21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Sports

Oskars — Latvijas čempions!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Si­gul­das ka­ma­ni­ņu un bob­sle­ja tra­sē Bal­ti­jas kau­sa iz­cī­ņā, kas vien­lai­kus kal­po­ja gan kā Lat­vi­jas, gan kā Krie­vi­jas čem­pi­o­nāts bob­sle­ja div­nie­kiem, di­vu brau­cie­nu sum­mā āt­rā­kās se­kun­des uz­rā­dī­ja Krie­vi­jas spor­tis­tu Kas­ja­no­va/Be­lu­gi­na eki­pā­ža, bet ti­kai 0,12 s tai zau­dē­ja Os­kars Mel­bār­dis ar In­ta­ru Dam­bi, kas sa­snie­dza jau­nu re­kor­du tra­ses star­ta pos­mā — 4,83 s — un pir­mo rei­zi kļu­va par Lat­vi­jas čem­pi­o­niem.

Ar sudrabu no pasaules čempionāta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­rī Uk­rai­nā uz Pe­če­ņi­hu ūdens­krā­tu­ves le­dus no­ti­ka kār­tē­jais pa­sau­les čem­pi­o­nāts zem­le­dus mak­šķe­rē­ša­nā. Lat­vi­jas iz­la­ses ko­man­da (Nor­munds Gra­bov­skis, Ri­ta Ver­za-Gra­bov­ska, Gun­tis Kār­kliņš, Pē­te­ris Li­de­ris, Ha­rijs Ra­ci­bor­skis, Ma­reks Re­ķis un Kriš­jā­nis Kra­sov­skis), pa­lai­žot priek­šā vien uk­rai­ņus un po­ļus, iz­cī­nī­ja bron­zas me­da­ļas. Sa­vu­kārt val­mie­rie­te Rita Verza-Grabovska in­di­vi­du­ā­li ie­gu­va sud­ra­ba me­da­ļu. Pēc tam bi­ja Lat­vi­jas čem­pi­o­nāts Balt­eze­rā, kur Ri­ta sa­vai «Sal­mo» ko­man­dai pa­lī­dzē­ja iz­cī­nīt zel­tu, bet in­di­vi­du­ā­li sa­ņē­ma bron­zas me­da­ļu.

Pirms medaļu dalīšanas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Hi­po­lī­zings flor­bo­la virs­lī­gas sie­vie­šu tur­nī­rā Ru­be­nes mei­te­nes 24. feb­ru­ā­rī Ko­cē­nu spor­ta na­mā ar vār­tu re­kord­lie­lu star­pī­bu 26:8 (11:2, 9:2, 6:4) sa­grā­va Ķe­ka­vas no­va­da flor­bo­lis­tes. — Pēc pir­mās un ot­rās treš­da­ļas šķi­ta, ka mū­su pār­svars būs vēl ie­spai­dī­gāks, ta­ču pē­dē­jā pe­ri­o­dā spē­lē­tā­jas it kā ap­stā­jās. Arī as­to­ņas sa­vos vār­tos ie­lais­tas bum­bi­ņas ir pā­rāk daudz pret tur­nī­ra pa­sta­rī­ti — ma­ča gai­tu rak­stu­ro­ja ru­be­nie­šu tre­ne­ris Jā­nis Dai­nis. Edī­te Ban­ka­va un Evi­ta Ru­dzī­te gu­va pa 8 (!) vār­tiem, Lin­dai Lī­cei 5, Džei­nai Eg­lī­tei, Pau­lai Eg­lei, Za­nei Kla­be­rei, Ju­tai Hmeļ­nic­kai un Lie­nei Ra­jec­kai pa 1 trā­pī­ju­mam.

Vecatē slēpes slīd labi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Ve­ca­tē jau ot­ro zie­mu pēc kār­tas no­ti­ka slē­po­ša­nas sa­cen­sī­bas Burt­nie­ku no­va­da ap­lis 2011, šo­reiz pie­da­lī­jās te­ju 60 bal­to tra­šu cie­nī­tā­ji. Ie­spē­jams, sa­vas ko­rek­ci­jas da­līb­nie­ku skai­tā bi­ja ie­vie­su­si ma­ču pār­cel­ša­na — pirms ne­dē­ļas slē­po­tā­jus bū­tu nik­ni ko­dī­jis sals, šo­reiz, ie­spē­jams, da­žu la­bu po­ten­ci­ā­lo Ve­ca­tes brau­cē­ju bi­ja aiz­vi­li­nā­ju­ši vis­maz trīs al­ter­na­tī­vi pie­dā­vā­ju­mi cit­viet Lat­vi­jā.

Sporta svētki ģimenēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­vēr­to dur­vju ne­dē­ļā Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­las spor­ta zā­lē au­dzēk­ņus, ve­cā­kus, brā­ļus un mā­sas uz­ru­nā­ja sko­las di­rek­tors Vik­tors Li­tau­nieks. Pa­tī­ka­mā no­ska­ņā spor­to­ja un ak­tī­vi dar­bo­jās 18 kla­šu ko­man­das ar jau­kiem, su­lī­giem, vit­amī­niem ba­gā­tiem no­sau­ku­miem, pie­mē­ram, «Skā­bie cit­ro­ni», «Gra­nāt­ābo­li», «Jē­pī­ši», «Ķip­lo­ci­ņi», «To­mā­ti­ņi» u. c. Ko­man­du no­sau­ku­mus ro­si­nā­ja Be­ve­rī­nas no­va­da Kau­gu­ru pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bas «Svit­kas» un vei­ka­lu tīk­la «Top», SIA «Lars Li­mi­ted» dā­va­nām sa­rū­pē­tie vit­amī­niem ba­gā­tie aug­ļi.

Burtniecieši Nacionālās līgas pusfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne tik sek­mī­gi, kā bi­ja plā­nots, Na­ci­o­nā­lās lī­gas re­gu­lā­ro čem­pi­o­nā­tu pa­bei­dza Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti. No ce­rē­tiem 5 pun­ktiem di­vos iz­brau­ku­ma ma­čos pret sa­lī­dzi­no­ši vā­jā­kām ko­man­dām sa­nā­ca apa­ļa nul­lī­te, jo Mār­upes spor­ta cen­tra vo­lej­bo­lis­tiem ti­ka zau­dēts ar 1:3 (22:25, 28:26, 23:25, 15:25), bet Jē­kab­pi­lī — ar 0:3 (17:25, 22:25, 17:25)...

"Valmiera" tomēr nesalauž liepājnieces

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Žēl, bet mū­su bas­ket­bo­lis­tes pa­šas vien vai­nī­gas, ka svēt­dien pēc sī­vas cī­ņas sa­vā lau­ku­mā pret Lie­pā­jas me­ta­lur­ga ko­man­du ne­pra­ta sa­gā­dāt sa­vam tre­ne­rim Al­vi­lam Kauf­ma­nim dā­va­nu vār­da die­nā. Kā­du lie­ku sir­mu ma­tu gan...

Val­mie­ra — Lie­pā­jas me­ta­lurgs 60:64 (11:20, 12:10, 15:11, 16:13, 6:10)

BK Beverīna — ceturtdaļfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jo Ama­tie­ru Bas­ket­bo­la Lī­gas (ABL) re­gu­lā­rā tur­nī­ra spē­li pa­gā­ju­ša­jā piekt­die­nā Bren­gu­ļos aiz­va­dī­ja BK Be­ve­rī­na ko­man­da, kas uz­ņē­ma BK Pār­gau­ja/Cē­su SS bas­ket­bo­lis­tus.

Es mīlu šo spēli!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ru ga­du feb­ru­ā­ra pir­ma­jā sest­die­nā Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas spor­ta an­gā­rā pul­cē­jas sko­las ab­sol­ven­ti, kas mīl bas­ket­bo­lu. Tur­nī­rā, kas no­tiek jau 26. rei­zi, šo­gad pie­tei­cās 10 ko­man­das, kas ti­ka sa­da­lī­tas tri­jās apakš­gru­pās. Sa­cen­sī­bu da­līb­nie­kus uz­ru­nā­ja un svei­ca sko­las di­rek­tors Jā­nis Zem­ļic­kis. Tā kā tur­nī­rā re­gu­lā­ri pie­da­lās brā­ļi un mā­sas at­se­viš­ķās un ap­vie­no­tās ko­man­dās, šo­reiz tas ti­ka īpa­ši ak­cen­tēts, lai pa­rā­dī­tu ģi­me­ņu pēc­te­cī­bu ģim­nā­zi­jā. Brā­ļi un mā­sas ti­ka ie­mū­ži­nā­ti ko­pī­gā fo­to uz­ņē­mu­mā.

Roberts Slotiņš — ātrākais "Apkārt Alaukstam"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jā po­pu­lā­rā­ka­jā tau­tas slē­po­ju­mā Ap­kārt Alauk­sta eze­ram, kas no­ti­ka jau div­des­mit pir­mo rei­zi, šo­gad star­tē­ja re­kord­skaits da­līb­nie­ku: te­ju vai tūk­stoš trīs­simt 15 km tau­tas kla­sē, vai­rāk ne­kā di­vi sim­ti pa­sā­ku­ma pro­gram­mā pir­mo rei­zi ie­kļau­ta­jā starp­tau­tis­kās ma­ra­to­nu sē­ri­jas Eu­ro­lop­pet 42 km dis­tan­cē, kā arī 58 bēr­nu sa­cen­sī­bās.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri