Parlaments nobalso par ES budžetu

- 21.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

20.oktobrī, Eiropas Parlamenta deputāti ar balsojumu par ES budžetu pieprasīja vairāk investīciju zinātnē, inovācijās, izglītībā, enerģētikā un vairāk līdzekļu Palestīnas miera sarunu atbalstam, taču saglabāja prasību ierobežot vispārējo izdevumu līmeni. Parlaments arī pieprasa sarunas par jauniem finansējuma avotiem ES budžetam, lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu Lisabonas līguma izvirzīto uzdevumu un prioritāšu īstenošanai.

Balsojums ir nozīmīgs ne tikai nākošā gada budžetam, bet arī turpmākajiem ES budžetiem un 2007.-2013.gada finanšu perspektīvai kopumā.

2011. gada budžetam Parlamenta priekšlikums ir palielināt tikai par 0,8% saistību sadaļu, salīdzinot ar 2010. gada budžetu. Deputāti apstiprināja 130,56 miljardus eiro maksājumos un 143,07 miljardus saistībās (salīdzinājumam, EK ierosinātais budžets 130,14 mljr. eiro maksājumos un 142,56 mljr. eiro saistībās).

Deputāti pauda izpratni par dalībvalstu individuālo budžetu ierobežojumu un tāpēc lauza tradīciju prasīt ievērojami lielāku budžetu, nekā to ierosinājusi Eiropas Komisija: "...Parlaments izprot bažas, kuras pauda dažas no delegācijām Padomē par to, ka dalībvalstu budžeti izjutīs īpaši smagu spiedienu 2011. finanšu gadā, un tāpēc taupība ir ļoti būtiska." Taču Parlamenta deputāti nepiekrita Padomes piedāvātajiem budžeta samazinājumiem maksājumu un saistību sadaļās, jo tas apdraudētu Savienības politiku un programmu īstenošanu, par ko jau panākta vienošanās.

Deputāti norādīja, ka pašreizējā ilgtermiņa budžeta robežas (sauktas arī par finanšu perspektīvu vai finanšu shēmu) ir pārāk striktas. Pašreizējā finanšu perspektīva tika noteikta 2007.-2013.gadam, taču neparedz papildus izdevumus, kas radušies finanšu krīzes un Lisabonas līguma noteikto jauno politikas jomu un uzdevumu īstenošanas rezultātā.

Parlaments vēlas sākt sarunas ar Padomi par jauniem finanšu resursiem ES,  nosakot reāli izpildāmu grafiku un "...šis elements ir neatņemama daļa no vispārējās vienošanās par 2011. gada budžetu". Papildus deputāti arī pieprasīja Padomi un Komisiju pieņemt lēmumu par "mehānismiem, kas veicinātu neizlietoto N gada apropriāciju pārvietošanu, jo īpaši ņemot vērā Finanšu regulas pārskatīšanu." Proti, visus ieņēmumus no neizlietotiem maksājumiem pārdalīt un no jauna iekļaut izdevumu pārskatā. Līdz šim naudu, ko neizmantoja, gada beigās izmaksāja atpakaļ dalībvalstīm.

Parlaments arī vēlas pievienot divas budžeta līnijas - izdevumiem un ienākumiem ES finanšu stabilitāzācijas mehānismam, par kuru izveidi ES vienojās pēc Grieķijas krīzes. Šīs budžeta līnijas joprojām ir tukšas, bet varētu tikt aktivizētas, ja mehānismu izmantotu.

Palielinājumi un samazinājumi budžetā (saistību sadaļa)

  • 1a Konkurētspējas paaugstināšana un nodarbinātība

Parlaments pieprasīja lielāku finansējumu mūžizglītības programmai (+ 18 milj. eiro), Uzņēmējdarbības un jauninājumu atbalsta programmai (+ 10 milj. eiro), programmai Saprātīga enerģija Eiropai (+ 10 milj. eiro). Lai kompensētu šos palielinājumus, deputāti samazināja izdevumus izpētes projektam "ITER" - kodolsintēze enerģētikas vajadzībām, par 47 milj. eiro.

  • 1b -  Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

Deputāti pievienoja jaunu budžeta līniju 2,5 milj. eiro apmērā Baltijas jūras stratēģijai (Tehniskā palīdzība un informācijas izplatīšana par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam un vairāk zināšanu par makroreģionu stratēģiju).

  • 2- Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība

Palielinājums par 300 milj. eiro piena fondam, par 6,7 milj. eiro palielinājums vides finanšu instrumentam LIFE un 2 milj. eiro palielinājums zvejas resursu pārvaldības atbalsta pasākumiem.

  • 3a - Brīvība, drošība un tiesiskums

Palielinājums programmai Daphne "Cīņa pret vardarbību" (+2,35 milj. eiro) un papildus 1 milj. eiro budžeta līnijai "Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana".

  • 3b - Pilsoniskums - programmai "Jaunatne darbībā" papildus 3 milj. eiro
  • 4  - ES - globālo procesu dalībniece

Palielinājums 100 milj. eiro budžeta līnijai Eiropas kaimiņattiecības un partnerība, finansiālā palīdzība Palestīnai, miera procesam un UNRWA, ko kompensē 18 milj. eiro samazinājums budžeta līnijā "Papildu pasākumi banānu nozarē", 23,5 milj. eiro samazinājums budžeta līnijā "Sadarbības pasākumi, kas nav oficiālā attīstības palīdzība", kā arī 45,7 miljonu eiro samazinājums ES kopējai ārējai un drošības politikai.

  • 5 Administrācija

Deputāti palielināja finansējuma rezervi, lai gadījumā, ja Padome zaudēs tiesas prāvā pret Eiropas Komisiju, nodrošinātu ES institūciju darbiniekiem tiesas piespriestās kompensācijas.

Šī gada 27.oktobrī Parlaments un Padome uzsāks 21 dienas sarunas Samierināšanas komitejā, lai vienotos par kopīgu tekstu. Vienošanās gadījumā budžets tiks apstiprināts novembra vidū.

Komentāri
Pievienot komentāru