"Tautas universitātes" diena Ramatā

- 13.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Kopš 1990. ga­da, kad Nu­ķu pus­mui­žas no­rā Ra­ma­tā at­klā­ja An­dra Vār­pas lauk­ak­me­nī vei­do­to pie­mi­ņas zī­mi lat­vie­šu pir­ma­jai dra­ma­tur­ģei Ma­ri­jai Pēk­šē­nai, vi­ņas dzim­ša­nas die­nā ik ru­de­ni te no­tiek Dze­jas die­nas. Tās ir lo­lo­ju­si un dzej­nie­kus, rakst­nie­kus, tā­lum­nie­kus un vie­tē­jos ta­lan­tus pul­ci­nā­ju­si Lat­vi­jas Kul­tū­ras fon­da Maz­sa­la­cas ko­pas va­dī­tā­ja Nel­li­ja Nur­mi­ka.

Attēlā: PAAUDŽU STAFETE. Pie Ma­ri­jas Pēk­šē­nas pie­mi­ņas ak­mens šie cil­vē­ki la­sī­ja dze­ju.

Sa­rī­ko­ju­ma pat­ro­ne­se bi­ja Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas di­rek­to­re Dai­ga Rok­pel­ne, pa­sā­ku­mu kār­to­ja Ra­ma­tas pa­gas­ta paš­pār­val­des va­dī­tā­ja In­gu­na Lie­pi­ņa un kul­tū­ras dar­ba or­ga­ni­za­to­re Ai­ga Za­ķe. Bet Nel­li­jas ro­si­nā­ti un pat per­so­nis­ki ai­ci­nā­ti, piekt­dien dau­dzi at­kal bi­ja klāt, lai go­di­nā­tu Ma­ri­ju Pēk­šē­nu 165. dzim­ša­nas die­nā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru