Rotāties ir sievietes dabā

- 12.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Kur vien ska­ties un klau­sies, ar­vien vai­rāk sie­vie­šu at­rod, kā, ne­šķie­žot nau­du, uz­meis­ta­rot vie­nī­gi sa­vu ro­tu, tā lie­lis­ki pa­pil­di­not sa­vu ak­se­su­ā­ru klās­tu. Nav ne­kā­du šķēr­šļu: pil­sē­tas daudz­dzī­vok­ļu vai lau­ku mā­jas saim­nie­ce ta­po, ada, pēr­ļo, fil­cē...

KRISTĪNE RUBLOVSKA, bi­ju­sī tal­se­nie­ce, kas jau ga­dus čet­rus ie­dzī­vo­jas Val­mie­rā, mā­cās Māk­slas vi­dus­sko­las ap­ģēr­bu di­zai­na no­da­ļas 3. kur­sā, sā­ka tā­pat kā dau­dzas — ar kā­du ro­tu ti­kai sev un ori­ģi­nā­lām dā­va­ni­ņām Zie­mas­svēt­kos drau­dze­nēm.

—       In­te­re­se par māk­slu bi­ja jau bi­ja sen. Dzī­vo­ju pa­tā­lu no Tal­siem un ne­bi­ja ie­spē­ju ap­mek­lēt māk­slas sko­lu. Mā­cī­bu lai­kā Tal­su vi­dus­sko­lā gan ap­mek­lē­ju da­žā­dus māk­slas pul­ci­ņus, no­dar­bo­jos ar zī­mē­ša­nu, arī pa­glez­no­ju, ap­gu­vu pa­pī­ra vei­do­ša­nas, šū­ša­nas pa­ma­tus, — Kris­tī­ne stās­ta, ka uz Val­mie­ru vi­ņu at­ve­dis vi­ņas pui­sis un at­vē­ru­šās arī dur­vis uz māk­slas iz­glī­tī­bu — kā ne­iz­man­tot to, ka tik­pat kā ar ro­ku aiz­snie­dza­ma ir Māk­slas vi­dus­sko­la. — Tā ir liels ie­gu­vums dzī­vei. Au­dzi­nu četr­ga­dī­go dē­li­ņu un mā­cos. Tā kā man bi­ja pau­ze mā­cī­bās, jū­tu, ka ta­gad in­te­re­se ap­gūt jau­nas zi­nā­ša­nas ir vēl lie­lā­ka. Paš­laik, mā­co­ties kā māk­slas, tā pro­fe­si­jas priekš­me­tus, pa­kā­pe­nis­ki tie­kam sa­ga­ta­vo­ti nā­ka­mā ga­da dip­lom­dar­bam, kad būs jā­pa­rā­da sa­va ap­ģēr­bu ko­lek­ci­ja. Pat­la­ban da­ri­nu kom­plek­tu — šor­ti­ņus ar ža­ke­ti, īs­te­no­jot mums do­to uz­de­vu­mu ap­ģēr­bā iz­man­tot tek­sti­lap­glez­no­ju­mu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru