Viņiem paldies

- 30.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Iz­vē­lo­ties dar­bu va­dī­tā­jus Val­mie­rā no­dar­bi­nā­ta­jiem simt­lat­nie­kiem, paš­val­dī­ba uz­ru­nā­ju­si čet­rus ko­mu­nā­la­jā no­za­rē pie­re­dzē­ju­šus cil­vē­kus — Dzin­tru Mi­ķel­so­ni, Jā­ni Mi­zu, Lī­vi­ju Če­ho­vi­ču un Ani­tu Ave­ri.

Attēlā:

ANITA AVERE. Pēc lie­tai­nā, dar­ba ap­stāk­ļu zi­ņā sma­gā ru­dens simt­lat­nie­kiem sā­cies jauns pār­bau­dī­jums — snie­gai­na zie­ma.

 

Ani­ta šo dar­bu veic kopš ap­rī­ļa, un paš­laik vi­ņas va­dī­bā strā­dā jau ot­ra 30 cil­vē­ku gru­pa. Ani­ta at­zīst, ka pie­re­dze, kas gū­ta, va­dot in­di­vi­du­ā­lo ap­za­ļu­mo­ša­nas uz­ņē­mu­mu «Va­sa­ra», jau­na­jā dar­bā lie­ti no­der: — Man, pie­mē­ram, ne­var ie­stās­tīt, ka ie­la ir no­slau­cī­ta, re­dzu arī, vai tā tī­rī­ta va­kar, šo­dien no rī­ta vai pirms di­vām die­nām. Sa­pro­tu, kur un kā va­jag ap­pļaut, sa­kār­tot ie­lu te­ri­to­ri­jas, kur jā­veic kā­di ne­pa­re­dzē­ti dar­bi.

Ani­ta sa­ka — sa­bied­rī­bā ie­sak­ņo­jies ne­pa­reizs vie­dok­lis, ka simt­lat­nie­ki sa­ņem nau­du ne par ko: — Cil­vē­ki ir da­žā­di, bet es dro­ši va­ru teikt, ka lie­lā­kā da­ļa simt­lat­nie­ku ir ap­zi­nī­gi, rei­zēm pat pār­stei­dzo­ši. Da­žas mū­su pār­zi­ņā eso­šās te­ri­to­ri­jas, pie­mē­ram, Li­nar­da Lai­ce­na, Mūr­mui­žas un ci­tas ie­las, bur­tis­ki spīd. La­bi strā­dā ap 20 no ma­nē­jiem, un tas nav maz. Ir gan arī tā­di, kam pro­blē­mas ar al­ko­ho­lu, vi­ņi ne­ie­ro­das dar­bā, līdz ar to mums ro­das kon­flik­ti, jo uz šā­diem pār­kā­pu­miem rau­gā­mies stin­gri. Var­būt va­ja­dzē­tu būt pat vēl prin­ci­pi­ā­lā­kiem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Skolnieciņš - 5.Septembris, 2020 - 07:45

Ak, nabadzība, nabadzība iepūt man, manai valstij arī gan! Simtlatnieku programma, bezšaubām, ir ļoti zemiska rīcība no valsts puses. Nedrīkst cilvēkus šādi strādināt un badināt! #LatvianLivesMatter #Simtlatnieki

Pievienot komentāru