Sirds Beverīnas diena Pekas kalnā

- 7.Maijs, 2012
Dzīvesstils
Laikrakstā

Ar «Pēr­ko­nie­šu» dzies­mu par Die­va ku­me­ļu sā­kās Dzī­vās vēs­tu­res die­na «Be­ve­rī­na 2012» Pe­kas pils­kal­nā.

Var tur­pi­nāt strī­du — bi­ja vai ne­bi­ja te pa­ti Be­ve­rī­na —, ta­ču dom­star­pī­bu par to, ka reiz šeit dzī­vo­ju­ši mū­su sen­ču sen­či, nav. Kā vi­ņi dzī­vo­ju­ši, to sest­dien, aiz­sā­kot jau­nu tra­dī­ci­ju, ar Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas at­bal­stu cen­tās pa­rā­dīt vai vis­maz iz­stās­tīt lat­vie­tī­bas un vēs­tu­res en­tu­zi­as­tu Val­te­ra Grī­vi­ņa, Ul­da Punk­sti­ņa un ci­tu šurp ai­ci­nā­tie vēs­tur­nie­ki, arī se­no pras­mju zi­nā­tā­ji. Starp vi­ņiem ar­he­o­logs Ar­tūrs Tom­sons, kas at­zi­na, ka sen­vēs­tu­rei pie­vēr­sties vi­ņu ro­si­nā­ju­si pri­mi­tī­vā vēs­tu­res mā­cī­ša­na sko­lās, kur grā­ma­tu lie­lā­ko da­ļu aiz­ņem pē­dē­jo gad­sim­tu no­ti­ku­mi, bet ga­du tūk­sto­šiem pirms tam par te­ri­to­ri­ju, kur paš­laik ir Lat­vi­ja, at­vē­lē­tas vien da­žas lap­pu­ses. Ar­tūrs stās­tī­ja par šķē­pu un bul­tu iz­ga­ta­vo­ša­nu, ko­pā ar vēs­tu­res iz­pē­tes gru­pām «Pri­mi­tī­vis­ti» un «Kā­vi» de­mon­strē­ja se­nos ie­ro­čus. Tik­mēr kal­na pie­kā­jē Lī­ga Mer­gi­na bi­ja ie­kū­ru­si po­du ap­de­dzi­nā­ša­nas uguns­ku­ru, kas vi­sai die­nai sim­bo­lis­ki de­va se­nat­nī­gu gai­šu­mu.

NOSLĒPUMS. Lī­ga Mer­gi­na rau­ga, kā­dus brī­nu­mus po­diem uguns no­da­rī­jis šo­reiz.

Āri­jas Ro­ma­nov­skas fo­to


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru