25. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Rauls, Rodrigo

Sports

Jaunieši gremdē gudri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdienas pievakarē, kad visi darbi padarīti, Valmieras Viestura vidusskolas sporta zālē uz kopēju volejbola spēli bija ieradušies Valmieras pašvaldības darbinieki un projektā "Igaunijas un Latvijas jauniešu lēciens uz jaunatnes līdzdalības metro kopā ar lēmuma pieņēmējiem" iesaistītie jaunieši.

Kā pa viļņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar mai­nī­gām sek­mēm Lat­vi­jas čem­pi­o­nā­ta virs­lī­gā cī­nī­ju­šās mū­su flor­bo­la ko­man­das. Tā Val­mie­ra/BSS mei­te­nes pēc zau­dē­ju­ma 3:9 (0:3, 2:3, 1:3) sa­vā lau­ku­mā RSU/Run­way sa­stā­vam (vār­tus val­mie­rie­šu la­bā gu­va Kris­ti­ā­na Anš­mi­te, Ma­da­ra Ru­dzī­te un Ie­va Jur­kā­ne) nā­ka­ma­jā kār­tā pēc čet­rām die­nām Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā ar 10:9 (6:2, 2:4, 2:3) de­vi­ņu spē­lē­tā­ju sa­stā­vā ap­spē­lē­ja tur­nī­ra pa­sta­rī­tes Ķe­ka­vas no­va­da flor­bo­lis­tes.

"Valmierai" sanāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti spē­lē­ja di­vas spē­les BBL Eli­tes di­vī­zi­jas čem­pi­o­nā­tā. Diem­žēl ne vie­sos, ne sa­vā lau­ku­mā pir­mo uz­va­ru šo­se­zon Bal­ti­jas mē­ro­gā gūt ne­iz­de­vās...

Ka­lev/Cra­mo — Val­mie­ra 63:52 (18:12, 17:9, 9:19, 19:12)

Vidzemes olimpiskais centrs: pirmā piecgade

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cik tad sen, kad Val­mie­rā no­ti­ka vi­sai asas dis­ku­si­jas par to, kā­dam būt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jam cen­tram. Ne­ma­not aiz­skrē­ju­ši pie­ci no­ti­ku­miem pār­pil­ni ga­di. Kā­di tie bi­ju­ši, in­ter­vi­jā Lies­mai stās­ta VOC di­rek­tors Artis Jansons.

Volejbolisti priecē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sekmīgi nu jau otro Nacionālās līgas čempionātu sākusi vīru volejbola komanda "Burtnieku novads".

Nav stabilitātes — nav uzvaru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Šau­ļos Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti tur­pi­nā­ja sa­vu ne­veiks­mju sē­ri­ju BBL Eli­tē, ot­ro rei­zi šo­se­zon tie­ko­ties ar Lie­tu­vas pērn tre­šo la­bā­ko ko­man­du, ko Val­mie­rā bi­ja re­ā­las ie­spē­jas uz­va­rēt (pa­ga­ri­nā­ju­mā 86:93), šo­reiz ti­ka pie­dzī­vots bez­ie­ru­nu zau­dē­jums. At­kal mū­sē­jiem ļo­ti pie­trū­ka pa­mat­sa­stā­va vī­ru Kauf­ma­ņa un An­dže­jev­ska, no pā­rē­jiem lau­ku­mā gā­ju­ša­jiem pār­lie­ci­no­šu snie­gu­mu de­mon­strē­ja vien da­ži. Pēc 6 zau­dē­tām spē­lēm par vie­tu BBL ta­bu­las pē­dē­jā ai­lī­tē var­būt pat va­rē­tu īpa­ši ne­sa­trauk­ties, ja ar kat­ru nā­ka­mo kār­tu ar­vien la­bāk ne­spē­lē­tu mū­sē­jo te­o­rē­tis­kie pre­ti­nie­ki cī­ni­ņā par vie­tu BBL aug­stā­ka­jā sa­bied­rī­bā — lī­gas jaun­pie­nā­cē­jiem Ru­du­pis bi­lan­ce 3/3, TTU/Ka­lev 2/4, Per­las 1/5, Dolp­hins 3/2, bet pērn ap­steig­ta­jiem Ne­ve­žis pat 4/1 un Lie­pā­jas Lau­vām 2/4. Tē­lai­ni iz­sa­ko­ties, vil­ciens jau uz­ņē­mis tem­pu, bet mēs vēl ti­kai ka­sē mak­sā­jam par bi­ļe­ti...

Meitenes spēlē un uzvar

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Yo­nex bal­vas iz­cī­ņā Āda­žos ve­cu­ma gru­pā līdz 10 ga­diem at­zī­mē­ja­mus pa­nā­ku­mus gu­va jau­nās te­ni­sis­tes Pau­la Port­na­ja un De­bo­ra Bēr­zi­ņa.

Būtu Zilākalna Marta dzīva...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nudien, vērojot jaunās basketbola sezonas sākumu Valmieras komandā, prātā nāk domas par kolektīvu (at)buršanas speciālistes apmeklējumu: kurš noņems mūsējiem šoruden uzkritušo traumu lāstu?!

Pacietību un meistarību!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar to pirmo noteikti jābruņojas Valmieras līdzjutējiem, gaidot šoruden pirmo uzvaru, jo arī septītajā jaunās sezonas mačā mūsējiem līdz gavilēm pietrūka dažu pašu iemestu grozu.

Valmierai pēriens arī Jelgavā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Žēl, bet arī treš­dien, Jel­ga­vā LBL čem­pi­o­nā­ta ma­čā sa­cen­šo­ties ar Zem­ga­li, mū­su bas­ket­bo­lis­ti ne­spē­ja re­a­li­zēt sa­vu po­ten­ci­ā­lu lau­ku­mā. Va­dot spē­li kā pa viļ­ņiem, lai­mī­gi ti­ka iz­rau­ta ie­spē­ja spē­lēt pa­ga­ri­nā­ju­mu, ta­ču ta­jā jel­gav­nie­ki vairs ne­ļā­va vie­siem gūt ne pun­kta...

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri