22. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris

Sports

Sporta svētki ģimenēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­vēr­to dur­vju ne­dē­ļā Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­las spor­ta zā­lē au­dzēk­ņus, ve­cā­kus, brā­ļus un mā­sas uz­ru­nā­ja sko­las di­rek­tors Vik­tors Li­tau­nieks. Pa­tī­ka­mā no­ska­ņā spor­to­ja un ak­tī­vi dar­bo­jās 18 kla­šu ko­man­das ar jau­kiem, su­lī­giem, vit­amī­niem ba­gā­tiem no­sau­ku­miem, pie­mē­ram, «Skā­bie cit­ro­ni», «Gra­nāt­ābo­li», «Jē­pī­ši», «Ķip­lo­ci­ņi», «To­mā­ti­ņi» u. c. Ko­man­du no­sau­ku­mus ro­si­nā­ja Be­ve­rī­nas no­va­da Kau­gu­ru pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bas «Svit­kas» un vei­ka­lu tīk­la «Top», SIA «Lars Li­mi­ted» dā­va­nām sa­rū­pē­tie vit­amī­niem ba­gā­tie aug­ļi.

Burtniecieši Nacionālās līgas pusfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne tik sek­mī­gi, kā bi­ja plā­nots, Na­ci­o­nā­lās lī­gas re­gu­lā­ro čem­pi­o­nā­tu pa­bei­dza Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti. No ce­rē­tiem 5 pun­ktiem di­vos iz­brau­ku­ma ma­čos pret sa­lī­dzi­no­ši vā­jā­kām ko­man­dām sa­nā­ca apa­ļa nul­lī­te, jo Mār­upes spor­ta cen­tra vo­lej­bo­lis­tiem ti­ka zau­dēts ar 1:3 (22:25, 28:26, 23:25, 15:25), bet Jē­kab­pi­lī — ar 0:3 (17:25, 22:25, 17:25)...

"Valmiera" tomēr nesalauž liepājnieces

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Žēl, bet mū­su bas­ket­bo­lis­tes pa­šas vien vai­nī­gas, ka svēt­dien pēc sī­vas cī­ņas sa­vā lau­ku­mā pret Lie­pā­jas me­ta­lur­ga ko­man­du ne­pra­ta sa­gā­dāt sa­vam tre­ne­rim Al­vi­lam Kauf­ma­nim dā­va­nu vār­da die­nā. Kā­du lie­ku sir­mu ma­tu gan...

Val­mie­ra — Lie­pā­jas me­ta­lurgs 60:64 (11:20, 12:10, 15:11, 16:13, 6:10)

BK Beverīna — ceturtdaļfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jo Ama­tie­ru Bas­ket­bo­la Lī­gas (ABL) re­gu­lā­rā tur­nī­ra spē­li pa­gā­ju­ša­jā piekt­die­nā Bren­gu­ļos aiz­va­dī­ja BK Be­ve­rī­na ko­man­da, kas uz­ņē­ma BK Pār­gau­ja/Cē­su SS bas­ket­bo­lis­tus.

Es mīlu šo spēli!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ru ga­du feb­ru­ā­ra pir­ma­jā sest­die­nā Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas spor­ta an­gā­rā pul­cē­jas sko­las ab­sol­ven­ti, kas mīl bas­ket­bo­lu. Tur­nī­rā, kas no­tiek jau 26. rei­zi, šo­gad pie­tei­cās 10 ko­man­das, kas ti­ka sa­da­lī­tas tri­jās apakš­gru­pās. Sa­cen­sī­bu da­līb­nie­kus uz­ru­nā­ja un svei­ca sko­las di­rek­tors Jā­nis Zem­ļic­kis. Tā kā tur­nī­rā re­gu­lā­ri pie­da­lās brā­ļi un mā­sas at­se­viš­ķās un ap­vie­no­tās ko­man­dās, šo­reiz tas ti­ka īpa­ši ak­cen­tēts, lai pa­rā­dī­tu ģi­me­ņu pēc­te­cī­bu ģim­nā­zi­jā. Brā­ļi un mā­sas ti­ka ie­mū­ži­nā­ti ko­pī­gā fo­to uz­ņē­mu­mā.

Roberts Slotiņš — ātrākais "Apkārt Alaukstam"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jā po­pu­lā­rā­ka­jā tau­tas slē­po­ju­mā Ap­kārt Alauk­sta eze­ram, kas no­ti­ka jau div­des­mit pir­mo rei­zi, šo­gad star­tē­ja re­kord­skaits da­līb­nie­ku: te­ju vai tūk­stoš trīs­simt 15 km tau­tas kla­sē, vai­rāk ne­kā di­vi sim­ti pa­sā­ku­ma pro­gram­mā pir­mo rei­zi ie­kļau­ta­jā starp­tau­tis­kās ma­ra­to­nu sē­ri­jas Eu­ro­lop­pet 42 km dis­tan­cē, kā arī 58 bēr­nu sa­cen­sī­bās.

Pirms finiša spurta ceturtie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti Na­ci­o­nā­lās lī­gas čem­pi­o­nā­tā nu­pat sā­ku­ši pa­nā­ku­mus gūt ne sa­vā lau­ku­mā, bet vie­sos. Uz­ska­tāms pie­mērs — pē­dē­jās trīs spē­les.

Vieglatlētikas jaunais talants

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las 8. kla­sē mā­cās viegl­at­lē­ti­kas jau­nais ta­lants Al­vis Čā­kurs. Kā­du lai­ku viņš gu­vis iz­ci­lus pa­nā­ku­mus uguns­dzē­sī­bas spor­tā, bet paš­laik vi­ņa pri­o­ri­tā­te ir viegl­at­lē­ti­ka, un ne­sen viņš Lat­vi­jas zie­mas čem­pi­o­nā­tā spor­ta ma­nē­žā Rī­gā 60 m bar­jer­skrē­jie­nā iz­cī­nī­ja zel­ta me­da­ļu, sa­vu­kārt daudz­cī­ņā ie­gu­va 5. vie­tu.

Oskars divkārt otrais Eiropas kausā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­cīk­stes uz sa­cīk­sti sa­vā stū­rē­tā­ja meis­ta­rī­bā pro­gre­sē Os­kars Mel­bār­dis, kas ti­kai šo­se­zon no bob­sle­ja ka­ma­nu stū­mē­ja pār­kva­li­fi­cē­jās par pi­lo­tu. Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Švei­ces kal­nu kū­ror­ta Sankt­mo­ri­cas da­bī­gā le­dus tra­sē div­nie­ku sa­cen­sī­bās Os­kars ko­pā Rai­vi Zī­ru­pu pir­ma­jā brau­cie­nā sa­snie­dza ot­ro lai­ku, ot­ra­jā fi­ni­šē­ja ar tre­šo re­zul­tā­tu, abu no­brau­cie­nu sum­mā iz­cī­not 2. vie­tu 0,05 aiz Džo­na Džeim­sa Džek­so­na/De­na Mo­ni­ja (Liel­bri­tā­ni­ja) eki­pā­žas un par 0,08 s ap­stei­dzot Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņas rū­dī­tos švei­cie­šus Mar­ti­nu Ga­li­ke­ru/Fa­bio Bad­rau­nu.

ViA basketbolisti — tabulai pa vidu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­die­nas va­ka­rā Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las zā­lē sa­vu ses­to šīs se­zo­nas SEB Stu­den­tu bas­ket­bo­la lī­gas ma­ču va­dī­ja ViA bas­ket­bo­lis­ti. Ar kat­ru nā­ka­mo ce­turt­da­ļu ar­vien pa­lie­li­not pār­sva­ru, mā­ji­nie­ki pār­lie­ci­no­ši pie­vei­ca vie­nu no lī­gas pa­sta­rī­šiem RSEBAA ar 75:52. Re­zul­ta­tī­vā­kie Vid­ze­mes stu­den­tu rin­dās bi­ja Zēns ar 18, Iļ­jins ar 17, Bukšs ar 16 un Kīns ar 13 pun­ktiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri