Evija Marinska

Pāri ugunskuram lec uzmanīgi!

18.Jūnijs, 2012
Dzīvesstils
Laikrakstā

Vasara ir ellīgi skaists laiks. Siltās naktis, basās kājas uz asfalta, rīta rasa un saule ir labākais, ko vasara cilvēkam sniedz. Ejot ārā, nav jāvelk mētelis un mutei priekšā nav jāsien šalle. Acis neasaro aukstuma dēļ, un skropstas arī vairs kopā nesasalst. Ir pavisam jauki. Pie tam — vasaras sākumā jāpaspēj izskriet cauri visām izlaidumu zālēm, kurās tiek atzīmēts kāda tava drauga nākamais solis dzīvē. Un tam visam pa virsu — Jāņi. Ak, Jāņi! Tie ir svētki ar lielo burtu, nudien. Tas nekas, ka Jāņu naktī odi kož sāpīgāk nekā visās citās naktīs un lietus arī mēdz līt biežāk — Jāņi ir fantastiska latviešu tradīcija.

Jaunietis ir jaunietis visu gadu

19.Septembris, 2011
Dzīvesstils
Laikrakstā

Pie­ķē­ru se­vi do­mā­jam, ka viss, kas sais­tās ar «ak­tu­a­li­tā­tēm sep­tem­brī», ir sko­la, mā­cī­bas, ap­ņem­ša­nās la­bāk mā­cī­ties un tam­lī­dzī­gi. Kris­tī­ne ie­tei­ca la­bāk iz­pē­tīt, vai jau­nie­šiem Val­mie­rā vis­pār ir ko da­rīt. Un tie­šām — sko­las sā­kums ta­ču ne­no­zī­mē ār­pus­kla­ses in­te­re­šu pēk­šņu pa­nī­ku­mu. Jau­nie­tis ir jauns un ak­tīvs ne ti­kai va­sa­rā, tāds tas ir vi­su ga­du.

Kur pazuda tradīcijas

18.Aprīlis, 2011
Dzīvesstils
Laikrakstā

Vai tu zi­nā­ji, ka Liel­die­nās daudz jā­šū­po­jas, jo tad vi­su ga­du ne­nāks miegs un ne­ko­dīs odi? Vai mam­ma tev bēr­nī­bā stās­tī­ju­si, ka olas Liel­die­nās ob­li­gā­ti jā­ēd ar sā­li, ci­tā­di vi­su va­sa­ru me­lo­si? Vai zi­nā­ji arī, ka cil­vē­kiem, kas ne­grib lie­las pē­das, Liel­die­nu rī­tā pirms sau­les lēk­ta ar kai­lām kā­jām jā­kāpj uz ak­mens?

Arī ziema ir izlaidumu laiks

23.Februāris, 2011
Izglītība
Portālā

Neatceros pēdējo reizi, kad, ieejot Vidzemes Augstskolas foajē, mani sagaidītu uzvalkos tērpti vīrieši un daiļās kleitās ģērbušās sievietes, priecīgi satraukti iestādes darbinieki un saposušies svešinieki. Iemesls, kāpēc šādu gadījumu atmiņā neizdodas atsaukt, ir tas, ka šie bija pirmie manis apmeklētie Vidzemes Augstskolas izlaidumi.

Neiznieko brīvdienas

21.Decembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Kat­ru rī­tu ejot uz sko­lu un pēc­pus­die­nā nā­kot at­pa­kaļ, pa­laist ga­rām pil­sē­tā vir­mo­jo­šo Zie­mas­svēt­ku sa­jū­tu nav ie­spē­jams. Uz­ņē­mē­ji no­trau­su­ši pu­tek­ļus no mir­go­jo­ša­jām lam­pi­ņām un iz­kā­ru­ši tās uz ēku fa­sā­dēm, mā­ju lo­gu ai­lēs ie­lik­tas sve­cī­tes, un pa­šā Val­mie­ras cen­trā sa­vu vie­tu at­ra­du­si pil­sē­tas gal­ve­nā eg­le.

Ko Google zina par tevi

15.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

In­ter­nets mū­su dzī­vē ir ie­sak­ņo­jies tik dzi­ļi, ka mēs vairs ne­spē­jam ie­do­mā­ties sa­vu ik­die­nu bez tā. Kat­ram in­ter­ne­ta lie­to­tā­jam vir­tu­ā­la­jā vi­dē ir iz­vei­do­jies «vir­tu­āls viņš» — fo­to­grā­fi­jas, iz­tei­ku­mi un ci­ta vei­da se­vis pre­zen­tē­ša­na ra­da sa­va vei­da vir­tu­ā­lo tē­lu. Vai šis vir­tu­ā­lais vei­dols pa­līdz ko­mu­ni­cēt in­ter­ne­tā un ār­pus tā vai to­mēr trau­cē? Cik daudz un ko var uz­ti­cēt in­ter­ne­tam? Tie ir šī mē­ne­ša lap­pu­ses «Starp ci­tu» ak­tu­ā­lie jau­tā­ju­mi.

Politika — ļoti vai politika — nemaz?

18.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ik rī­tu mē­ro­jot ce­ļu uz augst­sko­lu, nā­kas sa­stap­ties ar ie­lu ma­lās, au­to­bu­su pie­tu­rās un re­klā­mas sten­dos iz­vie­to­tiem vē­lē­ša­nu pla­kā­tiem. Te­le­vī­zi­jā kat­rā re­klā­mas pau­zē kāds pa­ma­nās ko ie­bļau­ties par at­se­viš­ķām par­ti­jām, arī ra­dio ne­maz ne­do­mā at­pa­likt. Tā­pat in­ter­ne­ta vi­de nav spē­ju­si pa­likt ne­pie­sār­ņo­ta — tā ir stāv­grū­dām pie­bāz­ta ar it kā ne­vai­nī­giem ie­tei­ku­miem un sla­vas vār­diem kon­krē­tu po­li­tis­ko par­ti­ju vir­zie­nā (vai arī glu­ži pre­tē­ji — kon­ku­ren­tus ni­ci­no­šiem ne­ga­tī­viem iz­tei­ku­miem). Nu jau šis tra­kums ir maz­liet pie­ri­mis, ta­ču ak­tu­āls tas lai­kam būs vien­mēr.