18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Dzīvesstils

Jaunieši piedāvā Velo modes skati

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pil­sē­tas svēt­kos sest­dien Vec­pui­šu par­kā no­tiks Ve­lo Fas­hi­on Show jeb Ve­lo mo­des ska­te, ko rī­ko Val­mie­ras no­va­da fon­da jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­ja. Stās­ta Val­mie­ras no­va­da fon­da jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­jas ko­or­di­na­to­re Gundega Siliņa:

Valmierā piestāj vecie auto

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­ku­mā pie Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra in­te­re­sen­ti ce­turt­dien va­rē­ja vē­rot lie­tu­vie­šu se­nās teh­ni­kas klu­ba ve­cos au­to­mo­bi­ļus, kas pie­stā­ja Val­mie­rā, tā­lāk tie de­vās uz Sankt­pē­ter­bur­gu.

Trīs interesanti letiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Žur­nā­lis­ta darbs ir aiz­rau­jošs ar to, ka ne­kad ne­va­ri pa­re­dzēt, ko sa­stap­si sa­vā ce­ļā. Tie­ši tā­da iz­nā­ca sest­die­na pirms ne­dē­ļas, kad te­pat Burt­nie­ku no­va­dā — Ēve­lē un Ma­tī­šos — ra­dās ie­spē­ja pa­ru­nāt ar trim per­so­nī­bām. Jau­nā­kais no vi­ņiem ir Jē­zus ve­cu­mā, dzi­mis Aus­trā­li­jā, vi­dē­jais ir mans Ame­ri­kā dzi­mis vien­au­dzis, bet tre­šais — vēl īs­tos Ul­maņ­lai­kus te­pat Lat­vi­jā ska­tī­jis vīrs, kas šo­ru­den svi­nēs apa­ļus 90.

Atver ledusskapi un padomā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz­tu­ra spe­ci­ā­lis­ti ie­sa­ka ik die­nas ap­ēst 2 — 4 por­ci­jas (vie­na por­ci­ja ir ap­mē­ram sau­ja) aug­ļu un ogu. Lat­vi­jas augļ­kop­ju aso­ci­ā­ci­jas pē­tī­jums at­klā­jis pār­stei­dzo­šus fak­tus — lie­lā­kā da­ļa no mums aug­ļus un ogas kat­ru die­nu ne­ēd vis­pār, to da­ra ti­kai 40 pro­cen­ti.

Pieci lati un trīs dienas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

LIENES MIŠČENKOVAS ie­ras­tais ceļš ir Val­mie­ra - Rī­ga - Val­mie­ra, ta­ču ne ar per­so­nis­ko vai sa­bied­ris­ko trans­por­tu. Lie­ne sto­pē. Pa­gā­ju­ša­jā va­sa­rā vi­ņa ko­pā ar mā­su tā ap­ce­ļo­ja Po­li­ju, un mei­te­nēm lī­dzi bi­ja ti­kai pie­ci la­ti un di­vas mu­gur­so­mas.

Pasaules durvis nav aizslēgtas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Smai­dī­gais po­ļu pui­sis Marcins Jagodzinskis (Mar­cin Ja­go­dziń­ski) ir viens no 13 jau­nie­šiem, kas šo­gad Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas pro­gram­mas Jau­nat­ne dar­bī­bā ie­tva­ros pie­da­lī­jās gai­sa ba­lo­nu fes­ti­vā­la Val­mie­ras kauss 2011 or­ga­ni­zē­ša­nā.

— Man pa­tīk fo­to­gra­fēt, ce­ļot un rī­ko­ties spon­tā­ni. Pa­ras­ti ce­ļo­ju ar au­to­sto­piem, es­mu bi­jis Hor­vā­ti­jā un ga­du no­dzī­vo­ju An­gli­jā, — stās­ta Mar­sins.

Gandrīz tā: atnācu, ieraudzīju, uzvarēju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­cie­tis JĀNIS ŠATROVSKIS uz­reiz pa­ņem ar sa­vu brī­vī­bas iz­jū­tu, vien­kār­šī­bu, at­rak­ti­vi­tā­ti. Un ar sa­vu pa­tie­so da­bas iz­jū­tu, kā­da pie­mīt bez­maz fa­nā­tis­kiem fo­to­mir­kļu cil­vē­kiem.

Sirds apziņa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­žas at­zi­ņas pēc tik­ša­nās ar Sa­ei­mas de­pu­tā­tu pro­fe­so­ru Andri Buiķi.

Kur pazuda tradīcijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai tu zi­nā­ji, ka Liel­die­nās daudz jā­šū­po­jas, jo tad vi­su ga­du ne­nāks miegs un ne­ko­dīs odi? Vai mam­ma tev bēr­nī­bā stās­tī­ju­si, ka olas Liel­die­nās ob­li­gā­ti jā­ēd ar sā­li, ci­tā­di vi­su va­sa­ru me­lo­si? Vai zi­nā­ji arī, ka cil­vē­kiem, kas ne­grib lie­las pē­das, Liel­die­nu rī­tā pirms sau­les lēk­ta ar kai­lām kā­jām jā­kāpj uz ak­mens?

Skaidrā uz Tartu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bā­ra Mel­no ce­pu­rī­šu Ba­le­ri­ja bār­me­nis Ed­gars Pru­lis un pro­fe­si­o­nāls fo­to­grāfs San­tis Zī­bergs pirm­dien kā­jām sā­ka mē­rot ce­ļu uz Tar­tu. Piekt­dien Val­mie­ras pie­vār­tē sa­sto­pu di­vus bār­dai­nus pui­šus, kas stumj ķer­ru, un no­do­mā­ju — būs kār­tē­jie me­tāl­lūž­ņu vā­cē­ji.

— Esam slais­ti, mū­su mo­to — kaut kā­jām uz Tar­tu, lai tik ne­bū­tu jā­strā­dā,— jo­ko ce­ļo­tā­ji.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri