Apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada budžets

- 6.Februāris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

31. janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldības deputātiem vienprātīgi balsojot «par», apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada budžets.

Salīdzinot ar aizvadītā gada budžetu, šobrīd pieņemtais budžets paredzēts pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai, uzsākto attīstības projektu īstenošanai un to attīstības projektu realizēšanai, kuriem piesaistīts ārējais finansējums.

2019. gada budžets vairāk atbilst «tehniskā» budžeta definīcijai, tāpēc vairāki pilsētas investīciju projekti šobrīd ir atstāti ieceru sarakstā. Iemeslus skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks:

«Iepriekšējos piecus gadus Valmieras pilsētas pašvaldības budžets, atbilstoši pilsētas attīstības tempiem, ik gadu palielinājās par 5 – 6%. Tas ļāva sabalansēt ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju dzīves kvalitātes nemainīgu uzlabošanu izglītības, sociālajās, drošības, vides, sporta un kultūras jomās. Taču 2018. gada nodokļu reformas rezultātā ir samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa, kas nonāk pašvaldību budžetā, līdz ar to fiskālā ietekme 2019. gada Valmieras budžetam ir negatīva – 1,6 miljoni eiro. Līdz ar to šobrīd esam atkarīgi no politiskiem lēmumiem. Pēc valsts budžeta pieņemšanas zināsim, kādi kompensēšanas mehānismi pašvaldībām tiks atbalstīti un cik lielā mērā. Tāpēc par projektu tālāku īstenošanu un kopējo darbu apjomu lemsim pēc valsts budžeta pieņemšanas.»

Ieņēmumi

2019. gadā plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir 43,896 miljoni eiro. 2019. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 16,437 miljoni eiro, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi – 2,01 miljoni eiro, azartspēļu nodokļa ieņēmumi – 208,2 tūkstoši eiro un citi.

Kopējie transfertu ieņēmumi plānoti 20,02 miljoni eiro, tajā skaitā 5,6 miljoni eiro no dažādiem ārējiem finanšu instrumentiem attīstības projektu īstenošanai.

2019. gadā ir saglabātas visas NĪN atlaides, tajā skaitā atlaides vientuļajiem pensionāriem, pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem, I un II grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, uzņēmumiem par atjaunotām ēkām, par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju un rūpnieciskās ražošanas ēkām, un citām NĪN atvieglojumu kategorijām.

Izdevumi

Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 52,39 miljoni eiro, kas tiks segti no ieņēmumiem un aizņēmumiem. Lielāko daļu no tiem veido izdevumi izglītībai – 28,19 miljoni eiro, kas sastāda 53,8% no kopējiem izdevumiem. Izdevumi sportam, kultūrai un reliģijai – 9,30 miljoni eiro, tajā skaitā sporta infrastruktūras attīstības projektiem, ekonomiskajai darbībai – 4,27 miljoni eiro. Tāpat pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tiks novirzīti 3,72 miljoni eiro, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 364,28 tūkstoši eiro, 169,73 tūkstoši eiro paredzēti veselības veicināšanas pasākumiem.

No visiem izdevumiem kārtējo izdevumu segšanai paredzēti 49% un investīcijām 43%.

Izglītība

No 2019. gada 1. septembra plānots palielināt pedagogu algas par likmi no 710 uz 750 eiro. Tā nodrošināšanai no septembra līdz decembrim pašvaldības budžetā papildus ir nepieciešami 46 tūkstoši eiro. Brīvpusdienu nodrošināšanai Valmieras izglītības iestāžu 5. – 6. klašu bērniem paredzēti 100 tūkstoši eiro. Arī 2019. gadā Valmieras skolu skolēni Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Lai turpinātu paaugstināt Valmieras izglītības iestāžu piedāvātās izglītības kvalitāti, jaunu pedagogu piesaistei paredzēts noslēgt līgumu ar nodibinājumu «Iespējamā misija», kā arī paredzētas studiju stipendijas jaunajiem pedagogiem, lai nodrošinātu pedagogu piesaisti Valmieras izglītības iestādēm.

Tiks uzsākta URBAN projekta ieviešana ar mērķi radīt jaunas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū.

Tiks pabeigta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve, Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība un izglītības iestāžu dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā.

Savukārt Valmieras Valsts ģimnāzijas jaunā mācību korpusa un sporta zāles būvniecībai un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecībai tiks pabeigta būvprojekta izstrāde.

Sporta, kultūras un reliģijas programmai paredzēti 9,3 miljoni eiro. Lielākie izdevumi saistīti ar sporta infrastruktūras attīstības projektu turpināšanu. Turpināsies Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas izbūve, kā arī BMX trases un tās starta ēkas būvniecība. Vidzemes Olimpiskā centra, sporta pasākumu un sporta klubu atbalstam plānoti 1,19 miljoni eiro, tajā skaitā 398,4 tūkstoši eiro dažādu sporta klubu atbalstam, 50 tūkstoši eiro paredzēti BMX čempionāta organizēšanai Valmierā 2019. gada jūlijā.

Šogad tiks pabeigta Valmieras Kultūras centra un Valmieras pils kultūrvides centra būvniecības būvprojektu izstrāde un uzsākta realizācija.

Budžetā ieplānoti 83 tūkstoši eiro pilsētas svētku organizēšanai, savukārt Valmieras drāmas teātra atbalstam – 151,6 tūkstoši eiro, tajā skaitā finansējums Valmieras vasaras teātra festivālam. Pilsētas noformējumam dažādos svētkos paredzēti 50 tūkstoši eiro. Tāpat 2019. gadā tiks saglabāts atbalsts kultūrvēsturisko objektu, valsts nozīmes kultūras pieminekļu un objektu uzturēšanai, tam plānoti 71,9 tūkstoši eiro.

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 3,28 miljonus eiro. Pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, kā arī piešķirts finansējums jaunām iniciatīvām. Bērna piedzimšanas pabalstiem plānoti 40 tūkstoši eiro, braukšanas maksu atvieglojumiem skolēniem un pensionāriem – 356,5 tūkstoši eiro. Atbalstam iedzīvotājiem par komunāliem maksājumiem plānots izlietot 406,4 tūkstošus eiro. Tāpat finansējums paredzēts pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, asistenta pakalpojumiem, aprūpei mājās, pansionāta darbības nodrošināšanai, pakalpojumiem sociālā riska ģimenēm ar bērniem un programmām bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 364,3 tūkstošu eiro apmērā, turpinot videonovērošanas sistēmas attīstīšanu – 31,5 tūkstoši eiro, kā arī atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanai – 18,7 tūkstoši eiro.

Jaunu stāvlaukumu, ielu, ietvju pārbūve no pamatbudžeta nav paredzēta līdz valsts budžeta apstiprināšanai aprīlī, kad būs zināms kopējais pašvaldībai pieejamais finansējuma apjoms.

Taču līdz aprīlim, kad notiks budžeta pārskatīšana, pilsētā turpināsies darbs pie aizvadītajā gadā uzsāktās ielu pārbūves un to ielu izbūves, kur piesaistīts ārējais finansējums, piemēram, Kauguru ielas pārbūve un Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojuma ar apvedceļu izbūve. Tiks pabeigta Ziloņu ielas pārbūves projekta izstrāde.

Vides aizsardzībai 2019. gadā piešķirti 1,03 miljoni eiro. Līdzekļi paredzēti zaļo zonu kopšanai, atkritumu izvešanai, kapu apsaimniekošanai, lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai, ziedu stādījumu veikšanai un kopšanai, pārvietojamo tualešu uzturēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā plānots izlietot 3,72 miljonus eiro, tajā skaitā finansējums zemes iegādei 110,8 tūkstoši eiro, nedzīvojamo ēku remontiem – 238,8 tūkstoši eiro. Tāpat 2019. gadā tiks turpināta energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana pilsētas ielās. Tiks uzsākta Gaujas krasta promenādes būvprojekta izstrāde.

Tāpat kā iepriekšējos gados 2019. gadā pašvaldība turpinās līdzfinansēt pagalmu pārbūves/ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, šim mērķim atvēlot 75,6 tūkstošus eiro.

Lai atbalstītu jaunās ģimenes, Valmieras pilsētas pašvaldība turpinās iesākto tradīciju Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt svinīgo laulību reģistrēšanas ceremoniju bez maksas.

Atbalsts piešķirts arī uzņēmējdarbības inovāciju grantu programmai.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030. gadam un attīstības programmā 2015. –2020. gadam ietvertajiem pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru