­ja Nur­mi­ka.

Attēlā: PAAUDŽU STAFETE. Pie Ma­ri­jas Pēk­šē­nas pie­mi­ņas ak­mens šie cil­vē­ki la­sī­ja dze­ju.

Dāvana no Amerikas

- 11.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Ar Jura Helda dzeju mani satuvināja viņa sirreālistiski redzīgā acs un kā viņš liek iedvesmai plaiksnīt ārpus vārdkopu nobrāztām robežām. Ar katru jaunu dzejoļu krājumu pieteicas citādas, vēl nenovalkātas metaforas ar vizuālām asociācijām. Sapņa un īstenības saaudumi gan dzejā, gan dramaturģijā izvirza viņu pie šobrīd ievērojamākiem mūsu postmodernās literatūras autoriem.

Vecgulbenes muižas svētkos vienkopus pulcēsies baroni un baroneses

- 9.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

17. un 18. septembrī Vecgulbenes muiža aicina uz pirmajiem muižas svētkiem. Svētku devīzē „Senatne - izaicinājums mūsdienām” vīsies senlaicīgā baronlaiku atmosfēra savienojumā ar 21. gadsimta kultūru. Pirmo reizi mūsdienās vienuviet satiksies baroni un baroneses, kuri pārstāvēs Volfu dzimtas muižas Latvijā, ieradīsies Grāfs Cepelīns ar savu dirižabli „Komm zuruck” un Baronu fon Volfu dzimtas mantinieki no visas pasaules.

Eiropas Kultūras mantojuma diena Turaidas muzejrezervātā

- 9.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Portālā

Turaidas muzejrezervātā 11. septembrī Eiropas Kultūras mantojuma dienu „Mūsdienu izaicinājums” ietvaros plkst. 9.00 tiks svinīgi pacelts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs un no 10.00 līdz 17.00 katru precīzo stundu visiem interesentiem Turaidas baznīcā zinošu speciālistu vadībā tiks piedāvātas bezmaksas ekskursijas par Turaidas baznīcas un draudzes vēsturi.