(Saīsināti no Lēmuma)

Par Rūjienas novada izglītības iestāžu reorganizāciju

25.Februāris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Lai nodrošinātu Rūjienas novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Rūjienas novadā, pamatojoties uz likumu «Par pašvaldībām» un Izglītības likumu, atbilstoši Rūjienas novada domes Kultūras, izglītības un sporta komitejas 2015. gada 3. februāra atzinumam, atklāti balsojot: PAR — 12 (Dana Alpeusa, Guntis Gladkins, Aldis Kļaviņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Jānis Roze,  Gita Zariņa, Madars Zariņš, Modris Karselis, Dairis Šmits, Linda Kalve); PRET — nav;  ATTURAS — nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ: reorganizēt Vilpulkas sākumskolu un Jeru pamatskolu, tās pievienojot Rūjienas vidusskolai un Rūjienas pilsētas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei «Vārpiņa».