Izglītība

Atstāt pēdas

- 7.Novembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Ok­tob­ris, Starp­tau­tis­kais sko­lu bib­li­o­tē­ku mē­ne­sis, Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā ie­stie­pies no­vem­brī. Ok­tob­rī pa­sā­ku­mi se­ko­ja cits ci­tam: Sko­lo­tā­ju die­na, Dro­šī­bas ne­dē­ļa, te­āt­ra māk­slas meis­tar­kla­se, des­mi­to kla­šu ie­svē­tī­bas — Aris­to­te­lis... Arī brīv­lai­ka ne­dē­ļa mē­ne­si kriet­ni sa­īsi­nā­ja.

Valsts valodas apguvei — interaktīvā tāfele

- 1.Novembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

In­ter­ak­tī­vās teh­no­lo­ģi­jas sko­lās ie­nāk aiz­vien in­ten­sī­vāk, pro­tams, at­ka­rī­bā no ie­spē­jām un vēl­mes strā­dāt ar mo­der­niem mā­cī­bu lī­dzek­ļiem. Ste­reo­tips, ka IKT at­tie­cas gal­ve­no­kārt uz da­bas­zi­nāt­nēm vai ma­te­mā­ti­ku, ir mal­di­nošs. To pie­rā­da ESF pro­jekts «At­balsts valsts va­lo­das ap­gu­vei un bi­ling­vā­la­jai iz­glī­tī­bai». Ša­jā pro­jek­tā sek­mī­gi ie­sais­tī­ju­sies Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­la, un to va­dīt uz­ti­cēts lat­vie­šu va­lo­das sko­lo­tā­jai Inai Mo­lei.

Kinorežisors Jānis Vingris Valmieras Valsts ģimnāzijā

- 1.Novembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Ide­ja ra­dās sko­las 90 ga­du ju­bi­le­jas svi­nī­bās, tie­ko­ties ar sko­las­bied­riem, bēr­nī­bas drau­giem, sko­lo­tā­jiem, kad ti­ka uz­jun­dī­tas skais­tas at­mi­ņas un emo­ci­jas. Dau­dzi ab­sol­ven­ti pa­tei­cī­bā par sko­las ga­dos ie­gū­to so­lī­ja di­rek­to­ram Jā­nim Zem­ļic­kim da­žā­da vei­da pa­lī­dzī­bu iz­glī­tī­bas dar­bā.

Kā mēs braucām...

- 28.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Uz RūjienuŠonedēļ, skolēnu rudens brīvdienās, starpnovadu izbraukuma semināra ietvaros Rūjienas vidusskolā viesojās 45 latviešu valodas un literatūras skolotāji.

...veriet vaļā to uzmanīgi

- 28.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Ir trešdienas vakars, un Valmieras integrētajā bibliotēkā vēl viens stūrītis otrajā stāvā ir gaišs. Mēneša nogalē uz oktobra sanāksmi pulcējušies bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas Grāmatu kluba biedri.

Vidzemes Augstskolā pedagogu konference

- 27.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

28. un 29.oktobrī Vidzemes Augstskolā (ViA) notiks konference – praktisks seminārs pedagogiem „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. Konference tiek rīkota projekta „Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide” ietvaros.

Vēl var pieteikties informācijas tehnoloģiju olimpiādei

- 27.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Jau piekto gadu pēc kārtas informācijas tehnoloģiju nozares līderi — Lattelecom Technology sadarbībā ar Microsoft Latvia, IIBA Latvijas nodaļu, Accenture Latvija un FMS Group organizē IT olimpiādi, kurā aicināti piedalīties vidējo un augstāko izglītības iestāžu audzēkņi.

Aizpildot skolas brīvlaiku radoši

- 27.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Tradicionāli skolēnu rudens brīvlaikā no 25. līdz 29. oktobrim Valmieras jaunatnes centra «Vinda» radošajās darbnīcās «Rudens pilsētā» piedalīties sev interesējošās nodarbēs ik dienu ierodas vairāk nekā 100 skolas vecuma bērnu un jauniešu.

Darbā iepazīst dzīvi un profesiju

- 26.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Skolas sols arodvidusskolu skolēniem vairāk vai mazāk dod iespēju izzināt izvēlētās profesijas teorētisko pamatu, mācību kabinetos un vietējā praksē apgūt labas iemaņas dzīvei un darbam. Solis tālāk, dziļāk ir darbs ārzemēs.

Fosfātiem — stop!

- 22.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Bal­ti­jas jū­ra — vie­na no lie­lā­ka­jām ie­sā­ļā ūdens pla­tī­bām un jau­nā­kā jū­ra pa­sau­lē, uni­kā­la eko­sis­tē­ma — ir ap­drau­dē­ta. 70000 km 2 jeb vai­rāk ne­kā 1/6 da­ļa jū­ras mirst. Tie ir mil­zī­gi jū­ras ap­ga­ba­li, ku­ros skā­bek­ļa ba­da re­zul­tā­tā ne­kas ne­spēj dzī­vot.

Vēstures paralēles

- 22.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā pirm­dien Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas or­ga­ni­zē­ta­jā no­dar­bī­bā «Wen­de­kin­der» («Pār­mai­ņu lai­ka bēr­ni») pie­da­lī­jās 10. — 12. kla­šu sko­lē­ni, kas pa­dzi­ļi­nā­ti ap­gūst vā­cu va­lo­du, un trīs vēst­nie­cī­bas dar­bi­nie­ki, no­dar­bī­bu va­dī­ja Re­be­ka A. Ka­šēns — Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas Rī­gā ata­še­ja, at­bil­dī­gā par pre­si, sa­bied­ris­ka­jām at­tie­cī­bām, ju­ri­dis­kiem un kon­su­lā­riem jau­tā­ju­miem. Sa­dar­bī­bas ko­or­di­na­to­re un or­ga­ni­zē­tā­ja Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā — vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ju me­to­dis­kās ko­lē­ģi­jas va­dī­tā­ja Ru­ta Amo­li­ņa un vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ja Oli­ta Nī­man­te.