Vectēva mantojums

- 1.Aprīlis, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

— Ar biš­ko­pī­bu no­dar­bo­jos no pa­gā­ju­šā gad­sim­ta sep­tiņ­des­mi­to ga­du bei­gām,— stās­ta pie­mā­jas saim­nie­cī­bas «Kal­nu­ma­čas» saim­nieks Māris Pēkšēns.

— Ta­jā ma­ni ie­vil­ka me­dus gar­ša. Vec­tēvs Maz­sa­la­cas pu­sē sa­vu­laik bi­ja gal­ve­nais biš­ko­pis. Kad viņš no­mi­ra, dē­li iz­klī­da pa­sau­lē. Es sā­ku ar čet­riem stro­piem un pa­ma­zām es­mu ti­cis jau līdz 80 sai­mēm. Ta­gad es skai­tos mazs saim­nieks. Gri­bu tikt līdz 100 sai­mēm. Lai nor­mā­li ie­kļau­tos tirdz­nie­cī­bā, ga­dā jā­sa­ra­žo ap 10 ton­nām me­dus. Ja ir ma­zāk, vai­rum­tir­go­tā­ji ne­pie­dā­vā tik iz­de­vī­gu ce­nu. Es ga­dā ie­vā­cu ne­daudz vai­rāk par trim ton­nām, bet par me­dus re­a­li­zā­ci­ju ne­sū­dzos, jo tir­gu at­ra­du Krie­vi­jā. Tur trīs lit­ri me­dus mak­sā ap 27 la­tiem, pie mums to tir­go par 12 — 15 la­tiem. Par vir­šu me­du Krie­vi­jā mak­sā ap 16 la­tiem ki­lo­gra­mā, Rī­gā ap 9. Man ar kā­du Krie­vi­jas bi­te­nie­ku ir kop­fir­ma, tā mēs ie­gūs­tam mui­tas at­vieg­lo­ju­mus.

Vie­tē­jā tir­gū tik­pat kā ne­tir­go­jos, jo šeit nav pirkt­spē­jas. Cil­vē­ki arī ne­at­pa­zīst la­bu me­du.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru