«...un nākotne spoža kā saulītes vaigs» (E.Veidenbaums)

- 7.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Sko­lo­tā­jiem ik­die­nā ir prieks par sa­vu au­dzēk­ņu veik­smēm, pa­nā­ku­miem, smai­diem, la­ba­jiem vār­diem. Svēt­ki ir gan 1. sep­tem­bris, gan iz­lai­du­mi, kā arī Sko­lo­tā­ju die­na.

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā par Sko­lo­tā­ju die­nā tra­dī­ci­ja ir eks­kur­si­ja. Šo­gad par pir­mo ap­ska­tes ob­jek­tu iz­vē­lē­jā­mies Amat­cie­mu — vie­no­ta sti­la, stan­dar­ta un kva­li­tā­tes dzī­ves tel­pu Ama­tas no­va­dā, ko no­dro­ši­na cen­tra­li­zē­ti cie­ma­ta ap­saim­nie­ko­ša­nas, uz­tu­rē­ša­nas un ap­dzī­vo­ša­nas no­tei­ku­mi. Ide­jas au­tors un tās re­a­li­zē­tājs ir Či­ris — Ai­vars Zvir­bu­lis (pa­gāt­nē spor­ta pe­da­gogs, kar­šu iz­dev­nie­cī­bas «Jā­ņa sē­ta» di­bi­nā­tājs). Par vi­ņu sa­ka: ti­kai ar pro­fe­si­o­nā­la ori­en­tie­ris­ta spē­jām, kas me­žu, pa­kal­nus un eze­rus jūt ar pa­kau­si un sap­ņo­tā­ja am­bī­ci­jām, viņš va­rē­ja ķer­ties pie Amat­cie­ma vē­rie­nī­gā pro­jek­ta. Pirms tam, ie­gā­dā­jies ve­cu zem­nie­ku saim­nie­cī­bu, Či­ris vēl ne­do­mā­ja par tik lie­liem plā­niem. Uz­bū­vē­jis mā­ju sa­vai ģi­me­nei, viņš ap­jau­ta gan vie­tas po­ten­ci­ā­lu, gan sa­bied­rī­bas au­go­šo vēl­mi pēc jau­na mā­jok­ļa mo­de­ļa, kas ap­vie­no­tu lat­vie­tim tik ie­mī­ļo­to no­šķir­tī­bu ar mūs­die­nu kom­for­tu, pie tam skais­tā vie­tā un vēl par pie­ņe­ma­mu ce­nu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru