21. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Eleonora, Ariadne

Sports

Pašam sev par prieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šogad sešās slēpošanas maratona trasēs Čehijā, Austrijā, Itālijā, Igaunijā, Zviedrijā un Norvēģijā Ainārs Ozoliņš veicis 369 kilometrus, kopā ar treniņos noslēpotajiem sanākšot arī apaļš tūkstotis, tā savu 2012. gada balto trašu statistiku Worldloppet seriālā lēš Valmieras uzņēmējs.

"Burtnieku novadam" uzvara ceturtdaļfināla startā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Na­ci­o­nā­lās lī­gas čem­pi­o­nā­ta play off cī­ņas ar pa­nā­ku­mu sa­vā lau­ku­mā Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las zā­lē sā­ka Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti, ska­tī­tā­ju kup­la pul­ka priek­šā čet­ros se­tos pie­vei­cot spor­ta klu­ba Cē­sis ko­man­du.

Pūķa pieradināšana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Burtniekā Sil­zem­nie­ku pie­kras­tē īpa­šu uz­ma­nī­bu pie­sais­tī­ja di­vu vī­ru vē­jā dan­ci­nā­tā bu­ra — tēvs un dēls Ag­ris un An­dris no Val­mier­mui­žas cen­tās pie­ra­di­nāt pū­ķi, ap­gūs­tot tā va­dī­ša­nas ie­ma­ņas. Ag­ris jau la­bu lai­ku dar­bo­jies vind­sēr­fin­gā, nu dēls gri­bot pa­mē­ģi­nāt kait­bor­du.

Paveikts labs darbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn ru­de­nī LabieDarbi.lv pro­jek­tu kon­kur­sā fi­nan­sē­ju­mu klin­šu kāp­ša­nas sie­nas iz­vei­dei Val­mie­rā ie­gu­va Vid­ze­mes klin­šu kāp­ša­nas at­tīs­tī­bas bied­rī­ba. Piekt­dien bied­rī­bas īrē­ta­jā tel­pā L. Pa­eg­les ie­lā 9 at­klā­ja Vid­ze­mē pir­mo zā­li, tā pa­re­dzē­ta ti­kai boul­de­rin­gam, kas ir viens no klin­šu kāp­ša­nas pa­vei­diem.

Apbalvo Kocēnu novada sportistus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Burt­nie­ku un Be­ve­rī­nas no­va­diem ir, ar ko mēs bū­tu slik­tā­ki?— at­skār­ta Ko­cē­nu no­va­da spor­ta dzī­ves or­ga­ni­za­to­ri, sa­ņē­mās un piekt­dien Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā no­or­ga­ni­zē­ja pir­mo Ko­cē­nu no­va­da spor­ta lau­re­ā­tu sa­rī­ko­ju­mu.

Valmieras MMB sacensības zemledus makšķerēšanā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Burt­nie­kā pie Sil­zem­nie­kiem tra­di­ci­o­nā­lās sa­cen­sī­bas zem­le­dus mak­šķe­rē­ša­nā or­ga­ni­zē­ja Val­mie­ras med­nie­ku un mak­šķer­nie­ku bied­rī­ba. Tās ie­va­dot, da­līb­nie­ku pa­rā­de ar klu­su­ma brī­di go­di­nā­ja ne­lai­kā no dzī­ves aiz­gā­ju­šo lie­lis­ko med­nie­ku un mak­šķer­nie­ku San­di Meln­gār­šu, ka vēl pērn lī­dzī­gās sa­cen­sī­bās bi­ja god­al­go­to pul­kā.

Zālē, kur aug čempioni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Spor­ta sko­lo­tā­ja un viegl­at­lē­ti­kas tre­ne­re INESE GRAVA Nauk­šē­nos strā­dā jau des­mi­to ga­du un pa­ma­to­ti le­po­jas gan ar valsts jau­nie­šu iz­la­ses ka­ma­niņ­brau­cē­jiem Sai­vu Dam­bī­ti un Iman­tu Mar­cin­kē­vi­ču, gan ar valsts čem­pi­o­niem 60 m bar­jer­skrē­jie­nā Al­vi Čā­ku­ru, Ola­fu Liek­ni­ņu un pā­rē­jiem Nauk­šē­nu bēr­niem, kas uz fi­zis­kām ak­ti­vi­tā­tēm — vo­lej­bo­lu, bas­ket­bo­lu, fut­bo­lu, te­ni­su, no­vu­su, flor­bo­lu, sli­do­ša­nu, slē­po­ša­nu — nav īpa­ši sku­bi­nā­mi, ko ap­stip­ri­na no da­žā­dām sa­cen­sī­bām pār­ves­tā ba­gā­tī­gā kau­su ko­lek­ci­ja tre­ne­res ka­bi­ne­tā.

Aerobikas festivāls

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rāk ne­kā 200 ak­tī­vās at­pū­tas cie­nī­tā­ju piekt­die­nas pie­va­ka­ri iz­vē­lē­jās pa­va­dīt Vid­ze­mes Olim­pis­ka­jā cen­trā, ģēr­bu­šies sal­do as­toņ­des­mi­to ga­du sti­lā, vi­ņi pie­da­lī­jās Vid­ze­mes aero­bi­kas fes­ti­vā­lā. Di­vu stun­du pub­lis­ka­jā aero­bi­kas ma­ra­to­nā ik­viens da­līb­nieks, vai tas bū­tu ie­sā­cējs vai jau liet­pra­tējs, va­rē­ja iz­mē­ģi­nāt da­žā­dus vin­gro­ša­nas vei­dus, sā­kot ar ka­la­nē­ti­ku un bei­dzot ar karst­asi­nī­go sal­su. No­do­dot sta­fe­tes ko­ci­ņu, ci­ta aiz ci­tas šīs no­dar­bī­bas no ska­tu­ves pa­aug­sti­nā­ju­ma va­dī­ja Val­mie­ras vin­gro­ša­nas stu­di­ju tre­ne­res.

Veiklības stafetes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras Pār­gau­jas sā­kum­sko­las spor­ta zā­lē ri­si­nā­jās Val­mie­ras sko­lē­nu veik­lī­bas sta­fe­tes 5. — 6. kla­šu au­dzēk­ņiem. Bi­ja pie­tei­ku­šās as­to­ņas ko­man­das, bet ie­ra­dās vien Ren­cē­nu pa­mat­sko­las, Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las un Pār­gau­jas sā­kum­sko­las gru­pas. Pā­rē­jām sko­lām to lie­dza vī­ru­si, pro­jek­tu ne­dē­ļas pa­sā­ku­mi, ga­ta­vo­ša­nās aero­bi­kas fes­ti­vā­lam u. c.

Februāris — slēpju mēnesis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā nu ne — Ve­ca­tes nakts slē­po­ša­nas sprints jau šo­va­kar. Par spor­ta ak­tu­a­li­tā­tēm Burt­nie­ku no­va­dā stās­ta gal­ve­nais spor­ta or­ga­ni­za­tors Igors Korņējevs:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri