Rūjienas "Rūzeles"

- 8.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Ar pil­nu spa­ru Rū­jie­nas rok­darb­nie­ku ko­pa Rū­ze­les (dar­bī­gais, čak­lais) at­sā­ku­šas se­zo­nu.

Ro­ku darbs un se­no ama­tu pras­mes ir lie­lā cie­ņā vi­sā Lat­vi­jā, un Rū­jie­nas pu­sē tā tas ir bi­jis vi­sos lai­kos. Uz pir­mo šīs se­zo­nas no­dar­bī­bu 6. ok­tob­rī sa­pul­cē­jās tie­ši 30 da­līb­nie­ces, kas vē­lē­jās uz­zi­nāt par jau­nā­ka­jām adī­ju­mu mo­des ten­den­cēm pa­sau­lē un mo­der­na­jiem ma­te­ri­ā­liem, kas iz­man­to­ja­mi rok­dar­bu ra­dī­ša­nā, kā arī par Hi­po­tē­ku ban­kas pie­dā­vā­ta­jām at­bal­sta pro­gram­mām amat­nie­kiem un jau­na­jiem uz­ņē­mē­jiem.

NODARBĪBĀ. La­ka­tu au­ša­na bez stel­lēm.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru