Vidi degradējošiem objektiem lielāks nodoklis

- 5.Septembris, 2013
Pilsētās un novados
Portālā

Valmieras pilsētas pašvaldība kopš 2013.gada piemēro paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi vidi degradējošiem objektiem, lai mudinātu iedzīvotājus rūpēties par savu īpašumu. Atbilstoši Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas lēmumiem, nodokļu pārrēķinu saņēmuši jau 10 vidi degradējušo objektu īpašnieki, lēmumu pieņemšanas procesā ir vēl 10, bet apsekoti ir vairāk nekā 100 objekti. Vidi degradējoša būve ir neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka, kurai ir bojātas konstrukcijas, tā ir pilnīgi vai daļēji sabrukusi, kā arī ēka, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme. Vienlaikus šādas vidi degradējošas ēkas un būves ne tikai bojā pilsētas vizuālo tēlu, bet arī apdraud cilvēku drošību.

 

„Atbilstoši nekustamā īpašuma lielumam un veicamo darbu apjomam, vispirms īpašnieki saņem brīdinājumu, kurā dots laiks īpašuma sakārtošanai. Pēc tam, kad īpašnieks saņēmis lēmumu par īpašumam noteikto vidi degradējošas būves statusu, vēl vienu mēnesi īpašniekiem ir iespēja sakārtot savu īpašumu un pārsūdzēt pieņemto lēmumu. Tikai tad, ja neseko rīcība, tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļu pārrēķins un īpašnieks saņem rēķinu. Jāpiebilst, ka rēķina apmaksa neatbrīvo īpašnieku no būvju sakārtošanas,” paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību skaidro Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte Jolanta Brūniņa.

Jolanta Brūniņa apliecina, ka likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās tiesības pieņemt saistošos noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no būvei vai zemei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ir veicinājusi vairāku gadiem pamestu īpašumu sakopšanu un bīstamu objektu iekonservēšanu pilsētas teritorijā. Kā labākos piemērus Jolanta Brūniņa min šķūņa nojaukšanu Smiltenes ielā un nepabeigtās jaunbūves demontāžu Rubenes ielā.

Piemēram, ja vidi degradējošai 144 m2 ēkai ar kadastrālo vērtību 18 908 LVL nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,2 % un nekustamā īpašuma nodokļa summa gadā – 37,82 lati, tad, piemērojot paaugstināto likmi 3% apmērā, nekustamā īpašuma nodoklis būs 567 lati.

Tāpēc Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti aicina īpašniekus savlaicīgi ieguldīt līdzekļus īpašumu sakārtošanā, lai izvairītos no situācijas, kad tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, kā arī izvērtēt, vai ir nepieciešams apgrūtinošs īpašums, par kuru iedzīvotājiem nav vēlēšanās vai iespēja rūpēties.  Jolanta Brūniņa atzīst, ka lielākā problēma ir tie īpašumi, kuriem norit īpašnieku maiņas process, kā arī agrākos laikos celtie, pamestie ražošanas objekti, kuros mēģina iemitināties bezpajumtnieki.

Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijā ir Valmieras pilsētas pašvaldības Būvvaldes, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālisti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas pārstāvis un Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa Kārtības policijas pārstāvis. Komisijā darbu uzsāks arī Valmieras pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis.

Komentāri
Pievienot komentāru