Tūristiem — nē!

- 5.Decembris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Pus­ce­ļā starp Rū­jie­nu un Nauk­šē­niem ce­ļa ma­lā stāv paš­val­dī­bas po­li­ci­jas de­žū­rau­to ar ie­deg­tām bāk­ugu­nīm. Ap­tu­rēts kāds au­to­buss, un kat­ram ta­jā tiek jau­tāts — vai tu esi tū­rists? At­bil­de ir — jā, un au­to­bu­sam tiek do­ta ie­spē­ja šķēr­sot Nauk­šē­nu no­va­da te­ri­to­ri­ju bez at­ļau­jas pie­tu­rēt. Jo tū­ris­tus pie mums ne­mīl.

Šā­das vī­zi­jas pie­pil­dī­ša­nās gan ir maz ti­ca­ma tu­vā­ka­jā nā­kot­nē, bet ir sa­trau­co­ši iz­tei­ku­mi un dar­bī­bas, kas pa­tie­šām lie­ci­na — tū­risms nav bū­tisks un vē­lams, kaut ASV tā ir ot­rā pel­no­šā­kā no­za­re. Pir­mā — mi­li­tā­rā rūp­nie­cī­ba, bet tan­kus Nauk­šē­nos ra­žot lai­kam ne­sāk­sim.

— Kā, un Nauk­šē­ni ne­pie­da­lī­sies?— pār­steig­ti jau­tā Vid­ze­mes lie­lā no­va­da tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas pun­kta spe­ci­ā­lis­te Vid­ze­mes tū­ris­ma aso­ci­ā­ci­jas piln­sa­pul­cē, uz­zi­not, ka mūs ne­va­rēs sa­tikt ga­da no­zī­mī­gā­ka­jā tū­ris­ma pa­sā­ku­mā — iz­stā­dē Balt­tour 2012. Un es go­dī­gi va­ru at­bil­dēt — nē, jo tā no­lē­mu­ši no­va­da de­pu­tā­ti. Mēs, ½ mu­ze­ja dar­bi­nieks, no vie­nas pu­ses at­vieg­lo­ti uz­el­po­jām — trīs die­nas ša­jā «ga­ļas­ma­šī­nā» pa­tie­šām nav iz­klai­de — tas ir smags un sa­sprin­dzi­nāts darbs. No ot­ras pu­ses nā­ka­mā ga­da iz­stā­dē «ie­sē­to» va­rē­tu pļaut ti­kai 2014. ga­dā — tū­ris­ma fir­mas un aģen­tū­ras ša­jā iz­stā­dē re­kla­mē sa­vus ga­ta­vos marš­ru­tus un no­ska­ta in­te­re­san­tus ie­spē­ja­mos pie­dā­vā­ju­mus nā­ka­ma­jiem ga­diem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru