Linda Broka

Noslēgts sadarbības līgums starp Vidzemes Augstskolu un Valmieras tehnikumu

30.Decembris, 2022
Izglītība
Laikrakstā

16. decembrī tika noslēgts sadarbības līgums, kas paredz Vidzemes Augstskolas un Valmieras tehnikuma sadarbību, nodrošinot atbalstu gan skolēniem, gan studentiem savu kompetenču attīstīšanā, abu iestāžu infra­struktūras pilnveidošanā un izglītības uzlabošanā vidējā, profesionālajā un augstākajā līmenī Valmierā.

Nodibināta Vidzemes Augstskolas absolventu asociācija

29.Decembris, 2022
Izglītība
Laikrakstā

10. decembrī Vidzemes Augst­skolā (ViA) tika dibināta augst­skolas absolventu asociācija. Tā izveidota, lai stiprinātu augstskolas un absolventu savstarpējās attiecības un komunikāciju, organizētu pasākumus biedrības mērķu sasniegšanai, veidotu kontaktu tīklu un sadarbības. Asociācijas darbu plānots sākt 2023. gada janvārī.

Kā jūtas skolēns savās darba gaitās?

6.Marts, 2012
Viedokļi
Laikrakstā

Ja pa­jau­tā­siet sa­vam bēr­nam, kā­du at­bil­di sa­ņem­siet?

Kā ve­cā­ki, tā sko­lo­tā­ji vē­la­mies, lai bēr­ni at­tīs­tās un iz­vei­do­jas par vis­pu­sī­giem jau­nie­šiem, tā­pēc pie­dā­vā­jam pa­pil­dus vis­pār­iz­glī­to­jo­šiem mā­cī­bu priekš­me­tiem ap­gūt zi­nā­ša­nas un pras­mes mū­zi­kas, māk­slas un spor­ta jo­mā, t. i. sko­lās, kas pie­dā­vā ap­gūt šā­das pro­gram­mas pēc­pus­die­nās.