Skolai — pēdējais

- 28.Jūnijs, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā kva­li­fi­kā­ci­jas ek­sā­me­nu 21. jū­ni­jā kār­to­ja grā­mat­ve­dī­bas un tū­ris­ma pa­kal­po­ju­mu ko­merc­dar­bi­nie­ki. Grā­mat­ve­ži sa­vas zi­nā­ša­nas pa­rā­dī­ja saim­nie­cis­ko ope­rā­ci­ju grā­ma­to­ša­nā, peļ­ņas vai zau­dē­ju­ma ap­rē­ķi­nā­ša­nā un bi­lan­ces iz­vei­do­ša­nā, strā­dā­jot grā­mat­ve­dī­bas pro­gram­mā Zalk­tis.

Attēlā:

TĀ IR JĀNOTIEK. Gun­ta­ra Ra­ča vār­di Ar­ņa Med­ņa mū­zi­kā ab­sol­ven­tu kop­ko­rī. Dzies­ma ska­nē­ju­si arī že­ton­va­ka­rā. Dzie­dāt­pras­mi sko­lā mā­cī­jis Imants Točs.

An­ta Lū­sas fo­to

 

Pir­mo rei­zi kva­li­fi­kā­ci­jas ek­sā­me­nu kār­to­ja tū­ris­ma pa­kal­po­ju­mu spe­ci­ā­lis­ti, kam bi­ja jā­iz­vei­do di­vu die­nu ce­ļo­ju­ma marš­ruts un jā­sa­ga­ta­vo pre­zen­tā­ci­ja.

Sa­vu­kārt 21. un 22. jū­ni­jā ek­sā­mens bi­ja vies­mī­lī­bas pa­kal­po­ju­mu spe­ci­ā­lis­tiem. Tā­dēļ 22. jū­nijs sko­lā iz­vēr­tās par īs­tu pirms­svēt­ku die­nu, jo ik­viens sko­las au­dzēk­nis un dar­bi­nieks bi­ja mī­ļi gai­dīts mā­cī­bu res­to­rā­nā. Au­dzēk­ņi vir­tu­vē ga­ta­vo­ja sa­lā­tus, bā­rā ti­ka jauk­ti kok­tei­ļi, zā­lē — ap­kal­po­ti vie­si. Un ik­viens uz brī­di ju­tās kā smal­kā­ka­jā res­to­rā­nā. To vi­su vēr­tē­ja kva­li­fi­kā­ci­jas ek­sā­me­na ko­mi­si­ja. Uz­trau­kums, prieks, sa­prat­ne, gan­da­rī­jums, emo­ci­jas ne­spē­ja rim­ties.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru