Par Rūjienas novada izglītības iestāžu reorganizāciju

- 25.Februāris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Lai nodrošinātu Rūjienas novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Rūjienas novadā, pamatojoties uz likumu «Par pašvaldībām» un Izglītības likumu, atbilstoši Rūjienas novada domes Kultūras, izglītības un sporta komitejas 2015. gada 3. februāra atzinumam, atklāti balsojot: PAR — 12 (Dana Alpeusa, Guntis Gladkins, Aldis Kļaviņš, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Jānis Roze,  Gita Zariņa, Madars Zariņš, Modris Karselis, Dairis Šmits, Linda Kalve); PRET — nav;  ATTURAS — nav, Rūjienas novada dome NOLEMJ: reorganizēt Vilpulkas sākumskolu un Jeru pamatskolu, tās pievienojot Rūjienas vidusskolai un Rūjienas pilsētas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei «Vārpiņa».

Vilpulkas sākumskolas licencēto un akreditēto pirmā posma pamatskolas izglītības programmu un Jeru pamatskolas  licencēto un akreditēto pamatskolas izglītības programmu un speciālās izglītības programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem turpina realizēt Rūjienas vidusskola.

Vilpulkas sākumskolas un Jeru pamatskolas licencēto un akreditēto pirmsskolas izglītības programmu turpina realizēt Rūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde «Vārpiņa».

JERU PAMATSKOLA. Mūsdienīgi saposta, pēdējā vēl 2014. gada vasarā realizētajā projektā «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai» skolas uzlabojumiem izlietoti 206645 eiro.

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru