19. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija

Sports

Gatavi skriet vēl 30 gadus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kādā senā anekdotē integrēties kāriem sveštautiešiem ieteikts peldēt pāri Daugavai — tad otrā krastā izkāpšot jau kā latvieši.

Trīsdesmito reizi — "Apkārt Vaidavas ezeram"!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tradicionālajam 11,7 kilometru skrējienam Apkārt Vaidavas ezeram — 30 gadu! Skrējiena idejas autors ir vaidavietis Raimonds Vītols, visus šos gadus galvenā organizatora pienākumus uzņēmies Jānis Dainis.

Burtnieks apriņķots jau piecreiz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien jau piekto reizi Vecatē notika tradicionālais velobrauciens Apkārt Burtnieku ezeram. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas  distances  —  ar vienātruma velosipēdiem 12 km, Vichy maratons — 65 km, pusmaratons — 48 km, kā arī mazie aplīši bērniem.

Brīvprātīgie ministram piespēlē bumbu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­tī­va pil­so­nis­ku­ma vei­ci­nā­ša­nai 2011. ir pa­slu­di­nāts par Ei­ro­pas Brīv­prā­tī­gā dar­ba ga­du (EBDG), kad Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas da­līb­val­stīs po­pu­la­ri­zē brīv­prā­tī­gā dar­ba vēr­tī­bas un no­zī­mi sa­bied­rī­bā.

Pirmoreiz Valmierā, Latvijā, Ziemeļeiropā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar pēc­pus­die­nā ar Po­li­jas un Tu­ni­si­jas iz­la­šu spē­li Val­mie­rā sā­kās FIBA U-19 pa­sau­les čem­pi­o­nāts bas­ket­bo­lā ju­ni­o­riem.

Draudzība pāri okeāniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā vē­ja spār­niem aiz­li­do­ja abas Burt­nie­ku no­va­da pa­sau­les lat­vie­šu Trīs­zvaig­žņu spē­ļu sa­rī­ko­ju­ma Lī­go - 2011 die­nas. Gan Ren­cē­nu, gan Ēve­les, gan Ma­tī­šu sko­lu spor­ta zā­lēs in­te­re­sen­ti va­rē­ja rau­dzīt Ame­ri­kas Lat­vie­šu ap­vie­nī­bas (ALA), Sē­li­jas ze­mes un Burt­nie­ku no­va­da iz­la­šu pras­mes vo­lej­bo­lā un bas­ket­bo­lā, just lī­dzi Burt­nie­ku, Ēve­les, Ma­tī­šu un Ren­cē­nu sko­lu ko­man­du jau­na­jiem vo­lej­bo­lis­tiem un vo­lej­bo­lis­tēm.

Pasaules čempionātu basketbolā gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien pie Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra no­ti­ka Pa­sau­les čem­pi­o­nā­ta U-19 bas­ket­bo­lā in­for­ma­tī­va ak­ti­vi­tā­te. Pa­sau­les čem­pi­o­nāts U-19 bas­ket­bo­lā no­tiks no 30. jū­ni­ja līdz 10. jū­li­jam. Lai pie­sais­tī­tu in­te­re­sen­tus, jau­nie­ši uz­stā­dī­ja mil­zī­gu bas­ket­bo­la bum­bu, ci­ti at­rak­tī­vi de­mon­strē­ja bas­ket­bo­la tri­kus.

Svētki vieglatlētikai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­va­sar sa­ga­dī­jies, ka ar da­žu die­nu star­pī­bu Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā ri­si­nās viegl­at­lē­ti­kas sa­cen­sī­bas, kas kļu­vu­šas par na­ci­o­nā­lās spor­ta bā­zes vi­zīt­kar­ti — Val­mie­ras spē­les jau­nie­šiem un Valsts Pre­zi­den­ta bal­vas iz­cī­ņa Lat­vi­jas no­va­du iz­la­sēm. Abi šie sa­rī­ko­ju­mi no­tiek sep­tiņ­pa­dsmi­to rei­zi, pul­cē­jot per­spek­tī­vā­kos un meis­ta­rī­gā­kos spor­ta ka­ra­lie­nes viegl­at­lē­ti­kas bru­ņi­nie­kus.

Burtnieks un vēji

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nieks sest­dien bi­ja do­mīgs — ļaut vai ne­ļaut ie­skrie­ties rie­tum­vē­jam. At­bil­sto­ši rā­dī­ju­miem «Ezer­prie­žu» vē­ja mē­rī­tā­jā prie­cī­gā­ku vai bē­dī­gā­ku vai­gu rā­dī­ja arī «Burt­nie­ku re­ga­tes» gal­ve­nais ties­ne­sis Ju­ris Ra­ģis. Vi­ņam pēc sa­cen­sī­bu at­klā­ša­nas ko­pā ar eze­ra pār­val­dī­bas spe­ci­ā­lis­tu Al­di An­so­nu vēl bi­ja jā­pa­gūst no­gā­dāt vie­tā dis­tan­ci ie­zī­mē­jo­šās bo­jas.

Ar Valmieras ceļamaizi uz Spāniju un Itāliju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­sa­ra ir pro­fe­si­o­nā­lo bas­ket­bo­lis­tu jur­ģu laiks, kad spē­lē­tā­ji, kas ie­priek­šē­jā se­zo­nā spē­lē­ju­ši cie­nī­gi, jau­na­jam dar­ba cē­lie­nam mek­lē jau­nus saim­nie­kus ar la­bā­kiem pie­dā­vā­ju­miem. At­rā­dī­ties uz di­viem aug­stas kla­ses klu­biem ār­ze­mēs de­vu­šies arī Val­mie­ras spē­lē­tā­ji Jā­nis Bēr­ziņš un Pā­vels Ve­se­lovs.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri