Aivars Ustups

Aivars Ustups

Netikumisks pieteikums vai nekrietnības karogs

8.Novembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Kopš lai­ka, kad ie­mā­cī­jos la­sīt un pēc tam arī rak­stīt, gan ve­cā­ki un sko­lo­tā­ji, gan ci­ti, kas cie­na cil­vē­ka per­so­nī­bu, ma­ni ir mā­cī­ju­ši, ka sve­šas vēs­tu­les bez rak­stī­tā­ju pie­kri­ša­nas la­sīt ne­drīkst. Nor­mā­lā sa­bied­rī­bā tā ir vis­maz ti­ku­mis­ka nor­ma. Vēs­tu­rē ir dau­dzi pie­mē­ri, kad ie­vē­ro­ja­mu, sa­bied­rī­bā po­pu­lā­ru cil­vē­ku per­so­nis­kā sa­rak­ste tiek pub­lis­ko­ta vien ga­du des­mi­tu in­ter­vā­lā pēc rak­stī­tā­ja un vēs­tu­les sa­ņē­mē­ja nā­ves. Arī tad — ti­kai ar tu­vu ra­du pie­kri­ša­nu.

Nav liela māka nomedīt piesietu dzīvnieku

1.Novembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Sā­ku­šās ko­lek­tī­vās me­dī­bas. Cik veik­smī­gas tās va­rē­tu būt šo­gad, jau­tā­ju par me­dī­bu lie­tām at­bil­dī­ga­jam Zie­meļ­vid­ze­mes virs­mež­nie­cī­bas in­že­nie­rim JĀNIM ROČĀNAM.

Valžu vai Aigara valdīšana

29.Oktobris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Straujie, pat diametrāli pretējie lēmumi, kas jau trīs nedēļas vēsta par jaunas valdības veidošanu, vēlreiz apliecina cauri gadsimtiem nākušo atziņu, ka pārbaudījums ar varu ir vissmagākais.

Pirms ratos vilcējzirgu jūgt

11.Oktobris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Uz­zi­nā­ju­ši bal­so­ju­ma par 10. Sa­ei­mas de­pu­tā­tu kan­di­dā­tiem vēl gan ne glu­ži ofi­ci­ā­los re­zul­tā­tus, dau­dzi ir pār­steig­ti par vie­no­tī­bu, ar kā­du lie­la da­ļa no it kā ne­iz­lē­mī­ga­jiem to­mēr bi­ja iz­šķī­ru­šies bal­sot par diez­gan pret­ru­nī­gas per­so­nī­bas sa­pul­ci­nā­ju­šo par­ti­ju ap­vie­nī­bu «Vie­no­tī­ba».

Mazsalaciešu cīniņš ar stirnu plosītājiem

4.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par vilku nekaunību satraukušies medību kluba «Mazsalaca» vīri. Divpadsmit pelēčus iecirknī starp Mazsalacu un Ramatu viņi pamanījuši jau pagājušajā rudenī, mēģinājuši ar tiem ko darīt, bet nav veicies noteikt to atrašanās vietu.

Gads ar jaunām ziņām par Zentu Mauriņu

24.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Oktobrī darbu atsāks Mūrmuižas tautas universitāte. Nodarbības atkal būs mēneša pirmajā sestdienā, bet universitātes koordinatore Aina Saleniece dod vēsti, ka sakarā ar Saeimas vēlēšanām, kas ir 2. oktobrī, klausītāji Mūrmuižā tiek gaidīti 9. oktobrī. Tad 1988. gadā atšķirtajā Tautas universitātes Gada grāmatā parādīsies jau 23. gada ieraksti.

Kā uz skatuves, un ne tikai teātrī

24.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Novada amatierteātra "Vīzija" režisore Iveta Kreišmane stāsta tā: - Dainis ir dzimis, lai būtu aktieris. Visa viņa dvēsele ir pie teātra. Dažkārt pat pārāk. Lūk, Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavās" viņam kaķīša loma tā aizgāja līdz dvēselei, ka viņš beidzot atzinās - nevar turpināt to spēlēt, jo loma viņu varot sadedzināt. Dainim vislabāk padodas raksturlomas, viņš dziļi ņem katru tēlu, ir radošs, nāk ar idejām. Kad izraugāmies jaunu lugu, vienmēr piedomāju, vai tajā ir loma, kurā sevi radoši atkal varēs izteikt Dainis.

Īpašās dienas politiķu rīcības prognozēšanai

20.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Pār­steidz pre­ci­zi­tā­te, ar kā­du lie­tu vai sau­lī­ti, auk­stu­mu vai sil­tu­mu ne ti­kai da­žām die­nām, bet il­gā­kam pe­ri­o­dam no­sa­ka da­ži zi­nā­tā­ji no tau­tas. Pat la­bāk par ofi­ci­ā­la­jiem lai­ka pro­gno­zē­tā­jiem. Li­kum­sa­ka­rī­bas vi­ņiem pa­rā­dot ga­diem pre­cī­zi pie­rak­stī­tie da­bas vē­ro­ju­mi. Vē­rā jā­ņem gan vē­ji, gan put­ni, gan mā­ko­ņi un sau­le. Se­viš­ķi šie no­vē­ro­ju­mi ir die­nās, ko lat­vie­ši uz­ska­ta par īpa­ši no­zī­mī­gām — Mā­ras die­na, Jur­ģi, Bēr­tu­ļi, Mi­ķe­ļi utt. Pie­mē­ram, ja drīz Mi­ķe­ļos, 29. sep­tem­brī, uz­snigs kaut da­žas pār­slas, ļo­ti auksts bū­šot ap Zie­mas­svēt­kiem.

Ziepētājiem nepatīk zaļās ziepes

11.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Nesen tika izteikts Valsts prezidenta stratēģiskās analīzes komisijas vadītāja Roberta Ķīļa vērtējums, ka pat brīdi pirms 10. Saeimas vēlēšanām nevienai no kandidējošajām partijām vēl nav skaidras nodokļu politikas. Secinājums izdarīts no tā, ka nevienas partijas pārstāvji neesot spējuši atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, kādas pārmaiņas nodokļos plāno deputātu kandidāti, kad tiks pie lemšanas Saeimā. R. Ķīlis pieļauj, ka tas skaidrojams ar zināšanu trūkumu, un satraucas: - Jautājums, vai tā nav arī citās jomās? Ja tā ir, tad esam pamatīgās ziepēs.

Stiprā ozola iezīmētās vērtības

7.Septembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Par aizgājušo vasaru un aktuālo dabas aizsardzības jomā Ziemeļvidzemē sarunājos ar vecāko valsts vides inspektoru ANDI ZVEJNIEKU, viņa darbības galvenais lauks ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija.

Attēlā: AR GUDRA SAIMNIEKA APZIŅU. Zī­mi par īpa­ši aiz­sar­gā­ja­mām da­bas vēr­tī­bām sa­vā te­ri­to­ri­jā, klāt­e­sot jau­na­jiem tal­ci­nie­kiem, iz­vie­tot pa­līdz arī Burt­nie­ku pa­gas­ta «At­dzel­vie­šu» saim­nieks Jā­nis Grīn­bergs (tre­šais no krei­sās).