15. Decembris, 2018
Vārda dienu svin: Jana, Johanna, Hanna

Viesis

Sniedzoties pēc pāresošā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

VALDIS SVIRSKIS — filosofijas zinātņu maģistrs un filozofijas, retorikas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs. Akadēmiskās intereses papildinājās ar garīgu praksi, kad viņš nolēma apgūt koncentrācijas un meditācijas jogu M. Gandija miera prēmijas un UNESCO miera balvas laureāta Šri Činmoja (1931- 2007) vadībā, kas no 1970. līdz 2007. gadam sabiedriskā kārtā vadīja starpkonfesionālo meditāciju grupu ANO mītnē Ņujorkā. Valdis interesējas arī par garīgu mūziku, dzeju, mākslu un kino, mīl ikdienā izbaudīt skrējiena prieku un veģetāra ēdiena garšu.

Bērnības sapnis piepildīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mo­des māk­sli­nie­ce INGA TAURIŅA bēr­nī­bu pa­va­dī­ju­si vecāsmammas lauku mājās Je­ru pa­gas­tā. Mā­co­ties Je­ru pa­mat­sko­lā, no 6. kla­ses pa­ra­lē­li ap­mek­lē­ja Rū­jie­nas māk­slas sko­lu. Vē­lāk mā­cī­bas tur­pi­nā­tas Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā un Val­mie­ras māk­slas vi­dus­sko­lā. In­ga pa­bei­gu­si Mo­des māk­slas no­da­ļu Lat­vi­jas māk­slas aka­dē­mi­jā un paš­laik ir ma­ģis­tran­tū­ras stu­den­te.

Viens no Valmieras puikām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ģi­me­nē vi­ņu sauc par Jan­ci, bet drau­gi par Dra­vi­ņu. JĀNIS DRAVA stu­dē RTU Ener­ģē­ti­kas un elek­tro­ni­kas fa­kul­tā­tē. Šo­ru­den — tre­šā kur­sa stu­dents. Div­des­mit vie­nu ga­du jauns, spor­tisks un ar lep­nu­mu se­vi sauc par Val­mie­ras pui­ku.

Gaidu medaļas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā par Latvijas BMX braucēju izredzēm olimpiskajā Londonā Jānis Matisons, būvfirmas SCO Centrs valdes priekšsēdis un Burtnieku novada domnieks, taču Jānis ir arī ilggadējs Valmieras BMX kluba Tālava prezidents.

Katram laikam savs nesamais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mācīties nekad nav par vēlu — arī brieduma gados, — atzīst biedrības Kristīgais žēlsirdības centrs valdes priekšsēdētāja GAIDA PEVKO.

Svešā zemē stādu rozes...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nē, mans sarunas biedrs nav dārznieks, vienkārši viņš šo sentimentālo Čikāgas piecīšu dziesmiņu pieminēja, atceroties kādu Vācijā pirms Jāņiem sastaptu latviešu sievieti, kas tik precīzi bija vārdos definējusi savu (un arī viņa) esību ekonomiskajā trimdā.

Ja nezini, ko darīt, noskaidro savas intereses

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmo gadu Valmieras jaunatnes centra «Vinda» direktora vietnieces izglītības jomā darbu veic GUNA ĀBOLIŅA.

Tēvs un treneris

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­va­sar Ber­tā­nu uz­vārds Lat­vi­jas bas­ket­bo­lā tiek at­gā­di­nāts vēl un vēl. Ve­cā­kais dēls — Lat­vi­jas čem­pi­ons, jau­nā­kais — tik­ko draf­tēts bas­ket­bo­la Me­kā NBA. Tēvs DAINIS BERTĀNS jau ot­ro ga­du ir tre­ne­ris Lat­vi­jas ju­ni­o­ru iz­la­sē.

Īpašā laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

It kā ne­lat­visks uz­vārds — Dzvin­ko...

Jau vai­rā­kās pa­au­dzēs. Uk­rai­nisks, sais­tīts ar zva­nī­ša­nu, ska­nī­gu­mu. Dzim­tas­ko­ku es­mu pē­tī­jis, ta­ču līdz uk­rai­nim vēl ne­es­mu ti­cis. Ra­dos pa­ma­tā ir lat­vie­ši: Bēr­zi­ņi, Kļa­vi­ņi, Žē­pe­ri... Var­būt no tā­da uz­vār­da kaut kas ir gē­nos: tēvs Ju­ris Cē­sīs dzied ko­rī, es arī dzie­du...

Uz Valmieras publiku jāstrādā nopietni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā at­zīst Aija Puķāne, SIA Akā­ci­ja E.V. va­dī­tā­ja. Cēs­nie­ce, kas nu jau pus­ot­ru ga­du dien­die­nā uz Val­mie­ru brauc strā­dāt. Rau­ties nā­kas ne pa jo­kam, jo šis ir ēdi­nā­ša­nas biz­ness, ku­rā val­mie­rie­ši, sa­vā star­pā sa­cen­šo­ties, jau ne pir­mo ga­du tu­ras starp la­bā­ka­jiem Lat­vi­jā. Ta­ču Ai­ja ir am­bī­ci­ju pār­pil­na un ga­ta­va ve­se­lī­gai kon­ku­ren­cei.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Partneri