Visapkārt zaļa zeme

- 13.Jūnijs, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Ar kar­stu­mu un pēr­ko­na rū­ko­ņu pa­ma­lē pa­gā­jis tra­di­ci­o­nā­lais Pik­sā­ru baz­nī­cas Va­sar­svēt­ku kon­certs. Kopš tos rī­ko­jam, ne­kad tā pie dur­vīm nav smar­žo­jis jas­mīn­krūms, ap­kār­tē­jās pļa­vās sa­zie­dē­ju­šas ma­da­ras, mar­grie­ti­ņas un me­žā kū­ko­ju­šas dze­gu­zes.

Kad mas­tā uz­vilkts Pik­sā­ru ka­rogs, no­ri­mu­šas pirms­kon­cer­ta rū­pes, var ļau­ties čet­ru sak­so­fo­nu ska­ņām — uz­stā­jās mei­te­ņu sak­so­fo­nu kvar­tets «The Gre­en Land» no Skrī­ve­riem. Tie, kas sa­vu­laik sko­lā cen­tu­šies iz­la­sīt ob­li­gā­to li­te­ra­tū­ru, no­teik­ti at­ce­ras bie­zu grā­ma­tu «Za­ļā ze­me». Ar trīs­rei­zē­ju sa­zva­nī­ša­nos no ce­ļu krus­to­ju­miem mei­te­nes ir jau lai­kus klāt, arī klau­sī­tā­ji jau brī­di pirms kon­cer­tu ie­va­do­šām tor­ņa zva­na ska­ņām ir ie­ņē­mu­ši sa­vas vie­tas krēs­lai­na­jā baz­nī­cas jo­mā, ko iz­gais­mo sve­ces kroņ­luk­tu­ros, aiz­mū­rē­ta­jos lo­gos un uz gru­bu­ļai­nās be­to­na grī­das.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru