Māra Rone

Māra Rone

Dārzs ar košu puķu rotu

21.Jūlijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ir vasaras vidus, un kopš agra pavasara dārzkopju lolotie puķu bērni ir pašā plaukumā. Dārzi bagātīgi zied. Arī Valmierā ne viens vien dārziņš priecē ar sakoptību, izdomu un labu gaumi. Viens no tādiem ir Rūpniecības ielā, kur dzīvo Ločmeļu ģimene.

Viesu ierosinājumi "Jaunbomjos"

19.Jūlijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Par Mazsalacas novada Skaņākalna pagasta Jaunbomjiem, kur darbojas izdarīgā saimniece IlzE LaizānE, Liesma rakstījusi vairākkārt: te senās kūts šaurības dēļ likvidēja pienkopību un kā alternatīvu izraudzīja puķu stādu un dārzāju audzēšanu siltumnīcās, te ierīkoja upeņu stādījumu, vecajā kūtsaugšā tapa moderna puķu stādu māja, bet vēlāk stāvu zemāk ierīkoja daudz pieredzējušās mājas muzeju.

Trīspadsmitās sezonas ražu gaidot

14.Jūlijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība saviem biedriem sniedz graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas un realizācijas pakalpojumus. Soli pa solim atbilstoši peļņai 13 gados ražošanas bāzē iekārtās un tehnoloģijās ieguldītas prāvas investīcijas.

Pēteris un Pauls — pozitīvisma vairotāji "Rūjā"

14.Jūlijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiālē Rūja kopš aprīļa ir Pēteris un Pauls. Viņu svinīgā sagaidīšana ar baloniem, centra iemītnieku ceptām kūkām un darinātām dāvanām bijis gaidīts notikums, kam sekojusi ne tikai jautra abu vārdu svētku svinēšana, bet arī pirmo reizi centra pastāvēšanas vēsturē — siena talka.

Sev un garāmbraucējiem par prieku

12.Jūlijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Neierasti nopļauts sētais baltā āboliņa zāliens pie īpašuma Rami Rūjienas ceļa malā Valmieras pagastā. Tādam meistarstiķim vienaldzīgi garām pabraukt nevar, tādēļ arī Liesma piestāja, lai papriecātos par precīzi izpļauto baltā āboliņa šaha lauku.

Laukakmeņu pārvērtības Dīķeru kaltē

7.Jūnijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

SIA Rūj­ak­mens šo­gad ap­ri­tēs pie­ci ga­di. Ne­lie­lā uz­ņē­mu­ma ra­žot­ne at­ro­das skais­tā vie­tā — Nauk­šē­nu no­va­da Dī­ķe­ros, bi­ju­šās mui­žas saim­nie­cī­bas ēkā. Va­re­no lauk­ak­mens ēku sa­vu­laik cē­lu­ši pras­mī­gi meis­ta­ri. Pēc ga­du sim­tiem šai pa­šā vie­tā at­kal strā­dā ak­mens ap­strā­des meis­ta­ri.

Kāds ir šis biz­ness? Stās­ta SIA Rūj­ak­mens val­des priekš­sē­dē­tājs Kaspars Apšs.

Saņem augstāko piena iepirkuma cenu Latvijā

31.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Lai arī Māršava ir samērā jauna lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, tās valdes priekšsēdētājas Daces Pastares kabinetā pie sienas izvietotā Latvijas karte nepārprotami liecina, ka šīs piensaimnieku kooperācijas biedri atrodas nu jau vai visos valsts reģionos.

Metālmākslinieks meklē 44 baltus kreklus

30.Maijs, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

ANDRIS DUKURS pro­fe­si­o­nā­las in­te­re­ses pēc iz­sēr­fo­jis in­ter­ne­tu, lai pa­sau­lē at­ras­tu sa­va ra­do­šā rok­rak­sta lī­dzi­nie­kus. Uz­gā­jis vai­rā­kus no­va­to­ris­kus me­tā­lis­tus, bet kā viņš me­tā­la mež­ģī­ņu teh­ni­kā ne­strā­dā ne­viens.

Kā­das ie­ce­res me­tā­lā jā­īs­te­no šo­va­sar? To de­vā­mies no­skaid­rot uz Je­ru pa­gas­tu, kur bi­ju­ša­jā Rū­jie­nas mui­ži­ņā dzī­vo Du­ku­ru ģi­me­ne.

Lauksaimniecības tehnikas skatēs aktīvāk nekā pērn

24.Maijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) jau no marta vidus novados rīko lauksaimniecības tehnikas skates. Mūspusē pirmais loks sākās 11. aprīlī Matīšos un Mazsalacā, bet beidzās 28. aprīlī Rencēnos, spēkratu pārbaužu otrais piegājiens 23. maijā finišēja Rencēnos.

Rozīne — mazliet citāds saldējums

20.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Lelde Sotniece ir Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē mā­cī­ta pār­ti­kas teh­no­lo­ģe, meis­ta­re, kas sa­vas mā­jas ra­žot­nē Skrī­ve­ros ga­ta­vo sal­dē­ju­mu. Tas Lel­des, vi­ņas ve­cā­ku un brā­ļu iz­prat­nē ir ra­došs pro­cess, tā­dēļ dro­ši var teikt, ka ģi­me­nes uz­ņē­mu­mā SIA Ro­zī­ne top Lat­vi­jai ne­tra­di­ci­o­nāls sal­dē­jums. Par to aiz­rau­tī­gi stās­ta Lel­de.

Kaut kas nebijis — 5 santīmi par apkalpošanu!

20.Maijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Val­mie­rā, Ju­ma­ras ie­lā 195, Rī­gas ie­lā 41, Tēr­ba­tas ie­lā 1, Sta­ci­jas ie­lā 1, kā arī Sta­ci­jas un Nā­kot­nes ie­las krus­to­ju­mā ir SIA Plus Punkts ki­os­ki, kur jau ga­diem tir­go ne ti­kai pre­ses iz­de­vu­mus, bet arī au­to­bu­su ta­lo­nus, lo­te­ri­ju bi­ļe­tes, tāl­ru­ņu kar­tes un vēl ci­ta vei­da pro­duk­ci­ju. Kopš 19. mai­ja SIA Plus Punkts tirdz­nie­cī­bas vie­tās vi­sā Lat­vi­jā, pēr­kot jeb­ku­ru pre­ses iz­de­vu­mu un iz­man­to­jot ci­tus fir­mas pa­kal­po­ju­mus, par kat­ru pir­ku­mu pir­cē­jiem nā­kas pie­mak­sāt pie­cus san­tī­mus, ko uz­ņē­mums uz­ska­ta par ap­kal­po­ša­nas mak­su. Lie­lā­kā da­ļa pir­cē­ju par jau­no kār­tī­bu ir ne­iz­prat­nē.

Latvijā vienīgais papīra ražotājs

17.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

SIA Pa­pīr­fab­ri­ka Lī­gat­ne, ra­žo­jot pa­pī­ru un kar­to­nu, tur­pi­na gan­drīz 200 ga­du se­nas pa­pī­ra ra­žot­nes tra­dī­ci­jas. Pa­pīr­fab­ri­ka ta­pu­si 1815. ga­dā mil­tu dzir­na­vu vie­tā. Ie­gā­dā­tas jau­nas ie­kār­tas. Bla­kus fab­ri­kai iz­vei­dots Ei­ro­pā to­laik mo­der­nā­kais strād­nie­ku cie­mats ar ko­ka dzī­vo­ja­mām mā­jām un sa­bied­ris­kām celt­nēm. Fab­ri­ka de­gu­si, eva­ku­ē­ta uz Krie­vi­ju, bom­bar­dē­ta, to­mēr iz­dzī­vo­ju­si vēs­tu­res līk­lo­čos.

Par uz­ņē­mu­ma šo­die­nu Lies­mai stās­ta ser­ti­fi­cē­ta gi­de Rasma Vanaga, kas fab­ri­kā no­strā­dā­ju­si 44 ga­dus, iz­au­gu­si no strād­nie­ces līdz di­rek­to­ra viet­nie­cei un re­a­li­zā­ci­jas da­ļas va­dī­tā­jai.

Ar radošu pieeju

10.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Ko da­rīt, ja mā­jas vai bi­ro­ja di­zai­nā gri­bas ie­nest jau­nus ak­cen­tus, bet diem­žēl ne­sa­nāk nau­das glez­nai? Dau­dzi šo pro­blē­mu sek­mī­gi at­ri­si­na, ie­rā­mē­jot kā­du fo­to­grā­fi­ju vai arī pie­lī­mē­jot sie­nai fo­to­ta­pe­ti. La­bi, ja to var iz­ga­ta­vot pēc in­di­vi­du­ā­la pa­sū­tī­ju­ma. Iz­rā­dās, ka Val­mie­rā jau vai­rā­kus ga­dus to pro­fe­si­o­nā­li veic SIA Fo­to­ta­pe­tes. Par šo biz­ne­su stās­ta ne­lie­lā uz­ņē­mu­ma di­rek­tors Ivars Ceriņš un val­des lo­cek­le Indra Lapiņa.

"Gunaspalete" plašajā pasaulē

9.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Amat­nie­ce Guna Miķelsone stel­lēs sēž kopš pus­au­dzes ga­diem, bet kā in­di­vi­du­ā­lā dar­ba vei­cē­ja grīd­se­gas auž četr­pa­dsmi­to ga­du. Tā sa­nā­cis, ka tie­ši pē­dē­jais uz­ņē­mēj­dar­bī­bas gads pa­vē­ris pla­šāk lo­gu amat­nie­ka dar­ba no­vēr­tē­ju­mam. Lūk, veik­smes stāsts par lat­vie­šu lu­pa­tu de­ķu ce­ļu pa­sau­lē.

Gribas palikt Latvijā

9.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Pē­dē­jā lai­kā da­žā­du lī­me­ņu va­dī­tā­ji un ie­rēd­ņi skais­ti, bet diem­žēl vē­lē­ju­ma iz­teik­smē ru­nā, ka jā­at­bal­sta jau­nu cil­vē­ku pa­lik­ša­na Lat­vi­jā. At­ro­das pat tā­di fan­ta­zē­tā­ji, kas ga­ta­vi saukt mā­jās jau aiz­brau­ku­šos. Cik re­ā­la paš­laik ir vēl­me ie­sak­ņo­ties dzim­ta­jā pu­sē un sākt tur no nul­les pa­šam sa­vu lauk­saim­nie­cis­ko ra­žo­ša­nu? Kā ar šo ie­ce­ri vei­cas ARTŪRAM RAKECKIM?

Draudzes mīlestības dāvana

20.Aprīlis, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Pirms Liel­die­nām Val­mie­ras Sv. Sī­ma­ņa drau­dzē bi­ja aiz­kus­ti­nošs la­bes­tī­bas mir­klis — svēt­die­nas sko­las au­dzēk­nei un Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las skol­nie­cei Kris­ti­ā­nai Svit­kai drau­dze uz­dā­vi­nā­ja īpa­šu mī­les­tī­bas dā­va­nu — jau­nu flau­tu.

Darbam nav augļu, ja klāt tam nav sirds

15.Aprīlis, 2011
Viesis
Laikrakstā

Jau­nai se­zo­nai mos­tas Lat­vi­jas daiļ­dār­zi. Ne vie­nu vien no tiem pro­jek­tē­ju­šas un ie­ko­pu­šas Ko­cē­nu pa­gas­ta uz­ņē­mē­jas Alda Ozola un Kristīne Čakste. Šis mā­tes un mei­tas tan­dēms ir pa­mats ģi­me­nes biz­ne­sam.

Ja pircējs prasa, precei jābūt

12.Aprīlis, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Ar šā­du at­tiek­smi pret pa­tē­rē­tā­ju jau ga­diem sa­vās dau­dza­jās maiz­nī­cās strā­dā SIA Liep­kal­ni. Ar­vien tiek uz­svērts, ka šā iz­teik­ti lat­vis­kā uz­ņē­mu­ma mi­si­ja ir no­dro­ši­nāt ie­dzī­vo­tā­jus ar vi­ņu vēl­mēm un mai­zes lie­to­ša­nas pa­ra­du­miem at­bil­sto­šiem aug­stas kva­li­tā­tes mai­zes pro­duk­tiem, pie kam ar īpa­šu — Liep­kal­nu — gar­šu. Vai tas ir maiz­nie­ku vai kon­di­to­ru darbs lie­lā vai arī pa­vi­sam ma­zā cep­tu­vē, at­bil­dī­ba pret pir­cē­ju ir vien­līdz sva­rī­ga.