Aivars Ustups

Aivars Ustups

Iereibušo "varoņdarbi"

16.Jūnijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par da­žu ne­piln­ga­dī­go ne­dar­biem, pat li­kum­pār­kā­pu­miem, sā­ko­ties sko­lu brīv­die­nām, sa­traukts Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas po­li­ci­jas priekš­nieks ALEKSANDRS MELNGĀRŠS: — Da­ži ne­piln­ga­dī­gie brīv­die­nas sāk diem­žēl tā­dās bal­lī­tēs, kur lie­to arī al­ko­ho­lis­kos dzē­rie­nus. Kau­gu­ru pa­gas­ta «Līz­be­tēs pui­sis, ko ne­uz­ve­dī­bas dēļ met ārā no sko­las Val­mie­rā, šo no­ti­ku­mu no­svi­nē­ja ko­pā ar 15 ne­piln­ga­dī­ga­jiem: kom­pā­ni­ja iz­dzē­ra 56 lie­lās alus pu­de­les. Slik­tā­kais, ka pui­ša ve­cā­ki ne­ie­bil­da ne pret šā­du bal­lī­ti, ne arī pret al­ko­ho­la lie­to­ša­nu.

Madaram Kalniņam — nozīmīga Eiropas balva

9.Jūnijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Aus­tri­jas gal­vas­pil­sē­tā Vī­nē Lat­vi­jas me­ža īpaš­nie­kam Ma­da­ram Kal­ni­ņam no Rū­jie­nas no­va­da 27. mai­jā ti­ka pa­snieg­ta An­der­sa Vo­la (An­ders Wall) vār­dā no­sauk­tā bal­va par ie­gul­dī­ju­mu lau­ku vi­des ilgt­spē­jī­gā ap­saim­nie­ko­ša­nā.

Burtnieks un vēji

6.Jūnijs, 2011
Sports
Laikrakstā

Burt­nieks sest­dien bi­ja do­mīgs — ļaut vai ne­ļaut ie­skrie­ties rie­tum­vē­jam. At­bil­sto­ši rā­dī­ju­miem «Ezer­prie­žu» vē­ja mē­rī­tā­jā prie­cī­gā­ku vai bē­dī­gā­ku vai­gu rā­dī­ja arī «Burt­nie­ku re­ga­tes» gal­ve­nais ties­ne­sis Ju­ris Ra­ģis. Vi­ņam pēc sa­cen­sī­bu at­klā­ša­nas ko­pā ar eze­ra pār­val­dī­bas spe­ci­ā­lis­tu Al­di An­so­nu vēl bi­ja jā­pa­gūst no­gā­dāt vie­tā dis­tan­ci ie­zī­mē­jo­šās bo­jas.

Saeima atlaiž Zatleru

3.Jūnijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Lat­vi­jai nu būs jauns pre­zi­dents — An­dris Bēr­ziņš. Bal­so­ju­mā 2. jū­ni­jā piln­va­ras šo pos­te­ni ie­ņemt vi­ņam de­va 53 Sa­ei­mas de­pu­tā­ti. Ama­tā jaun­ie­vē­lē­tais gan va­rēs stā­ties vien 8. jū­li­jā, no­do­dot Valsts pre­zi­den­ta zvē­res­tu. Līdz tam vēl Lat­vi­jas Valsts pre­zi­dents ir Val­dis Zat­lers, kas par sa­vām po­li­tis­kās nā­kot­nes ie­ce­rēm vēl ne­iz­sa­kās.

Stādu miljoni Latvijas mežiem

26.Maijs, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Par jau­nu­miem kopš ie­priek­šē­jās sa­ru­nas pēr­na­jā pa­va­sa­rī stās­ta a/s «Lat­vi­jas valsts me­ži» Stren­ču kok­au­dzē­ta­vas va­dī­tājs Jānis Zvejnieks:

Novadam — jauns saimnieks

26.Maijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš 26. ap­rī­ļa Be­ve­rī­nas no­va­dam ir jauns iz­pild­di­rek­tors — San­dris Brā­lēns, kas uz­ska­ta, ka at­grie­zies strā­dāt dzim­ta­jā pu­sē, jo dzi­mis Cem­pos. Te, ve­cās­mā­tes mā­jās «Jaun­cem­pos», pa­va­dī­ta bēr­nī­ba. Lau­ki arī no­tei­ku­ši pir­mo pro­fe­si­ju: San­dris 28. Val­mie­ras pro­fe­si­o­nā­li teh­nis­ka­jā vi­dus­sko­lā iz­mā­cī­jies par svies­ta meis­ta­ru.

Ārlietu ministrija grib palīdzēt uzņēmējiem

13.Maijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ār­lie­tu mi­nistrs Ģirts Valdis Kristovskis šo­ne­dēļ Val­mie­rā ap­mek­lē­ja arī pil­sē­tas paš­val­dī­bu un ar pil­sē­tas paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Ine­si Bo­ķi un iz­pild­di­rek­to­ru Jā­ni Bai­ku pār­ru­nā­ja gal­ve­no­kārt Ār­lie­tu mi­nis­tri­jas ie­spē­ja­mo at­bal­stu ārē­jo eko­no­mis­ko sa­ka­ru jo­mā. Mi­nistrs at­bil­dē­ja arī uz žur­nā­lis­tu jau­tā­ju­miem.

Par skaļumu, kas Klusajā nedēļā neiederas

19.Aprīlis, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Tos, kas ska­ļi kliedz, bie­ži vien sa­dzird vis­ma­zāk. Tas sa­kāms arī par par­ti­ju ak­ti­vi­tā­tēm pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, kad ai­ci­nā­ju­mi un sauk­ļi ska­nē­ja gan Pil­so­nis­kās sa­vie­nī­bas par­ti­jas kop­sa­pul­cē, gan LPP/LC par­ti­jas kon­gre­sā.

Par pūci no 1905. gada un izcilu brengulieti

13.Aprīlis, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Ie­priek­šē­jā ne­dē­ļā Be­ve­rī­nas no­va­dā bi­ja pa­sā­kums, kas va­rē­tu kļūt par aiz­sā­ku­mu no­piet­nai tra­dī­ci­jai, — pie Bren­gu­ļu sā­kum­sko­las, Kau­gu­ru pa­mat­sko­las un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Pa­sa­ci­ņa» au­dzēk­ņiem ar put­nu iz­stā­di vie­so­jās Lat­vi­jas Da­bas mu­ze­ja or­ni­to­logs Dmit­rijs Boi­ko.

Seksīga reitingu celšanas aģentūra

11.Aprīlis, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Ka­fi­ju vis­pirms vēr­tē­jam pēc smar­žas, mā­ju — pēc sa­kop­ta pa­gal­ma, pir­mo rei­zi sa­tik­tu cil­vē­ku — pēc ro­kas spie­die­na. Vien īpašs vēr­tē­jums ir po­li­ti­ķiem, ko vēr­tē pēc rei­tin­giem. Kā tie vei­do­jas, tas gan pa­liek vien ap­tau­jā­tā­ju zi­ņā.

Vieta, kur jauniešus sadzird

7.Aprīlis, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Tri­kā­tas jau­nie­šu cen­trā ro­sī­ba val­da kat­ru die­nu. Vis­vai­rāk jau­nie­šu te uz­ka­vē­jas pēc mā­cī­bām sko­lā. Pērn, pie­sa­kot Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­jai nu jau ot­ro pro­jek­tu «At­balsts Tri­kā­tas jau­nie­šu cen­tram», ie­gū­ti vai­rāk ne­kā 900 la­tu, par ko va­rē­ja ie­gā­dā­ties gal­da spē­les, ma­zā bil­jar­da gal­du, no­vu­su, arī gal­da te­ni­sa in­ven­tā­ru. Jau­nie­šu cen­trā ir čet­ri da­to­ri ar in­ter­ne­ta pie­slē­gu­mu un te­le­vi­zors. Te bez mak­sas ie­spē­jams ske­nēt, ko­pēt un prin­tēt. Cen­tra va­dī­tā­ja Tri­kā­tas pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ja Ive­ta Āb­ra­ma stās­ta, ka mi­nis­tri­jai ie­sniegts jau nā­ka­mais pro­jekts: tā kā Tri­kā­tai cau­ri tek Abuls, te ir eze­ri, jau­nie­ši cer ie­gā­dā­ties gu­mi­jas lai­vas pa­sā­ku­miem pie ūde­ņiem.

Brenguļu vērtību apzinātājs

7.Aprīlis, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Be­ve­rī­nas no­va­dā Edu­ar­du Lau­ri pa­zīst gan kā šīs pu­ses vēs­tu­ris­ko vēr­tī­bu ap­zi­nā­tā­ju, gan arī kā si­tu­ā­ci­jas la­bu pa­zi­nē­ju. — Gri­bu da­rīt vien­al­ga ko, bet lai tas bū­tu Bren­gu­ļu pa­gas­ta la­bā, — viņš sa­ka.

Par gājputniem un to atlidošanas vadītāju

4.Aprīlis, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Die­nās, kad ar­vien bie­žāk lū­ko­ja­mies de­be­sīs vai tu­vē­jos ko­kos, kur at­grie­ša­nos ar pa­va­sa­rī­gām bal­sīm pie­sa­ka gāj­put­ni, vai­rāk at­ce­ra­mies arī par cil­vē­kiem, kas šos put­nus pa­ras­ti pa­ma­na pir­mie un pa­zīst la­bāk par ik­die­nas vē­ro­tā­jiem. Sa­ru­nā­jos ar MĀRCI TĪRUMU, kas Lat­vi­jas or­ni­to­lo­gu bied­rī­bas mā­jas la­pā in­ter­ne­tā no­saukts par pro­gram­mas «Gāj­put­nu at­li­do­ša­na» va­dī­tā­ju.

Krāsainais ziemeļvējš

1.Aprīlis, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Va­kar no rī­ta «Lies­mas» e-pas­tā bi­ja vai­rā­kas fo­to­grā­fi­jas ar po­lār­blāz­mu (zie­meļ­blāz­mu) de­be­sīs virs Val­mie­ras. Sa­zi­nā­jos ar to au­to­ri Ra­mo­nu Ap­si no Tā­la­vas ie­las. Vi­ņa pa­stās­tī­ja:

Zemes stunda turpina uzvaras gājienu

25.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Šo­dien pa lai­ka jos­lām arī Lat­vi­jai pie­tu­vo­sies Ze­mes stun­da ar mu­di­nā­ju­mu pl. 20.30 uz vie­nu stun­du iz­slēgt ap­gais­mo­ju­mu, lai vis­maz sim­bo­lis­ki pa­rā­dī­tu ap­ņem­ša­nos dar­bo­ties Ze­mes la­bā. Cil­vē­ki ar­vien vai­rāk ap­zi­nās, ka ener­ģi­jas pār­mē­rī­gas tē­rē­ša­nas dēļ no­tiek ne­lab­vē­lī­gas pār­mai­ņas pla­nē­tas kli­ma­tā, tā­dēļ Ze­mes stun­da tur­pi­na uz­va­ras gā­jie­nu. 2007. ga­dā šī stun­da bi­ja Sid­ne­jas ini­ci­a­tī­va, ta­jā pie­da­lī­jās 2,2 mil­jo­ni māj­saim­nie­cī­bu un uz­ņē­mu­mu; 2008. ga­dā — jau 50 mil­jo­ni cil­vē­ku 35 val­stīs; 2009. ga­dā — sim­tiem mil­jo­nu cil­vē­ku no 3900 pil­sē­tām 88 val­stīs; pērn — sim­tiem mil­jo­nu 128 val­stīs 4000 pil­sē­tās. Ze­mes stun­da pērn ie­nā­ca arī Lat­vi­jā.

Pirms gājputni pavasari mājās pārnes

18.Marts, 2011
Izglītība
Laikrakstā

— Nāc ar put­niem ba­rā

Pum­pu­ro­tā za­rā,

Sil­tā sau­les sta­rā

Sa­tik­si­mies Pa­va­sa­rā!—

tā pa­ši vai no se­vis uz zie­mas un pa­va­sa­ra sliek­šņa rin­do­jās vār­di, kad Je­ru pa­mat­sko­lā rau­dzī­jām pēc sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa ie­ros­mes sko­lē­nu da­ri­nā­tos jau­nos put­nu bū­rī­šus. Je­rie­ši ar sa­vu pras­mi un uz­ņē­mī­bu mā­jok­ļu spār­no­ta­jiem drau­giem da­ri­nā­ša­nā po­pu­la­ri­tā­ti ie­gu­vu­ši pla­šā ap­kai­mē. Pa­va­sa­ra gai­dās nu jau tre­šo ga­du tā vi­ņiem ir in­ten­sī­vā­kā no­dar­be darb­mā­cī­bas stun­dās.

Prasme, kas lūzni pārkaļ vērtībā

17.Marts, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Garš ir Rī­gas zē­na, ta­ga­dē­jā ka­lē­ja Kriša Dubrovska ama­ta pras­mes ceļš, pirms viņš Tri­kā­tas «Lej­zem­nie­kos» nu kaļ «vi­su ko, kas vien ir iz­ka­ļams». Me­tāl­ap­strā­des pir­mās ie­ma­ņas Krišs ap­gu­vis Rī­gas amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lā, kur mā­cī­ties de­vies tā­dēļ, ka jau pui­kas ga­dos pa­ti­cis da­ri­nāt na­žus, ko ko­lek­ci­o­nē­jis brā­lis. Ka­lē­ja sā­kot­nē­jās pras­mes pēc tam ap­gū­tas Gun­ta Blū­men­tā­la darb­nī­cā Ba­bī­tē. Ta­ču pa­mat­rū­dī­jums da­būts as­to­ņos ga­dos Brīv­da­bas mu­ze­jā pie Tau­tas daiļ­ama­ta meis­ta­ra Viļ­ņa Vin­cē­vi­ča. Te nā­cies da­ri­nāt vec­lai­cī­gus ka­lu­mus ēku, pū­ra lā­žu un ci­tu priekš­me­tu res­tau­rē­ša­nai. Kri­ša ka­lu­mi nu esot mui­žu dur­vīs, pi­ļu lo­gos, arī da­ža jaun­ba­gāt­nie­ka sē­tā vi­sā Lat­vi­jā.

Ar sudrabu no pasaules čempionāta

11.Marts, 2011
Sports
Laikrakstā

Feb­ru­ā­rī Uk­rai­nā uz Pe­če­ņi­hu ūdens­krā­tu­ves le­dus no­ti­ka kār­tē­jais pa­sau­les čem­pi­o­nāts zem­le­dus mak­šķe­rē­ša­nā. Lat­vi­jas iz­la­ses ko­man­da (Nor­munds Gra­bov­skis, Ri­ta Ver­za-Gra­bov­ska, Gun­tis Kār­kliņš, Pē­te­ris Li­de­ris, Ha­rijs Ra­ci­bor­skis, Ma­reks Re­ķis un Kriš­jā­nis Kra­sov­skis), pa­lai­žot priek­šā vien uk­rai­ņus un po­ļus, iz­cī­nī­ja bron­zas me­da­ļas. Sa­vu­kārt val­mie­rie­te Rita Verza-Grabovska in­di­vi­du­ā­li ie­gu­va sud­ra­ba me­da­ļu. Pēc tam bi­ja Lat­vi­jas čem­pi­o­nāts Balt­eze­rā, kur Ri­ta sa­vai «Sal­mo» ko­man­dai pa­lī­dzē­ja iz­cī­nīt zel­tu, bet in­di­vi­du­ā­li sa­ņē­ma bron­zas me­da­ļu.

Putnu būru gatavības pārbaude

11.Marts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Pērn ag­rā pa­va­sa­rī da­bas drau­gi ko­pā ar Je­ru sko­lē­niem Se­das dī­ķos iz­vei­do­ja ligz­do­ša­nas vie­tas pī­lēm un bū­rus gai­ga­lām, kur va­rē­tu ie­mi­ti­nā­ties arī me­ža pū­ces. Ie­priek­šē­jā sest­die­nā jau­nie je­rie­ši ko­pā ar jau­nie­šiem no Burt­nie­kiem, Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ve­cā­ko in­spek­to­ru Rū­tas Ze­pas, An­da Zvej­nie­ka un sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa ro­si­nā­ti, de­vās iz­vēr­tēt ligz­du stā­vok­li un sa­kār­tot tās put­nu ligz­do­ša­nai.