Trīsreiz deviņpadsmit plus x...

- 21.Septembris, 2010
Valmierietis
Laikrakstā

Ma­nu­prāt, ir trīs vei­du val­mie­rie­ši: vie­ni Val­mie­rā pie­dzimst un no­sir­mo, ci­ti do­das prom un ne­at­grie­žas; tre­šie ir še dzi­mu­ši, augu­ši, sko­lā gā­ju­ši, aiz­de­vu­šies pa­sau­lē, lai at­griez­tos.

Pie­de­ru tre­ša­jiem: ir ma­nā dzim­ta­jā pil­sē­tā kas tāds, kas ne­laiž prom pa­vi­sam, jo pa­klai­ņo­ju kur ne­būt pa­sau­lē un at­kal es­mu at­pa­kaļ.

Ja ne­skai­ta lai­mī­go bēr­nī­bu un bēr­nu­dār­za lai­kus, ap­zi­nā­to dzī­vi no­sa­cī­ti es­mu sa­da­lī­ju­si pa­gai­dām trīs pos­mos — kā sme­jies, tā sau­ca­mās pus­mū­ža krī­zes lai­kā pie­lē­mu: 19 ga­du es­mu mā­cī­ju­sies (fak­tis­ki jau kā­du ga­du vai­rāk), 19 ga­du es­mu mā­cī­ju­si (nu, var­būt kā­du mē­ne­si ma­zāk), ta­gad 19 ga­dus da­rī­šu, ko gri­bu.

Mā­cī­jos Val­mie­ras 4. vi­dus­sko­lā — pal­dies pir­ma­jai sko­lo­tā­jai Ār­ijai Ba­cei un pa­mat­sko­las kla­ses audzi­nā­tā­jai Klā­rai Blīg­znai. To­mēr se­vi sau­cu par vies­tu­rie­ti, jo vi­dus­sko­las ga­di ri­tē­ja Vies­tur­sko­lā. Bi­jām ra­do­ša fi­zi­kas-ma­te­mā­ti­kas-pe­da­go­ģi­jas no­vir­zie­na kla­se, un audzi­nā­tājs Vik­tors Dan­cis mū­su ak­ti­vi­tā­tes ne­brem­zē­ja (šo­gad sa­li­do­ju­mā smai­dot at­ce­rē­jā­mies dau­dzas tra­ku­lī­bas, tos­tarp arī pa­sā­ku­mu ar mak­ten pa­tie­sī­go de­vī­zi: Lai cik tu dumjš, at­bil­stošs darbs at­ra­dī­sies! Mums bi­ja arī vis­la­bā­kā li­te­ra­tū­ras sko­lo­tā­ja Da­ce Dal­bi­ņa!


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru