Pats galvenais tilts. III

- 21.Septembris, 2010
Valmierietis
Laikrakstā

Tur­pi­nām ie­pa­zī­ties ar Val­mie­ras jo­pro­jām stra­tē­ģis­ki sva­rī­gā­kā til­ta in­te­re­san­tā­ka­jām dzī­ves epi­zo­dēm. Pēc ie­priek­šē­jā Val­mie­rie­tī pub­li­cē­tā Jaut­rī­tes Put­ni­ņas kun­dzes, va­rē­tu pat teikt, tā­da li­te­rā­ri/mu­zi­kā­la at­mi­ņu iz­klās­ta, šo­reiz tā vai­rāk uz­spie­dī­sim uz pre­cī­zām in­že­nier­zi­nāt­nēm!

Attēlā:

KO­MU­NIS­MA GAI­DĀS... Gau­jas tilts 1972. ga­dā te­ju no put­na li­do­ju­ma, bet drī­zāk gan no Sv. Sī­ma­ņa baz­nī­cas tor­ņa. Ie­spē­jams, pat ne­le­gā­li veikts fo­to­uz­ņē­mums, jo to­laik strik­ti bi­ja aiz­liegts in­že­nier­bū­ves no tik augst­a ska­tu pun­kta ie­mū­ži­nāt: va­rē­ja ta­ču bil­dī­te ar tik bū­tis­ki sva­rī­gu un tā­pēc sle­pe­nu at­tīs­tī­tās so­ci­ālis­ma valsts PSRS stra­tē­ģis­ko ob­jek­tu no­kļūt ame­ri­kā­ņu iz­lūk­die­nes­tam na­gos... Val­mie­rā to­brīd jau sa­vās vie­tās bal­to ķie­ģe­ļu hruš­čov­kas, ka­mēr pil­sē­tas de­bes­skrāp­ju vie­tas vēl tuk­šas.

Eso­ša­jam til­tam 1939. ga­dā sā­ka bū­vēt bal­stus, līdz ka­ra sā­ku­mam pa­gu­va uz­bū­vēt abus kras­ta bal­stus un vi­dē­jam (upes) bal­stam apak­šē­jo pa­ma­ta plāt­ni. Bla­kus bi­ja iz­bū­vēts ko­ka pa­gai­du tilts, pa ku­ru no­ti­ka sa­tik­sme. Sar­kan­ar­mie­šiem at­kāp­jo­ties 1941. ga­dā, til­tu, pro­tams, no­de­dzi­nā­ja, un vie­nu lai­ci­ņu til­ta vie­tā Gau­ju šķēr­sot va­rē­ja ti­kai ar lai­vām. Sa­vu­kārt 1943. ga­dā fron­tes sa­īsi­nā­ša­nai jau sā­ka ga­ta­vo­ties vā­cu ar­mi­ja, tā­pēc tie­ši plā­no­tā til­ta vie­tā, iz­man­to­jot jau ga­ta­vos kras­ta bal­stus un pa­pil­di­not vi­dē­jo — upes — bal­stu ar vieg­lu me­tā­la kon­struk­ci­ju, ti­ka uz­bū­vēts di­vu lai­du­mu knie­dē­tu me­tā­la si­ju tilts. 20 ga­dus — līdz pat 1963. ga­dam — tas ar ko­ka kon­struk­ci­jas 6,5 m pla­tu brauk­tu­vi un di­vām 1 m pla­tām, uz kon­so­lēm ie­rī­ko­tām iet­vēm pil­dī­ja sa­vas funk­ci­jas. Tad til­ta re­kon­struk­ci­jā uz ve­cā pa­ma­ta iz­bū­vē­ja jau­nus di­vus upes bal­stus un no­mai­nī­ja brauk­tu­ves kon­struk­ci­jā ko­ku pret dzelzs­be­to­na plāt­ni, at­stā­jot ti­kai me­tā­la si­jas. Un tāds šis tilts fak­tis­ki iz­tu­rē­jis līdz pat šo­die­nai!

UL­MAŅ­LAI­KA IDI­LE. Vēl Ot­rā pa­sau­les ka­ra bei­gu ugu­nis nav skā­ru­šas Val­mie­ru, un tā­pēc sa­vā vie­tā vi­sas mā­jas Gau­jas la­ba­jā kras­tā, bet stāv­lau­ku­mā bla­kus til­tam jau ie­spē­jams ie­gā­dā­ties kaut ko no Shell pro­duk­ci­jas sa­vam mo­to­ri­zē­ta­jam trans­por­ta lī­dzek­lim. Zir­ga pa­jūgs lē­nī­ti­ņām kli­dzi­na augš­up pa stā­vo Gau­jas kal­nu un, ie­spē­jams, pār­i til­tam pat­la­ban so­ļo pil­sē­tas sa­vād­nieks Grāfs Mi­ķe­lis Amā­li­jas dēls Va­nags ali­as Ša­nas vir­sai­tis...


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru