Aldis Kalcenavs

Kam ir dēls, tam ir viss

21.Decembris, 2018
Viedokļi
Laikrakstā

Slavenais un prātnieku iecienītais domātājs Sokrāts jau sen priekš Kristus dzimšanas ir teicis saviem mācekļiem: «Ja visaugstākā būtne mums nesūta kādu, kas mūs māca, tad mums jāatmet cerība padarīt cilvēci labāku.» Visas tautas ilgojās, ar cerībām meklēja un gaidīja mīļu palīgu, uzticīgu glābēju, mierpilnu padoma devēju. Dievs sūtīja savu vienīgo Dēlu – Jēzu Kristu. Tādēļ svinam šos svētkus tik krāšņi.

Gan vēsturē, gan nākotnē

23.Decembris, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

«Kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un, kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu; kas uzņem taisno vārdā, tas saņems taisnā algu. Un, kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri auksta ūdens vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tam viņa alga nezudīs.» /Mateja evaņģēlijs 10:40-42/

Ja vien vēlamies

22.Decembris, 2015
Viedokļi
Laikrakstā

Jēzus saka: «Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.» /Jāņa ev.8:12/

Žēlastība un miers jums no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk. /Atkl.1:4./

22.Decembris, 2014
Viedokļi
Laikrakstā

Burtnieku ev. lut. draudzei šis ir bijis bagāts gads.

Garīgajā dzīvē — iksvētdienas dievkalpojumi pl.11 Burtnieku baznīcā vai ziemas periodā Mācītājmuižā un Bērzaines saiešanas namā pl. 16 katrā trešajā svētdienā. Draudzē notikušas kristības, iesvētības, laulības, kristīgi izvadīti mirušie. Dažādi svētbrīži, garīgās mūzikas koncerti, kuros piedalījušies dziesminieks H. Sīmanis, mecosoprāns L. Vējiņa, pirmajā Adventē — Ieva un Aivars Lapšāni.