21. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss

Sports

Svētki vieglatlētikai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­va­sar sa­ga­dī­jies, ka ar da­žu die­nu star­pī­bu Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā ri­si­nās viegl­at­lē­ti­kas sa­cen­sī­bas, kas kļu­vu­šas par na­ci­o­nā­lās spor­ta bā­zes vi­zīt­kar­ti — Val­mie­ras spē­les jau­nie­šiem un Valsts Pre­zi­den­ta bal­vas iz­cī­ņa Lat­vi­jas no­va­du iz­la­sēm. Abi šie sa­rī­ko­ju­mi no­tiek sep­tiņ­pa­dsmi­to rei­zi, pul­cē­jot per­spek­tī­vā­kos un meis­ta­rī­gā­kos spor­ta ka­ra­lie­nes viegl­at­lē­ti­kas bru­ņi­nie­kus.

Burtnieks un vēji

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nieks sest­dien bi­ja do­mīgs — ļaut vai ne­ļaut ie­skrie­ties rie­tum­vē­jam. At­bil­sto­ši rā­dī­ju­miem «Ezer­prie­žu» vē­ja mē­rī­tā­jā prie­cī­gā­ku vai bē­dī­gā­ku vai­gu rā­dī­ja arī «Burt­nie­ku re­ga­tes» gal­ve­nais ties­ne­sis Ju­ris Ra­ģis. Vi­ņam pēc sa­cen­sī­bu at­klā­ša­nas ko­pā ar eze­ra pār­val­dī­bas spe­ci­ā­lis­tu Al­di An­so­nu vēl bi­ja jā­pa­gūst no­gā­dāt vie­tā dis­tan­ci ie­zī­mē­jo­šās bo­jas.

Ar Valmieras ceļamaizi uz Spāniju un Itāliju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­sa­ra ir pro­fe­si­o­nā­lo bas­ket­bo­lis­tu jur­ģu laiks, kad spē­lē­tā­ji, kas ie­priek­šē­jā se­zo­nā spē­lē­ju­ši cie­nī­gi, jau­na­jam dar­ba cē­lie­nam mek­lē jau­nus saim­nie­kus ar la­bā­kiem pie­dā­vā­ju­miem. At­rā­dī­ties uz di­viem aug­stas kla­ses klu­biem ār­ze­mēs de­vu­šies arī Val­mie­ras spē­lē­tā­ji Jā­nis Bēr­ziņš un Pā­vels Ve­se­lovs.

Sporto kopā ar draugiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdien rīta pusē Valmieras 5. vidusskolas sporta laukums bija piepildīts ar dažādu krāsu atrakcijām, pasaku tēliem un sportiskiem maziem ķipariem.

Valmierieši starp labākajiem pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Itā­li­jas pil­sē­tā Tren­ti­no 26. mai­jā ar drau­dzī­bas sta­fe­ti, ku­ras ko­man­dās ko­pā star­tē­ja da­žā­du val­stu pār­stāv­ji, un lie­lis­ku no­slē­gu­ma ce­re­mo­ni­ju bei­dzās Pa­sau­les sko­lē­nu čem­pi­o­nāts ori­en­tē­ša­nās spor­tā. Šīs sa­cen­sī­bas no­tiek rei­zi di­vos ga­dos, un to po­pu­la­ri­tā­te un kon­ku­ren­ce pie­aug ga­du no ga­da.

"Kauča" no basketbolistu dinastijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jānis Kaufmanis jeb vienkārši Kauča ir vecākais no basketbolistu un treneru Alvila un Evas Kaufmaņu trim dēliem, arī basketbolistiem. Šosezon Valmieras kapteinis palika LBL ceturtdaļfinālā, kamēr vidējais brālis Kristaps LJBL U-19 finālturnīrā izcīnīja ceturto vietu, bet pastarītis Edgars U-12 finālā — sudrabu. Jānis oktobrī savu 22. dzimšanas dienu sagaidīs, iespējams, ne vairs Valmieras formā...

Ar laivu krācēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svētdien lieliskos laika apstākļos Kazu krācēs Valmierā Latvijas atklātajā čempionātā airēšanas slalomā konkurēja trīs Baltijas valstu sportisti.

Pirmā uzvara savā sētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pie­va­ka­rē J. Da­li­ņa sta­di­o­nā Lat­vi­jas fut­bo­la 1. lī­gas spē­lē Val­mie­ras fut­bo­la klubs ti­kās ar SK Lie­pā­jas me­ta­lurgs - 2. Līdz šim čet­rās spē­lēs val­mie­rie­šu kon­tā bi­ja vie­na uz­va­ra un trīs zau­dē­ju­mi, un ar no­pel­nī­tiem trim pun­ktiem vie­ta ta­bu­las le­jas­ga­lā.

Ātrāk, augstāk, tālāk!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­ro­ga svēt­kiem Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā ir se­na vēs­tu­re. Sa­vu­laik ša­jos svēt­kos ti­ka sveik­ti ne ti­kai iz­cil­nie­ki mā­cī­bās, bet arī la­bā­kie spor­tis­ti, ta­ču kopš 2008. ga­da spor­tis­ti tiek go­di­nā­ti at­se­viš­ķi.

Valmierieši "plosās" Liepājā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 29. ap­rī­ļa līdz 1. mai­jam Swed­bank Lat­vi­jas Jau­nat­nes bas­ket­bo­la lī­gas fi­nāl­tur­nī­ros Lie­pā­jā pie­da­lī­jās trīs Val­mie­ras bēr­nu spor­ta sko­las ko­man­das.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri