18. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Kintija, Kora

Sports

Kājas ir pelnījušas brīvību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā Val­mie­ras ma­ra­to­nā bi­ja pa­ma­nāms īpat­nē­jā so­lī skrie­nošs pui­sis, kas de­vies dis­tan­cē ne­vis tra­di­ci­o­nā­la­jos spor­ta apa­vos, bet gan ar sai­tī­tēm pie kā­jām pie­stip­ri­nā­tās san­da­lēs. Ie­pa­zīs­tie­ties, viņš ir bi­ju­šais val­mie­rie­tis, ta­gad rī­dzi­nieks EDGARS RENCIS — viens no re­ta­jiem ga­ro dis­tan­ču skrē­jē­jiem Lat­vi­jā, kas pie­vēr­sies bas­kā­ju skrie­ša­nai.

Četru valstu slaloma meistari "Krācēs"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā, ai­rē­ša­nas tra­sē Krā­ces, Lat­vi­jas kau­sa iz­cī­ņas no­slē­gu­ma pos­ma sa­cen­sī­bās ai­rē­ša­nas sla­lo­mā sī­vi un sprai­gi cī­nī­jās Lat­vi­jas, Lie­tu­vas, Igau­ni­jas un Balt­krie­vi­jas la­bā­kie sla­lo­ma meis­ta­ri. At­kal tei­ca­mi star­tē­ja Val­mie­ras ai­rē­tā­ji.

Sporto kopā ar kaimiņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nie­šiem at­kal vei­cās, kad pēc ie­priek­šē­jo die­nu skar­ba­jiem vē­jiem un lie­ta­vām sest­die­nas rīts glu­ži kā pēc pa­sū­tī­ju­ma uz­au­sa pie­mī­līgs un pat sau­lains — kā ra­dīts fi­zis­kām ak­ti­vi­tā­tēm svai­gā gai­sā.

Orientēšanās ziņas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

* Ar la­biem re­zul­tā­tiem no Tal­li­nas ori­en­tē­ša­nās klu­ba or­ga­ni­zē­ta­jām ro­gai­nin­ga sa­cen­sī­bām Igau­ni­jas zie­me­ļu pie­kras­tē at­grie­zu­šies vai­rā­ki Val­mie­ras pu­ses ori­en­tie­ris­ti. Sie­vie­šu gru­pā 55 ko­man­du kon­ku­ren­cē piek­to vie­tu iz­cī­nī­ja Bur­kān­cie­ma OK du­ets Il­ze Pu­žu­le un Evi­ja Stra­čin­ska. Tre­šo vie­tu vī­ru gru­pā 55+ ga­di 7 stun­du un 55 mi­nū­šu dis­tan­cē iz­cī­nī­ja Ru­be­nes un Smil­te­nes vie­no­tais ori­en­tē­ša­nās spē­ku du­ets Jā­nis Dai­nis un Al­dis La­piņš. Sa­cen­sī­bas sa­pul­cē­ja 896 spor­tis­tus 355 ko­man­dās.

Veselīga aktivitāte veicina veselīgu domāšanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­rā iz­glī­tī­bas ie­stā­dē tiek iz­kop­tas un at­tīs­tī­tas sa­vas tra­dī­ci­jas. Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas ko­lek­tīvs, iz­man­to­jot paš­val­dī­bas pie­dā­vā­ju­mu vie­nu mā­cī­bu ga­da die­nu iz­man­tot Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nu, sep­tem­brī pie­da­lī­jās spor­ta die­nā, to iz­plā­no­ja un or­ga­ni­zē­ja spor­ta sko­lo­tā­ji Evi­ta Kor­ne­te un Gints Trē­ziņš. Evi­ta ir sko­las spor­ta sko­lo­tā­ju me­to­dis­kās ko­lē­ģi­jas va­dī­tā­ja, un vi­ņai šā­da mē­ro­ga pa­sā­kums, ku­rā pie­da­lās vi­si sko­lē­ni un sko­lo­tā­ji, bi­ja pir­mais.

Olimpiskā diena Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdien, atzīmējot Starptautiskās Olimpiskās komitejas pastāvēšanas 117. gadskārtu, daudzviet Latvijā tika rīkota Olimpiskā diena. Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, tā uz sportiskām aktivitātēm pulcēja vairākus simtus Valmieras izglītības iestāžu 9. — 12. klašu audzēkņu.

Oskars Brugemanis uzvar Valmieras kalniešu spēlēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Skotu kalniešu spēļu pirmsākumi vēstures annālēs minēti jau 11. gadsimtā, un seši vingrinājumi, kuros sacentās 6 atlēti, nav radikāli mainījušies kopš 18. gadsimta sākuma.

Burtnieku novadā — aktīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klāt ru­dens ar spor­ta se­zo­nu mai­ņu. Va­sa­rī­gie āra spor­ta vei­di pa­ma­zām tu­vo­jas fi­ni­šam, ka­mēr spor­ta spē­ļu da­līb­nie­ki, kam gai­dā­mas cī­ņas ap­jum­ta­jos lau­ku­mos, vēl ti­kai briest pir­ma­jām spē­lēm. Par ak­tu­a­li­tā­tēm Burt­nie­ku no­va­da spor­ta dzī­vē stās­ta gal­ve­nais spor­ta lie­tu bī­dī­tājs de­pu­tāts Igors Korņējevs:

Valmieras maratons noslēdz sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien no­slē­dzies skrie­ša­nas se­zo­nas no­slē­gu­ma vē­rie­nī­gā­kais pa­sā­kums — SportLat Val­mie­ras ma­ra­tons 2011, kas ir arī sa­cen­sī­bu se­ri­ā­la SportLat bal­va 2011 16. posms un Skrien Lat­vi­ja 5. posms. Sa­cen­sī­bas ri­si­nā­jās ma­ra­to­na (42,195 km), Han­zas maiz­nī­cas pus­ma­ra­to­na (21,097 km), Iki sa­te­līt­skrē­jie­na (6 km), bēr­nu skrē­jie­nu dis­tan­cēs (350 m un 500 m) un nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nos (5 un 15 km).

Vī­ru kon­ku­ren­cē uz­va­ras lau­rus plū­ca Rai­vis Za­ķis, dā­mu kon­ku­ren­cē Irī­na Štū­la-Pan­ko­ka. Val­mie­rie­tei Gu­ni­tai Šī­ran­tei — 3. vie­ta.

Startē dāmu čempionāts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien pl. 14 Ko­cē­nu spor­ta na­mā ar spē­li starp pa­gā­ju­šās se­zo­nas čem­pi­o­nā­ta sud­ra­ba lau­re­ā­tēm Ru­be­ne flor­bo­lis­tēm un čem­pi­on­vie­nī­bu RSU/Run­way tiks at­klāts Lat­vi­jas flor­bo­la sa­vie­nī­bas rī­ko­tais jau­nās se­zo­nas Lat­vi­jas čem­pi­o­nāts virs­lī­gas sie­vie­šu ko­man­dām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri