Māra Rone

Māra Rone

Latvijas pasta lēmums — pāragrs un nekorekts

2.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Mū­su abo­nen­ti ne­būs zau­dē­tā­ji; laik­raksts iz­nāks čet­ras rei­zes ne­dē­ļā

- Jā­cī­nās! Laik­rak­stiem jā­iz­nāk arī sest­die­nās!

- Re­ģi­o­nā­la­jiem me­di­jiem jā­aiz­stāv sa­vas in­te­re­ses, Pas­tam jā­sa­gla­bā tā­da pas­ta pie­gā­des kār­tī­ba, kā­da pa­re­dzē­ta par 2011. ga­du no­slēg­ta­jā lī­gu­mā.

- Esam sa­šu­tu­ši par pas­ta rī­cī­bu un esam par to, ka jā­tur­pi­na cī­nī­ties.

- Laik­rak­stu iz­nāk­ša­nas die­nu mai­ņa ne­ga­tī­vi ie­tek­mēs sa­bied­ris­ko do­mu, kā arī vi­su ma­su me­di­ju tir­gu. Vis­lie­lā­kie zau­dē­tā­ji būs re­ģi­o­nā­lie me­di­ji.

- Ja Lat­vi­jas pasts se­vi uz­ska­ta par god­prā­tī­gu pre­ses iz­de­vē­ju sa­dar­bī­bas part­ne­ri, tad tas ne­drīkst vien­pu­sī­gi pie­ņemt lē­mu­mu, kas iz­de­vēj­sa­bied­rī­bām nes lie­lus ne­kom­pen­sē­ja­mus ma­te­ri­ā­los zau­dē­ju­mus.

Lai lauksaimniecības zemes neslīktu

2.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Tre­šo ga­du valsts me­li­o­rā­ci­jas sis­tē­mas ir valsts SIA Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas ne­kus­ta­mie īpa­šu­mi pār­rau­dzī­bā. Par pa­veik­to stās­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­na me­li­o­rā­ci­jas no­da­ļas Val­mie­ras sek­to­ra va­dī­tā­ja Ludmila BEMBERE.

Lodes mālam Vaidavā pievienotā vērtība

22.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ar pre­ču zī­mi Ke­ra­mi­ka no Vai­da­vas tirdz­nie­cī­bā se­vi daudz­vei­dī­gi pie­sa­ka SIA Re­be­ka. Te ra­žo­ša­na ar­vien bi­ju­si pa­kār­to­ta pir­cē­ju pie­pra­sī­ju­mam un pirkt­spē­jai. Kāds ne­lie­la­jam uz­ņē­mu­mam ir šis gads? Par to sa­ru­nā ar SIA Re­be­ka rī­ko­tāj­di­rek­to­ru Uģi Balodi.

Paši audzē, paši tirgo

19.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Kal­nie­šos, Vai­da­vas cen­trā, 1,3 hekt­āru ābeļ­dār­zā pras­mī­gi saim­nie­ko Rū­ta un Al­dis Prie­dī­ši. Ve­se­lī­gi ābo­li ir no­vāk­ti arī šo­ru­den, kad Vid­ze­mē ābe­les daudz­viet ir tuk­šas. Saim­nie­kus va­re­nā ābo­lu tel­tī sa­sta­pām, šķi­ro­jot smar­žī­go, krā­sai­no ra­žu — il­gā­kai uz­gla­bā­ša­nai un āt­rā­kai re­a­li­zā­ci­jai. Par šo se­zo­nu Al­dis pa­stās­tī­ja:

Lauksaimniecībā risks ir vienmēr

18.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Vil­pul­kas pa­gas­ta zem­nieks Jā­nis Šķes­ters sa­vā saim­nie­cī­bā no­dar­bo­jas ar graud­ko­pī­bu un jau div­pa­dsmi­to se­zo­nu au­dzē arī gri­ķus. Dau­dzi re­ģi­o­na graud­kop­ji pēc pēr­nā ga­da to­tā­lās ne­veik­smes no gri­ķiem at­sa­cī­ju­šies. Jā­nis ne­ka­pi­tu­lē­ja Zie­meļ­vid­ze­mes lai­ka kap­rī­žu priek­šā, no­mai­nī­ja sēk­lu, gri­ķus ie­sē­ja pat vai­rāk, un — iz­de­vās. Tas arī bi­ja gal­ve­nais ie­mesls sa­ru­nai ar iz­da­rī­go lau­ku uz­ņē­mē­ju.

Vēl viena sakārtota atpūtas vieta

18.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ipi­ķos ne­slēpj gan­da­rī­ju­mu par pa­gas­ta pār­val­des līdz­da­lī­bu or­ga­ni­zā­ci­jā No Sa­la­cas līdz Rū­jai, kur ar ini­ci­a­tī­vu var ie­sais­tī­ties un fi­nan­si­ā­lu at­bal­stu to re­a­li­zā­ci­jai var ie­gūt kā uz­ņē­mē­ji un ne­val­stis­kās or­ga­ni­zā­ci­jas, tā arī paš­val­dī­bas. Līdz šim no Ipi­ķiem fi­nan­sē­ju­mu ir gu­vis viens Le­a­der pro­jekts: Mēs — Sa­pra­šai, Sa­pra­ša — mums, ko ie­snie­dza sa­bied­ris­kā or­ga­ni­zā­ci­ja at­tīs­tī­bas centrs Bal­tās nak­tis. Tā au­to­re ir Sa­ni­ta Zil­pau­ša.

Ar zeltu novērtēts "čaklo rokdarbu pulciņš"

12.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Par Jērcēnu pagasta z/s Veckūkuri un tās enerģisko saimnieci ILVIJU JAKOVINU Liesma rakstīja, kad, pārstrādes uz ņēmumos strauji krītoties piena iepirkuma cenām, tieši šī saimniecība viena no pirmajām valstī veikalos sāka tirgot pašu fasētu svaigpienu. Nu uz sakopto sētu bija jābrauc nesen iegūtās zelta medaļas dēļ un arī tāpēc, ka par labdari Ilviju mūs lūdza uz rakstīt Kristīgās žēlsirdības centrs, kur zupas virtuvē katru nedēļu kā ziedojums tiekot no likts spainis ar Veckūkuru pienu.

Attēlā: ATBILDĪGI. Tieši tā, pildot svaigpienu un pēc tam fasējot jogurtu, nelielajā ražotnē strādā Jorens un Lana.

Sarežģītākā sezona pēdējos 15 gados

12.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Jēr­cē­nu pa­gas­ta zem­nie­ku, bi­ju­šo val­mie­rie­ti Juriju OVSJAŅIKOVU pa­ma­to­ti dē­vē par zi­no­šā­ko smilts­ērk­šķu au­dzē­tā­ju Zie­meļ­vid­ze­mē. Nu jau vai­rāk ne­kā 16 ga­dus tie­ši šā ārst­nie­cis­kā, vit­amī­niem ba­gā­tā au­ga kop­ša­na z/s Pun­ti­ņi ir kļu­vu­si ne ti­kai par lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas pa­mat­no­dar­bi, bet arī par saim­nie­ka lie­lā­ko aiz­rau­tī­bu. Ju­rijs pats pēc sa­vas ini­ci­a­tī­vas ir rī­ko­jis se­mi­nā­rus Stren­čos, Val­kā, Val­mie­rā un po­pu­la­ri­zē­jis smilts­ērk­šķus. Lies­ma Ju­ri­ju sa­ti­ka smilts­ērk­šķu no­vāk­ša­nas tal­kā.

Gājputnu apdziedāts rudens arums

5.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Kā 4. ok­tob­rī Ma­tī­šos, Pid­ri­ķī, Burt­nie­kos, Ren­cē­nos, Liz­dē­nos, Bu­kā un Val­mie­ras pie­vār­tes lau­kos pār­lie­ci­nā­jās Lies­ma, lauk­saim­nie­kiem paš­laik ak­tu­ā­la ir ze­mes ar­ša­na. Re­dzē­jām arī sē­tas un lau­kus, kur cil­vē­ki vēl ra­ka pē­dē­jos kar­tu­pe­ļus, bet daudz­viet uz ru­dens la­pu zel­ta fo­na jau skais­ti sa­za­ļo­ju­ši zie­mā­ji.

Cietes ražošana "Zaļās karotītes" zīmē

5.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Cie­tes no­za­re Ei­ro­pā jo­pro­jām pār­dzī­vo sa­rež­ģī­tu lai­ku, un kar­tu­pe­ļu au­dzē­tā­ji un pār­strā­dā­tā­ji mek­lē ie­spē­jas pa­aug­sti­nāt sa­vu kon­ku­rēt­spē­ju un at­rast jau­nus no­ie­ta tir­gus sa­ra­žo­ta­jai pro­duk­ci­jai. Arī SIA Alo­ja - Star­kel­sen ša­jā se­zo­nā mai­nī­ti līdz­ši­nē­jie sa­dar­bī­bas uz­stā­dī­ju­mi. Par to un vēl ci­tām ra­žo­ša­nas ak­tu­a­li­tā­tēm stās­ta uz­ņē­mu­ma ag­ro­no­me Aiga KRAUKLE.

Vastse Rosa. Lauku mājā "Mežabrāļi"

1.Oktobris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Tūlīt aiz Apes Dienvidigaunijā, Vastse Rosā, pie Vaidavas upes atrodas nams, kura saimnieks Meelis Möttus vienpadsmito gadu savā sētā uzņem viesus, lai stāstītu par Vastse Rosas cilvēkiem, kas Igaunijas okupācijas gados nepakļāvās svešajām varām un palika uzticīgi brīvas Igaunijas idejai.

Par "Liesmas" abonēšanu 2011. gadam

30.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Latvijas pasts laikrakstu un žurnālu abonēšanas kampaņu sāk 1. oktobrī. Pasta nodaļās, kurās kases aparātiem uzstādīta lietojumprogramma EGLE ar tiešsaistes pieslēgumu, un uzņēmuma interneta vietnē www.abone.pasts.lv abonementus 2011. gadam varēs noformēt līdz 25. decembrim. Pārējās pasta nodaļās, pie pastniekiem un pa informatīvo tālruni pie abonementiem varēs tikt līdz 20. decembrim. Arī šogad abonentiem līdz 1. decembrim būs iespēja aizpildīt Abonēšanas pieteikumu, kas tiks izsūtīts pa pastu kopā ar Laikrakstu un žurnālu katalogu 2011. gadam.

Jārīkojas pašiem un jābūt dzīvotspējīgiem

28.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Noslēdzies lauksaimnieku prestižais konkurss Sējējs 2010. Šogad laureāta nosaukums, sudraba medaļa, diploms un balva tika septiņiem konkursa dalībniekiem. Laureāta nosaukums konkursa vērtēšanas grupā Saimniekošana laukos piešķirts Burtnieku novada SIA Zemturi ZS un tās īpašniecei Imantai Višņevskai.

Uzvaras var gūt tikai savā zemē

21.Septembris, 2010
Valmierietis
Laikrakstā

Ag­ro­no­mi IVAN­DA un RIT­VARS LEI­TE­NI, Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jai lik­vi­dē­jot vie­nī­go šķir­ņu sa­lī­dzi­nā­ša­nas ie­cir­kni Vid­ze­mē, pa­li­ka bez al­go­ta dar­ba un bi­ja kā no lai­vas iz­mes­ti. Abiem to­laik pie­ti­ka uz­ņē­mī­bas ne­pa­do­ties un ar cī­nī­tā­ja ga­ru mi­nis­tri­jā pie­dā­vāt šo dar­bu pa­veikt pri­vā­ti. Lai tas no­tik­tu, ie­pir­ku­ma kon­kur­sos vi­ņiem ar­vien no jaun­a jā­ie­gūst valsts pa­sū­tī­jums. Tas, ka SI­A Ru­ģē­ni augu šķir­ņu sa­lī­dzi­nā­ša­nu valsts uz­de­vu­mā veic nu jau 13 ga­du, lie­ci­na ti­kai par pro­fe­si­ona­li­tā­ti.

Ražotājam svarīga ir atgriezeniskā saikne

21.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Par maiz­nī­cas Liep­kal­ni pē­dē­jā lai­ka vei­ku­mu pa­tē­rē­tā­ju līdz­da­lī­bas pa­lie­li­nā­ša­nā stās­ta fir­mas mar­ke­tin­ga va­dī­tā­ja Ieva Zariņa.

Attēlā:

IEVA ZARIŅA: — Liep­kal­niem ir sva­rī­gas pir­cē­ju do­mas, tā­dēļ ko­mu­ni­kā­ci­jai tiek mek­lē­ti ar­vien jau­ni vei­di. Ai­ci­nām līdz­dar­bo­ties!

Ražu izglābj gadiem krātā pieredze

21.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Burt­nie­ku no­va­da z/s Liel­ru­ģē­ni lau­ki at­ro­das pie Val­mie­ras ro­be­žas. Ta­jos prā­vās pla­tī­bās aug dār­ze­ņi. Šī ir vie­na no re­ta­jām mūs­pu­ses saim­nie­cī­bām, kur ga­rās va­gās var re­dzēt kā­pos­tus. Arī šo­gad. Kā­da ir to ra­ža? Prā­vā lau­ka ma­lā vai­cā­jām saim­nie­cei ĻUBAI SJAKSTEI.

Ķirbju produkti — veselīga pievienotā vērtība

14.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Je­ru pa­gas­ta Le­jas­va­ga­ļos jau des­mi­to ga­du no­dar­bo­jas ar ķirb­ju au­dzē­ša­nu tir­gum. Tiek uz­tu­rē­ta un at­jau­no­ta arī uni­kā­la vai­rāk ne­kā 40 šķir­ņu ķirb­ju ko­lek­ci­ja un šo­gad — pras­mī­gās saim­nie­ko­ša­nas ju­bi­le­jas ga­dā — māj­ra­žo­ša­nā re­a­li­zā­ci­jai ir sa­ra­žo­tas ķirb­ju su­kā­des, bet Igau­ni­jā, Pol­li pil­sē­tas kon­ser­vu ce­hā, pēc saim­nie­cī­bas pa­sū­tī­ju­ma paš­laik top ķirb­ju bie­ze­nī­ši. Lies­ma vies­mī­lī­ga­jos Le­jas­va­ga­ļos cie­mo­jās, kad tur vā­ca ķirb­ju ra­žu.

Attēlā: BANĀNI. In­ta Liel­bār­de sa­mē­ro­jas ar šķir­nes va­re­na­jiem ek­sem­plā­riem.

Katra aitiņa ir jāmīl

10.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ir vairāk nekā 30 Latvijas Aitu audzētāju asociācijas Latvijas tumšgalves šķirnes aitu audzēšanas saimniecību. Viena no tām - Naukšēnu novadā.

Attēlā: KĻAVIŅI. Vi­ņi tā­la­jā, pa­šu pirk­ta­jā lau­ku īpa­šu­mā Nauk­šē­nos dzī­vo jau 16 ga­dus. Tur uz­au­gu­ši vi­ņu trīs dē­li Krišs, Kār­lis, Klāvs, tur sa­gai­dī­ta pa­sta­rī­te El­fa Di­ā­na. No krei­sās: stu­dents Krišs, mam­ma Dai­ga, skol­nie­ce El­fa un tē­tis Kas­pars.

Aloja Starkelsen sākusies cietes kartupeļu pieņemšana

8.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Cietes ražotājfirmas "Aloja Starkelsen" agronome Aiga Kraukle Liesmai pastāstīja, ka pārstrādes uzņēmumā šonedēļ sākusies cietes kartupeļu pieņemšana no sadarbības partneriem. Pirmās kartupeļu kravas uz Aloju atceļojušas no Ērika Čākura saimniecības Selgas Naukšēnu novadā un Kārļa Rokpeļņa saimniecības Uzēni Mazsalacas novadā.

Attēlā: KRAVAS PILDĀS. Sa­ska­ņo­ti un rai­ti pār­ti­kas kar­tu­pe­ļus ‘Vi­ne­ta’ vāc SIA "Burt­nie­ku grauds" dar­bi­nie­ki. Kā vie­na pie­ka­be ar tu­pe­ņiem pil­na, tā uz­reiz otrs trak­tors pie ra­cē­ja klāt. Un tā stun­du pēc stun­das, hekt­āru pēc hekt­āra.

Pirmoreiz bez būt vai nebūt

7.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Zālienā pie Vilpulkas sākumskolas un bērnudārza par jaunā mācību gada ieskaņu vairākas dienas liecināja lieli un raibi rudens ziedu vainagi, kuros katrs pašu audzētais zieds ticis likts ar kādu labu apņemšanos un cerību. Par to, kāds šajā mācību iestādē solās būt jaunais cēliens, stāsta tās direktore Gita Zariņa.

Attēlā: KUPLĀ LOKĀ. Vilpulkas sākumskolas un bērnudārza skolotājas kopā ar bērnudārza ķipariem