Rūkoņi ieeļļoti, izrādīti un gatavi "gāzt"

- 7.Maijs, 2012
Dzīvesstils
Laikrakstā

Svēt­dien Val­mie­ras pa­šā sir­dī pie kul­tū­ras cen­tra no tu­vē­jas un tā­lā­kas ap­kārt­nes (Alo­ja, Val­ka, Rū­jie­na, Smil­te­ne) uz Val­mie­ras mo­to se­zo­nas at­klā­ša­nas pa­sā­ku­mu bi­ja sa­brau­ku­ši ap sim­tu dzelzs zir­gu īpaš­nie­ku. Lai arī šā­di bur­zi­ņi ne­o­fi­ci­ā­li no­ti­ka arī ci­tus ga­dus, pir­mo rei­zi ofi­ci­ā­lā kār­tā sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras paš­val­dī­bu to or­ga­ni­zē­ja mo­to klubs Re­tro Ja­wa.

— Mo­to­cik­la mar­ka šo­dien ne­kā­du lo­mu ne­spē­lē, se­zo­nas at­klā­ša­nas pa­sā­ku­mā gal­ve­no lo­mu spē­lē pats mo­to­cikls, vien­al­ga kāds. Val­mie­rā ko­pu­mā ir vis­maz 40 mo­to­cik­li. Šis skait­lis tur­pi­na augt, ma­zāks ne­kļūst, — at­zīst klu­ba Re­tro Ja­wa di­bi­nā­tājs un šī pa­sā­ku­ma or­ga­ni­za­tors Ge­orgs Tri­fo­novs.

Attēlā pa labi:

JAVIŅU VASARA. Svēt­dien val­mie­rie­šu acis se­zo­nas at­klā­ša­nā prie­cē­ja vien trīs re­tro JAWA mar­kas mo­to­cik­li. To kriet­ni vai­rāk Val­mie­rā būs 20. — 22. jū­li­jā, kad mū­su pil­sē­ta Dī­va­li­ņa pļa­vās uz­ņems starp­tau­tis­ko JAWA fes­ti­vā­lu Bal­tic JAWA 2012.

DZIMST TRADĪCIJA. Pie­re­dzē­ju­šā­kie mo­to­brau­cē­ji mā­cē­ja teikt, ka Val­mie­rā mo­cī­šu ko­pā sa­brauk­ša­na ne­esot pie­re­dzē­ta ga­dus 15. Pir­mā Val­mie­ras mo­to se­zo­nas at­klā­ša­nas pa­sā­ku­ma or­ga­ni­za­to­ri šo dīk­stā­vi so­lās lauzt un sākt jau­nu tra­dī­ci­ju.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru