Vietējos pārtikas ražotājus un patērētājus vienos FOODART

- 24.Janvāris, 2012
Ekonomika
Laikrakstā

Lat­vi­jas Lau­ku kon­sul­tā­ci­ju un iz­glī­tī­bas cen­tra (LLKC) Pie­rī­gas un Val­mie­ras kon­sul­tā­ci­ju bi­ro­jiem sa­dar­bī­bā ar Pel­va­mā ap­riņ­ķa (Igau­ni­jā) at­tīs­tī­bas cen­tru ide­ja par ko­pī­gi re­a­li­zē­tiem pro­jek­tiem ra­dās jau pirms vai­rā­kiem ga­diem. Pir­mā kop­dar­ba ie­ce­re diem­žēl ne­gu­va at­bal­stu, ot­rā gan. Tā ta­pa pro­jekts FOODART (Pār­ti­kas māk­sla). Tas fi­nan­sē­ju­mu sa­ņems no Igau­ni­jas - Lat­vi­jas pār­ro­be­žu sa­dar­bī­bas pro­gram­mas 2007. — 2013. ga­dam.

Attēlā:

LĪGUMA PARAKSTĪŠANA. SIA LLKC val­des priekš­sē­dē­tājs Mār­tiņš Ci­mer­ma­nis un Pel­va­mā ap­riņ­ķa Igau­ni­jā lauk­saim­nie­ku bied­rī­bas va­dī­tā­ja Kai­re Mets pa­rak­sta FOODART sa­dar­bī­bas lī­gu­mu.

 

Pro­jek­tā ie­sais­tī­ta Igau­ni­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­te un Si­gul­das no­va­da paš­val­dī­bas do­me. Stip­ri­nā­sim ma­zo pār­ti­kas māj­amat­nie­cī­bas uz­ņē­mu­mu po­zī­ci­jas un at­pa­zīs­ta­mī­bu Dien­vid­i­gau­ni­jas un Zie­meļ­lat­vi­jas tir­gos. Pro­jekts ilgs di­vus ga­dus, tā ko­pē­jais bu­džets ir 379156 ei­ro.

La­ba ide­ja vai glo­bā­la pro­blē­ma?

No­stā­jo­ties uz ne­at­ka­rī­bas ce­ļa, Lat­vi­jas un Igau­ni­jas tau­tām ra­dās ie­spē­ja ie­pa­zīt ci­tu pa­sau­les val­stu tra­dī­ci­jas. Ie­pa­zi­nām jau­nus pro­duk­tus. Par īpa­šu ti­ka uz­ska­tī­ta Aus­tru­mu, Itā­li­jas, Fran­ci­jas, skan­di­nā­vu vir­tu­ves kul­tū­ra un ēdie­nu ga­ta­vo­ša­nas tra­dī­ci­jas. Aiz­vien re­tāk sā­kām ie­gā­dā­ties pa­šu na­ci­o­nā­los gar­du­mus. Tā­pēc pro­jek­ta ide­jas au­to­ri sa­ska­tī­ja va­ja­dzī­bu sa­bied­rī­bas uz­ma­nī­bu vai­rāk pie­vērst na­ci­o­nā­lās ku­li­nā­ri­jas pras­mju un tra­dī­ci­ju po­pu­la­ri­zē­ša­nai. At­bal­stot vie­tē­jos ma­zos pār­ti­kas ra­žo­tā­jus, pēr­kot un go­dā tu­rot vi­ņu sa­ra­žo­to, mēs no­dro­ši­nā­sim, ka šie ve­se­lī­gie pro­duk­ti būs pie­eja­mā­ki pla­šā­kai sa­bied­rī­bas da­ļai. Vē­la­mies iz­celt na­ci­o­nā­lo pro­duk­tu vēr­tī­bu ci­tu val­stu pie­dā­vā­to vi­dū.

FOODART PARTNERI. SIA LLKC val­des priekš­sē­dē­tājs Mār­tiņš Ci­mer­ma­nis, Val­mie­ras lau­ku kon­sul­tā­ci­ju bi­ro­ja va­dī­tā­ja Dai­ga Si­li­ņa, Si­gul­das no­va­da paš­val­dī­bas pro­jek­tu at­tīs­tī­bas spe­ci­ā­lis­te In­ga Po­le, Pel­va­mā ap­riņ­ķa lauk­saim­nie­ku bied­rī­bas spe­ci­ā­lis­te Ti­iu Ohv­ril, Pie­rī­gas Lau­ku kon­sul­tā­ci­ju bi­ro­ja va­dī­tā­ja Kris­tī­ne Ra­gai­ne un Pel­va­mā bied­rī­bas va­dī­tā­ja Kai­re Mets.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru