Izglītība

Labs laiks prasmju apgūšanai

- 11.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kopš jan­vā­ra Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā tiek īs­te­nots Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jekts «So­ci­ā­lās in­te­grā­ci­jas pro­gram­ma dzī­ves, dar­ba pras­mju un kar­je­ras at­tīs­tī­bai».

Valmieras Mūzikas skolai – 90!

- 11.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

Šā gada oktobrī Valmieras Mūzikas skolai aprit 90 gadi. Tā ir lielākā mūzikas skola Vidzemē un vecākā visā Latvijā. Par godu īpašajam notikumam, oktobra un novembra mēnešos Valmierā norisināsies vairāki mūzikas koncerti, kuros valmieriešiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt kvalitatīvu mūzikas programmu gan skolas audzēkņu un absolventu, gan arī pedagogu izpildījumā. Valmieras kultūras dzīve jau izsenis nav iedomājama bez Valmieras Mūzikas skolas, bet par to vairāk zina stāstīt skolas pedagogi.

Bērni ir citādi

- 8.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

— Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļā ko­pā ar bēr­niem bie­ži vien ie­ro­das vi­ņu ve­cā­ki,— stās­ta no­da­ļas va­dī­tā­ja, iz­stā­des kār­to­tā­ja Il­ze Kar­sa. — Ga­dās arī, ka pēc pa­do­ma vai at­bil­sto­šas grā­ma­tas at­nāk ve­cā­ki. Tā­pēc iz­lē­mām pie­vērst ve­cā­ku uz­ma­nī­bu tam, ka bēr­niem do­mā­tas grā­ma­tas jā­la­sa arī ve­cā­kiem, lai vi­ņi sa­pras­tu sa­vus bēr­nus. Vi­ņi ir jau ci­tā­di ne­kā pirms ga­diem div­des­mit vai trīs­des­mit bi­ja vi­ņu ve­cā­ki.

Nākamnedēļ Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēs norisināsies „Drošības dienas”

- 8.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

No 11. līdz 15.oktobrim visās Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) norisināsies ikgadējās „Drošības dienas”, kuru laikā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes pārstāvji, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji ar bērniem pārrunās dažādus drošības pasākumus, kurus svarīgi ievērot, tuvojoties tumšajiem rudens un ziemas mēnešiem.

Valmierā darbu turpina bēbīšu skolas

- 6.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

Valmieras Jaunatnes centrāVinda” (Rīgas iela 42) un pirmsskolas izglītības iestādēsSprīdītis” (Rūpniecības iela 29) un „Vālodzīte” (Smiltenes iela 10) darbu atsākušas bēbīšu skolas, kurās tiek uzņemti bērni no 4 mēnešu līdz 2 gadu vecumam.

Svētceļojumā

- 4.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Dienu pirms Skolotāju dienas Valmieras drāmas teātris bija ļāvies latviešu valodas skolotāju lūgumam tikties ar Latvijas teātra ikonu (pats viņš diez vai piekristu sevi tā dēvēt) Oļģertu Kroderu, cilvēku, kam patētika ir sveša, bet viņa ģenialitāte sakņojas vienkāršībā, humora izjūtā, dzīves un kultūrvērtību gudrībā.

Paldies par ceļamaizi nākamajai desmitgadei

- 1.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Izskanējušas svinīgās runas un valša ritmi, apēsta svētku torte, apklusuši salūta šāvienu trokšņi un ciemiņu balsis, un Valmieras Valsts ģimnāzija sāk atkal jaunu darba desmitgadi. Taču skolas saime vēl joprojām jūt savu viesu un absolventu laba vēlējumus un sirds siltumu, ko saņēmām ģimnāzijas 90 gadu jubilejā.

Par drošas bērnības ABC

- 1.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Otrdien trijos Burtnieku novada pagastos — pirmsskolas izglītības iestādēs Rencēnos un Burtniekos, kā arī Matīšu pamatskolā — Drošības dienu pasākumos piedalījās bērnu iemīļotie personāži zibsnītis Zibo no Latvenergo un ceļu policists Runcis Rūdis.

Valmieras pedagogi saņem «Balvu izglītībā»

- 30.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Skolotāju dienas priekšvakarā Valmieras pašvaldība pateicās savu dibināto izglītības iestāžu pedagogiem par mūža ieguldījumu, radošu darbu, organizējot mācību procesu, par veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, tautiskas un starptautiskas dzīvesziņas audzināšanu, profesionālu meistarību un augstvērtīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ilggadēju darbu ar bērniem, audzēkņu valsts un starptautisku olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavošanu un citās nominācijās.

Mūsējie — Luda Bērziņa jubilejas gada laureāti

- 30.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Ar savdabīga gaismas starojuma svētbrīdi stāstījumā un dziesmās (pievienojās visi klātesošie) Latvijas Universitātes Mazajā aulā iesāka Teoloģijas fakultātes sistemātiskās un praktiskās teoloģijas katedras vadītājs, mācītājs Juris Cālītis profesora Luda Bērziņa 140. dzimšanas dienai veltīto starptautisko konferenci «Zaļot, augt, uz augšu cerēt, lieti derēt» (L. Bērziņš).

Valmieras izglītības iestādes saņems aprīkojumu dabaszinātņu kabinetiem

- 30.Septembris, 2010
Izglītība
Portālā

Noslēdzies valsts centralizētais iepirkumu konkurss par datortehnikas iegādi Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana". Tās ietvaros projektā „Valmieras skolu dabaszinātņu kabinetu modernizēšana” arī Valmieras pilsētas pašvaldība veikusi iepirkumu par izglītības iestādēm nepieciešamo aprīkojumu.

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Ineta Amoliņa saņēmusi atzinību radošo darbu konkursā

- 28.Septembris, 2010
Izglītība
Portālā

24.septembrī Latvijas Universitātē norisinājās starptautiska konference „Zaļot, augt, uz augšu cerēt, lieti derēt”, kas tika veltīta profesora Luda Bērziņa 140.dzimšanas dienai. Tās ietvaros tika godināti starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāti. To vidū arī Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ineta Amoliņa, kura saņēma goda rakstu par inovatīvu darbību izglītībā un darbu novadpētniecībā.